Електронен каталог

доц. д-р Александър Сладкаров

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
028710600
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р инж. Александър Маринов Сладкаров

Образование: гимназиално – Първа мъжка гимназия – София (1957);успех – отличен; висше – Технически Университет-София (1964);степен – магистър инженер; успех – мн. добър.

Професионална кариера: конструктор I ст. в научен институт (ИСЕ); асистент по “Антени и вълноводи” в ТУ-София (1966);д-р(1984); доцент по “Микровълнова техника”(1990).

Професионални постижения:

- участие в текущата дейност: изнасяне на лекции и провеждане на упражнения по: “Антени”(1966), “Микровълнови измервания”(1968),“Микровълнови предаватели”(1970), “Радиотехническа електродинамика”(1974), СВЧ устройства и системи за връзка”(1980),”Техника на СВЧ и квантова радиотехника”(1981), “Микровълнова техника”(1989).

- участие и самостоятелно разработване на проекти и устройства за радиоразпръскване и радио комуникации: “Устройства за електронно кодиране на сигнални съоръжения” (1965), “Устройства за съгласуване на предавателни антени (1974)”, “Съгласуващи устройства и антени за служебни предаватели”(1980), “Антенни устройства за подземна работа” (1985), “Антени с кръгова поляризация за релейна система” (1988), “Антени и устройства за приемане на сателитни програми” (1989), “Изследване на динамиката на електромагнитния спектър в близост до радарна станция” (1993), “Микровълнови елементи и устройства” (1998), “Антенни решетки с Тейлорово разпределение” (2003), “Антени с кръгова поляризация за GSM клетки”(2005).

по съществени публикации:

- учебници за ВУЗ и монография -

“Техника на СВЧ и квантова радиотехника” ,изд. “Техника”,С. 1980

“Пасивни СВЧ устройства” изд.”Техника”,С. 1981.

- ръководства за лабораторни упражнения:

“Вълноводи и фидерни устройства” изд. “Техника”,С.1974

“Антени” изд.”Техника”,С.1975

“Микровълнови елементи и устройства” изд.”Б ИНС”,С.2004

- докторска дисертация:

“Ефективност на възбуждане на двуслойна цилиндрична диелектрична структура” С.1986

- научни публикации – 41

- изследователски и конструктивни разработки -43

- звания и степени : почетен изобретател” (1966) доктор по научна специалност 02.07.240 "Преносвателни съобщителни линии" (1986) доцент(1990)

- членства:

член на NYAS (New York Academy of Science)(1995)

секретар на балканската секция на IEEE (1997)


Публикации:


1. Шинев Хр., Е. Фердинандов, Ал.Сладкаров. Относно една модификация на спиралната антена. Год. на ВМЕИ,т.ХVIII,кн.I 1965г.

2. Шинев Хр., Е. Фердинандов, Ал.Сладкаров, Н.Додов. Върху коригирането на вредните зони при дълбоките ротационни параболични огледала. Год. на ВМЕИ,т.ХХІІ,кн.III, 1967г.

3. Даковски Л., Ал.Сладкаров. Анализ на статичния режим на двустабилен делител на честота с две време задаващи вериги.

ЕП, кн.1, 1970г.

4. Шинев Хр. Ал.Сладкаров. Анализ на характеристиките на кръгъл излъчващ отвор. ЕП, кн.2, 1970г.

5. Сладкаров Ал., Л. Даковски. Влияние на емитерния кондензатор върху режима на двустабилен делител на честота с две време задаващи вериги. Изв. на ВМЕИ, т.ХХV,кн.III, 1970г.

6. Колектив и Ал.Сладкаров. Някои изследвания относно влиянието но архитектурата върху затихването на радиовълните от дециметровия обхват. НТК ВА "Г.Раковски" №005570 ноември 1971г.

7. Колектив и Ал.Сладкаров. Изследване на някои явления при разпространението на дециметровите радиовълни в градски условия. НТК ВА "Г.Раковски" №005571 ноември 1971г.

8. Ал.Сладкаров и колектив. Изследване на електромагнитното поле от дециметровия диапазон в определен обем. НТК ВА "Г.Раковски" №005572 ноември 1971г.

9. Ал.Сладкаров и колектив. Някои фактори, които оказват влияние върху разпространението на електромагнитните вълни от дециметровия обхват в затворени помещения. НТК ВА "Г.Раковски" №005574 ноември 1971г.

10. Колектив и Ал.Сладкаров. Изследване на СВЧ излъчването в близката зона в затворени помещения. НТК ВА "Г.Раковски" №005573 ноември 1971г.

11. Колектив и Ал.Сладкаров. Влияние на някои случайни обекти върху разпространението на дециметровите радиовълни. НТК ВА "Г.Раковски" №005575 ноември 1971г.

12. Шинев Хр., Ал.Сладкаров. Анализ на линеен вибратор със скоково разпределение на токовата вълна. ЕП, кн.3, 1972г.

13. Шинев Хр., Ал.Сладкаров. Съпротивление на излъчване на линеен вибратор със скоково разпределение на токовата вълна. ЕП, кн.4, 1972г.

14. Сладкаров Ал. Методи за създаване на дискретен спектър честоти с висока стабилност. "Радио, телевизия, електроника", кн.9, 1975г.

15. Сладкаров Ал.Анализ на спектъра напречно магнитни вълни в двуслойна цилиндрична диелектрична структура, възбудена от магнитен токов източник. Доклад на 6-ти симп. по радиоелектроника 1-4 ноем.1977г.

16. Сладкаров Ал. Възбуждане на цилиндричен диелектричен вълновод с кръгов магнитен токов източник. Сборник доклади на научната сесия по случай Деня на радиото, т.IV, май 1978г.

17. Сладкаров Ал. Излъчване от кръгов процеп,разположен симетрично в напречната плоскост на двуслойна диелектрична структура. Доклад на научната сесия "Ден на Радиото 80" май 1980г.

18. Сладкаров Ал. Ефективност на възбуждане на двуслойна диелектрична структура. Доклад на национална научно-техническа конференция с международно участие "Радиолокация и радио релейни линии" 17-18 октомври 1980г.

19. Сладкаров Ал. Дисперсни уравнения на двуслоен диелектричен вълновод при пренасяне на симетрични ТМ - вълни. ЕП, кн.5,1982г.

20. Звискова Й., Ал. Сладкаров Излъчвателни характеристики на микролентова антена, разгледана като периодична структура. Доклад на XVIII научна сесия "Ден на Радиото 83", май 1983г.

21. Сладкаров Ал. Проектиране на импедансен трансформатор с Чебишевска характеристика. ЕП, кн.12, 1985г.

22. Сладкаров Ал. ДисперсионньІе свойства двухслойной диэлектрической структурьІ возбужденной нитью магнитного тока.

Сборник доклади "Радиоэлектроника 86", Братислава.

23. Sladkarov Al. Disperse Equation of a N-Layer Dielectric Waveguide. Vortr. 32 IWK, 26-30 Oct.1987. TH Ilmenau - DDR

Курсове от текущия семестър: