Електронен каталог

проф. д-р Ненко Дойков

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на проф. д-р Ненко Георгиев Дойков

Име / Презиме Ненко Георгиев Дойков

Професионален адрес НБУ кабинет 203

ектронен адрес doykovn@abv.bg

Националност Българска

Област на компетентност и изследователска дейност•“Противодействие на тероризма”, "Противодействие на организираната престъпност”, “Организация и управление на системата за национална сигурност”, “Управление на кризисни ситуации”, “Организация на противодействието на използването на взривните вещества и импровизираните взривни устройства с престъпна цел”, “Международни отношения и сигурност”, “Национална система за управление при кризи и конфликти”, “Теория и практика на мирното регулиране на конфликтите”.

• Подготовка на проекти в сферата на сигурността, управлението на човешките ресурси, вземането на решения и оценяването на риска.

Академична длъжност "доцент" - ръководител на катедра “Специална полицейска тактика”, член на Факултетния и Академичния съвети на АМВР.

Научна степен - Доктор по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) - №29920/08.08.2005г., въз основа на защитена дисертация на тема:

“Управление на кризисни ситуации при терористичен акт”

Членство в български и чуждестранни съвети, асоциации

• Член на световната полицейска организация (ИПА) ;

• Член на съюза на българските командоси;

• Член и инструктор към „Международен Институт по Бойни и Специални Тактики” (IMASTI)

Свидетелства и дипломи

• Национална диплома за завършено висше образование- инженер по ДВГ

• Национална диплома за завършено висше образование- ВНВУ “В. Левски”- команден профил

• Национална диплома за завършено висше образование - магистър по право;

• Национална диплома за докторат

• Национална диплома за доцент по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство ( национална сигурност)

Професор по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство ( национална сигурност)

• Диплом и сертификат -“Създаване и управление на интерактивен и мултимедиен курс за дистанционно обучение,

• Диплом и сертификат -Управление на кризисни ситуации-ФБР;

• Диплом и сертификат за завършен “Курс за ръководни кадри" в изнесения Европейски център Дж. Маршъл;

• Диплом и сертификат - ”Ядрен тероризъм”;

• Диплом и сертификат- “Стратегически курс за противодействие на организираната престъпност;

• Диплом и сертификат - Решаване на конфликти чрез алтернативни методи;

• Диплом и сертификат - Курс по Охрана на обществения ред за среден и ръководен полицейски състав-Испания;

• Диплом и сертификат - Специална тактика и тактическа полицейска стрелба-САЩ;

• Диплом и сертификат - Тактическо полицейско обучение-САЩ;

• Диплом и сертификат - “ Обучение по безопасност и оцеляване в правоприлагащата дейност” - организиран от ФБР, посолството на САЩ в София и АМВР

• Диплом и сертификат - Работа в мултиетническа среда с преобладаващо ромско население;

• Обучителен семинар на тема “Европейска сигурност и противодействие на тероризма”;

• Диплом и сертификат - “Обучение на обучители” ;

• Курс “Ядрен тероризъм” – организиран съвместно с посолството на САЩ, ДАНС и АМВР ;

• Проблеми по управлението на риска;

• Диплом и сертификат - „TAKTICAL SHOOTING AND TAKTICS”;

• Курс за управление на БМГ;

• Диплом и сертификат за допуск до работа с взривни вещества;

• Курс за ръководни кадри и защитен сертификат за ръководство и физическа защита при опасност от радиационни и химически източници;

• Диплом и сертификат за инструктор по “ Тактики и техники за интервенции при задържане на правонарушители” – гр. Легионово –Полша;

• Диплом и сертификат- “Предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ)”

• Курс - Мащабни бедствия и аварии - насоки на Европейския Съюз - CEPOL

Преподавателска дейност

В АМВР ръководител на магистърска програма “Противодействие на тероризма”.

Водещ преподавател в различни учебни заведения по учебните дисциплини: “Противодействие на тероризма”, “Оперативно-тактическа подготовка”, “Управление при кризи”, “Основи на националната сигурност”, “Основи на оцеляването в терористична среда”.

Научен ръководител и рецензент на докторанти и дипломанти в областта на противодействието на тероризма и организираната престъпност, и защита на националната сигурност.

Езици

Български - майчин

Ползвам руски, френски и гръцки език.


Публикации:


Само за периода 2006-2018 г.:

1. Н. Дойков, “Самоубийственият тероризъм.Анализ и противодействие” София 2006г.

2. Н. Дойков, Управление на кризисни ситуации при терористичен акт-София 2008 .

3. Н. Дойков, Ядреният тероризъм-средство за шантаж или реална заплаха? -София 2009 г.

4. Н. Дойков, Общо устройство на СВУ използвани за терористични актове и други престъпления-София 2009 г.

5. Н. Дойков, Планиране управлението на кризисни ситуации от техногенен, природен и екологичен характер-София 2009 г.

6. Н. Дойков, “България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие” -София 2009 г.

7. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) -София 2010 г.

8. Н. Дойков, Планиране и вземане на решение за управление на кризисни ситуации при терористичен акт-София 2011 г.

9. Н. Дойков, Международна система за противодействие финансирането на тероризма-София 2012 г.

10. Н. Дойков, Стъпки предприети от Р. България за противодействие на финансирането на тероризма-София 2012 г.

11. Н. Дойков, Фази на терористичните операции и фактори, обуславящи характера на кризите при терористичен акт-София 2011 г.

12. Н. Дойков, Основи на ефективното управление на кризисни ситуации при терористичен акт-София 2015 г.

13. Н. Дойков, Методи и средства за противодействие на бомбеният тероризъм-София 2011 г.

14. Н. Дойков, Основни способи използвани от терористичните организации за осъществяване на терористични атаки-София 2015 г.

15. Н. Дойков, Стъпки предприети от РБ за противодействие на тероризма-София 2016 г.

16. Н. Дойков, Оптимизиране дейностите на МВР при противодействие на тероризма-София 2011 г.

17. Н. Дойков, Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали” -София 2014 г.

18. Н. Дойков, Противодействие на тероризма - проблеми на киберсигурността, недопускане разпространението на ОМУ, стоки и изделия за двойна употреба и ограничаване на биотероризма -София 2011 г.

19. Н. Дойков, „Основни проблеми на антитерористичната дейност в градска среда“-София 2014 г.

20. Н. Дойков, Оптимизиране на антитерористичната подготовка и обучение-София 2011 г.

21. Н. Дойков, Политики и практики при подготовката на корпорациите за оцеляване при терористична атака-София 2011 г.

22. Н. Дойков, Съвременният тероризъм и организираната престъпност - детерминация и форми на проявление -София 2011 г.

23. Н. Дойков, Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” -София 2012 г

24. Н. Дойков, Високорискови операции на групите със специални оръжия и тактики- София 2014 г

25. Н. Дойков, Оцеляване в терористична среда- София 2013 г

26. Н. Дойков “Глобалният тероризъм-детерминация и форми на проявление” ,София 2008г.

27. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-2011 г.

28. Н. Дойков, Противодействие на тероризма София 2013 г.

Курсове от текущия семестър: