Българистика (Български език, култура и литература)

Програмна схема

Българистика (Български език, култура и литература)

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)