Електронен каталог

Искра Петрова

Академична длъжност:
Департамент:
Икономика
Телефон:
0887 961 341
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Europass CV

Лична информация

Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) ИСКРА ПЕТРОВА

Мобилен телефон: 359 888 710 339

E-mail iskra_p@mail.bg

Националност българка

Пол женски

Предпочитана длъжност / Сфера на работа Преподавателска

Трудов стаж 29 (като учител по английски език)

Дати 01/09/1991 – до момента

учител в профилирана гимназия с преподаване на чужди езици

Заемана длъжност или позиция преподаване на английски език, като първи чужд език в паралелки от всички нива, започвайки от подготвителен 8ми клас до последен етап на обучение 12ти

Гимназия с преподаване на чужди езици 'Симеон Радев", гр. Перник

"Благой Гебрев", 17, 2304 Перник (България)

Type of business or sector Преподавателски

Dates 226

26/ 06/ 1997 -26/ 11/ 1997

Occupation or position held Координатор на проектБГ 93:12 по Програма ФАР за Пазара на труда и социалната политика (Регионален проект в Благоевград) към Министерството на труда и социалните грижи

Main activities and responsibilities Изпълнение на отговорности, свързани със стартирането и управлението на действието на програмата съвместно с общината, неправителствените организации и бизнес асоциациите за постигане целите на социално – иконом иоческото развитие. Изпълнение на дейнопстти, отнасящи се до подпомагане на неправителсвени и синдикални организации в разработване на проекти за откриване на нови работни места. Осъществяване на преки задължения относно организиране и провеждане на семинари и работни срещи, като изпълнение на преводачески услуги по време на същите.

Type of business or sector Европейски предприсъединителни фондове и програми.

Dates 12/12/2005 - 16/03/2007

Occupation or position held Експерт в Технически секретариат за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия към ФАР ИА МРРБ

Main activities and responsibilities Отговорности за организацията и изпълнението на Програма "Добросъседство" между България и Сърбия 2004 - 2006. Стартиране на Грантови схеми по програмата, а именно, Грантова схема "От хора за хора" и "Устойчиво икономическо развитие" за 2004 – 2006г . Изработване на пакети от документация за кандидатстване по двете схеми, прием на проектните предложения, регистрация на същите, участие в оценителни комисии на одобрените проектни предложения, участие като експерт в провеждането на мониторинг и контрол на одбрените проектни предложения по двете схеми на място. Разработване на пакет от документация за кандидатстване за безвъзмездно финансиране за следващите програми по предприсъединитените фондове на Европейския съюз за следващите грантови схеми.

Name and address of employer ФАР ИА МРРБ, София, България

"Св. Кирил и Методий, 17, София (България)

Type of business or sector Европейска програма за регионално развитие и финансиране на дейности по външните граници на съюза, подпрограама ТГС (Трасгранично сътрудничество между България и Сърбия)

Dates 01/09/1982 - 01/09/1991

Occupation or position held Учител по английски език във всички нива на обучение

Main activities and responsibilities Преподаване на английски език в паралелки с разширено изучаване на английски. Работа с паралелки , в които се изучава руски език, каквато е и втората ми специалност. Ръководител на група ученици, участващи в двуседмична езикова практика в Русия,(бивша СССР), в градовете Ленинград и Москва

Name and address of employer СОУ 'Петър Берон", гр. Перник

, 2300 Перник (България)

Type of business or sector Преподавателска

Dates 16/02/1982 - 01/09/1983

Occupation or position held Учител по английски език в паралелки с интензивно изучаване на математика, горен курс

Main activities and responsibilities Преподаване на английски език по системи, одобрени от Министерството на просветата за съответния период

Name and address of employer СПУ "Христо Смирненски", гр. Перник

, 2300 Перник (България)

Type of business or sector Препдавателска

Education and training

Dates 16/02/1982

Title of qualification awarded Магистърска степен по преподаване на чужди езици, с основна специалност английски език

Principal subjects / occupational skills covered Теория на английската фонетика, теория на английската морфолигия, теория на английската граматаика, езикознание и литературознание, теория на превода, синтаксис и стилистика, английска и американска литература, педагогическа практика и дипломна работа на тема:"Елипсис в английската драматургия"

Name and type of organisation providing education and training Ростовски държавен педагогически институт, Русия (Висше учено заведениое)

пр.Ворошиловский, 87/65, 344010 Ростов на Дон (Русия)

Dates 01/09/1970 - 27/07/1972

Title of qualification awarded Диплома за завършено средно образование

Name and type of organisation providing education and training Средна математическа гимназия "Олег Кашевой", гр. Ситивкар, Автономна Република КОМИ , бивша СССР

Personal skills and competences

Social skills and competences Добра комуникативност на ниво ръководство на Образователната институция, ученически колектив, Училишно настоятеслсто и всички останали местни и регионални публични институции

Organisational skills and competences Умения за организиране и стимулиране на ученици за участие в извънкласни дейности, сред които е разработен и реализиран проект, финансиран отПрограма Коменски 1, на база обменни визити за изучаване на редки чужди еици между България, гр, Перник и гр.Авезано, Италия

Technical skills and competences Професионални умения за работа с наличните техинически средстава в училище

Computer skills and competences Професионални умения за работа с компютър, както следва: MS Office (MS Word, MS Excel, MS Pоwer Point, MS Outlook, MS Front Page, Internet, Corel Photoshop, Acrobat).

Artistic skills and competences Умения за организиране на извънкласни дейности в посока театрални изяви по различни поводи и изучаване на английски чрез драма и други подобни, на база на квалификационни курсове.

Other skills and competences Умения за работа в екип, отнасящи се до коопериране с колеги от съответната катедра, колеги от общоучилищния колектив и ученици за постигане на възможно най- добри резултати в процеса на обучение и възпитание.

Driving licence(s) Категория B

Additional information 1. Участия в индивидуални квалификационни дейности в чужбина:

23.09.1991 – 13.12.1991 - Участие в 11- седмичен квалификационен курс за преподаватели по английски език в гимназиални училища в гр. Колчестър, Англия в „Colchester English Study Centre”, финансиран от същата институция на базата на проведен конкурс от негова страна и Министерството на образованието в България. Курсът обхващаше три основни компонента:1) Британски начин на живот и британски институции институционална система; 2) Методика на преподаване на английски език; 3) Използване на автентични литературни текстове в часовете по английски език. На базата на крайна разработка на писмена работа за британски начин на живот и активното ми участие в обучението притежавам Сертификат.

28.02.2000 – 10.03.2000 – Участие в индивидуален квалификационен интензивен курс по английски език и методика на преподаване за напреднали ученици в „The Mayflower College of English” – гр. Плимут, Англия. Голяма част от проведеното обучение бе посветено на работа с автентични материали, такива като статии от вестници и телевизионни материали, покриващи сфери, отнасящи се до политика, монархия, социално устройство и съдебна система, както и регионални характеристики на британците. Участието ми в този курс бе финансирано от Програма Коменски на базата на одобрено проектно предложение.

08.07.2002 – 19.07.2002 – Участие в двуседмичен квалификационен курс за преподаватели по английски език в гимназиални училища в „ Center of English Studies”- Дъблин, Ирландия, финансирано от Програма Коменски на базата на разработено и одобрено проектно предложение. Курсът съдържаше два основни модула: Съвременно развитие на английски език и Англо- Ирландска литература с акцент върху драмата като литературен жанр.

2. Разработване и реализиране на Проект за училищно развитие по програма Коменски.

Пряко участие – разработване на дейността и нейната реализация под пряката ми ангажираност, като- ръководител на проект. Проектът е реализиран на базата на обменни визити между работна група от ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев”, Перник и същата такава от гр. Авецано, област Абрузо, Италия. Основна сфера на дейността - изучаване на редки чужди езици под надслов „ Удоволствието и успеха вървят ръка за ръка”

03. 04/ 07/ 2010 – 17/ 07/ 2010 – Участие в индивидуална квалификационна дейност по Секторна програма Коменски на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за 2007 – 2013г., в гр. Екситър – Англия в Международния център за проекти на тема „Практически идеи за преподаване на англиска литература в езиковите училища”

04. 25/ 02/2011 – 27/ 02/ 2011 – Участие в международна конференция по Програма на Европейския съюз „InterGenerations – Connecting generations Across Europe”, проведена в Кризова (Кресау) – Полша. Акцентът на програмата – диалогът между поколенията, като метод за разбирателтсво между поколенията в Европа.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: