Електронен каталог

проф. д-р Росен Стоянов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Масови комуникации
Телефон:
8110689
Приемно време:
Сряда 16:00-18:15 710 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:15 710 II Корпус

Професионална автобиография:


Име

Росен Костадинов Стоянов

e-mail

rossenstoyanov@nbu.bg

Националност

българин

Дата на раждане

02/05/1972

Трудов стаж

2017 и сега

Професор, Бакалавърски факултет, НБУ

2011-2017

Доцент, Бакалавърски факултет, НБУ

2012-2015

Декан, Магистърски факултет, НБУ

2012-2016

Член на Комисия по качеството, НБУ

2011-2012

Член на Факултетен съвет, Център за продължаващо обучение, НБУ

2010-2012

Член на Факултетен съвет, Бакалавърски факултет, НБУ

2010-2011

Главен асистент, Бакалавърски факултет, НБУ

2007 и сега

Водещ на обучителни и тренингови семинари на политически партии и политически лидери

2005-2012

Директор на бакалавърска програма Масови комуникации”, Факултет базово образование, НБУ

2009-2010

Старши асистент, Бакалавърски факултет, НБУ

2007-2010

Лектор, обучителни и тренингови семинари, Студентски съвет на НБУ

2006-2009

Член на програмния съвет на бакалавърска програма Масови комуникации, НБУ

2005-2009

Редовен асистент по „Връзки с обществеността и журналистика”, Бакалавърски факултет, НБУ

2002-2011

Хоноруван преподавател, катедра „Политология”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

2001-2004

Хоноруван асистент, Нов български университет, департамент „Масови комуникации” и департамент „Политология”

2003-2004

Изпълнителен директор, медиа агенция „Дезидерата”, пресгрупа МОНИТОР

2001-2002

Мениджър, Екип Маркетинг и реклама, в. МОНИТОР

1997-2001

Рекламен специалист, отдел „Маркетинг и реклама”, в. ПАРИ

1997

Водещ на рубрика в тв предаване „Добро утро”, БНТ

1995-1996

Връзки с клиенти, рекламна агенция Медиа Комуникации

1995

Административен директор, рекламна агенция WAY Communications

1995

Връзки с клиенти, рекламна агенция WAY Communications

Име и адрес на работодателя

Нов български университет, ул.Монтевидео 21, София 1618

Вид на дейността или сферата на работа

Декан на Магистърски факултет, НБУ (2012-2015)

Преподавател по Комуникационни модели и практики, Въведение в политическите комуникации, Политически комуникационни практики, Медии и политика, Управление и организация на спортни събития, Политическа реклама и ПР

Заемана длъжност

2017 и сега

Професор, НБУ

2011-2017

Доцент, НБУ

2012-2015

Декан на Магистърски факултет

2010-2012

Член на Факултетен съвет, Център за продължаващо обучение, НБУ

2010-2012

Член на Факултетен съвет, Бакалавърски факултет, НБУ

2010-2011

Главен асистент, НБУ

2009-2010

Старши асистент, НБУ

2005-2009

Редовен асистент по журналистика и връзки с обществеността, НБУ

2006-2009

Член на програмен съвет бакалавърска програма „Масови комуникации”, НБУ

2005 и сега

Член на департаментен съвет, департамент „Масови комуникации”, НБУ

2005-2012

Директор на бакалавърска програма „Масови комуникации”, НБУ

Основни дейности и отговорности

2005 и сега

Щатен преподавател, НБУ

Преподавател в департамент Масови комуникации, департамент Политически науки, департамент Философия и социология, департамент Кино, реклама и шоубизнес, департамент Национална и международна сигурност

2005-2015

Ръководител на постоянен семинар Знания за ПР практици и журналисти

2011

Организатор и ръководител на 13-та лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ

2010

Организатор и ръководител на 12-та лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ

2007

Организатор и ръководител на 9-та лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ

2006

Организатор и ръководител на 8-ма лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ

2005

Организатор и ръководител на 7-ма лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ

2004

Организатор на 6-та лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ

Образование и обучение

2006

ВАК, СНС Политология, доктор по политология, шифър на специалността 05.11.02 Политология

1999-2003

Нов български университет, доктор на НБУ

1996-1999

Нов български университет, Магистър Управление на Масовите Комуникации, Специалност – Управление на Масовите Комуникации

1991-1996

Нов български университет, Бакалавър Масови Комуникации, Специалност – Продуцентство в средствата за масова комуникация

1992-1993

Специалист – Продуцентство в средствата за масова комуникация, НБУ

1986-1990

Средно училище – 8-мо ЕСПУ В. Левски, с разширено изучаване на испански език

Майчин език

български

Други езици

английски, руски, испански

Социални умения

1994

Стажант-репортер в спортна редакция на БНТ

1991-2000

Треньор по плуване

Организационни умения и компетенции

2011-2015

Участник в проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, по Оперативна програма „Човешки ресурси“ – 2007/2013

2008-2009

Проблеми на комуникацията между поколенията в европейска България, "Разбиране на новите медии и новата комуникационна действителност – проблеми на “младите” и “старите” потребители", (междудепартаментен проект на департамент Масови комуникации и департамент Политически науки, НБУ)

2008-2009

Консултант по рекламна политика, връзки с медиите и медиапланиране. Разработване на рекламна и имиджова кампания на НБУ (във връзка с кандидатстудентска кампания 2008-2009 г.)

2007

Асистент-национален експерт по комуникационни стратегии – Укрепване на капацитета на Комисията по превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт (проект, финансиран по програма PHARE на Европейския съюз)

2007

Образите на Европа в първите европейски избори в България 2007 г. (междудепартаментен проект на департамент Масови комуникации и департамент Политически науки, НБУ)

Технически умения и компетенции

Windows; MS Office; PageMaker; CorelDraw; Adobe Photoshop и други

1992

Кино и видео операторство – Нов български университет

1986

Курс по фотография – Технически университет, София

Артистични умения и компетенции

Разработване на проекти по комуникации

Други умения и компетенции

Авторство, съставителство и редакторство на книги и електронни ръководства по медии, връзки с обществеността и комуникации.

Подготовка и реализиране на политически кампании.


Публикации:


Книги:

1. Стоянов, Росен К., 2020 – Социология на Интернет, С., под печат.

2. Стоянов, Росен К., 2017 – Политически комуникационни практики, С., НБУ.

3. Стоянов, Росен К., 2016 - Комуникационна демокрация, С., НБУ.

4. Стоянов, Росен К., 2011 – Медиа бележки, С., НБУ.

5. Стоянов, Росен К., 2009 – Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.

Публикации:

1. Стоянов, Росен К., 2001 – Телевизионните събития в САЩ по време и след 11.ІХ.2001 г. (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

2. Стоянов, Росен К., 2002 – Комуникация и конфликти (сборник от IV Лятна школа по PR „Пъблик рилейшънс на изкуството. Изкуството в Пъблик рилейшънс”), С., НБУ.

3. Стоянов, Росен К., 2002 – Политиката като медиа продукт (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

4. Стоянов, Росен К., 2004 – Информационната война – войната на бъдещето (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

5. Стоянов, Росен К., 2006 – Същност на политическия дискурс (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

6. Стоянов, Росен К., 2006 – За спорта и политиката (сборник от VIIІ Лятна школа по PR „Спорт и политика”), С., НБУ.

7. Стоянов, Росен К., 2006 – Глобализацията в парадигмата на информационното общество (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ

8. Стоянов, Росен К., 2007 – Медиа ли е Интернет? (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

9. Стоянов, Росен К., 2007 – Кибертероризъм (сборник от Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, 2007), http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/terror_dokladi.pdf, (Научен електронен архив), С., НБУ.

10. Стоянов, Росен К., 2008 – На избори за Европа (сборник от научна конференция „Първа година европейска България. Избори и образи”), С., НБУ.

11. Стоянов, Росен К., 2008 – Регулации в комуникациите – закони, кодекси или морал?, (сборник от Пролетна научна конференция „Регулация/саморегулация в медиите и ПР”), http://www.masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii, (Научен електронен архив), С., НБУ.

12. Стоянов, Росен К., 2008 – Другата комуникация (сборник от Х Лятна школа по PR „Краят на ПР, такъв какъвто го познаваме – новото начало”), С., НБУ.

13. Стоянов, Росен К., 2008 – Ролята на медиата в международните конфликти (Превенция, посредничество и предотвратяване на конфликти), (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

14. Стоянов, Росен К., 2009 – За слуховете и клюките – другото измерение на модерната публичност (сборник от Х Лятна школа по PR „Шареният ПР”), С., НБУ.

15. Стоянов, Росен К., 2009 – За културата в контекста на цивилизацията на образите (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

16. Стоянов, Росен К., 2010 – Вътрешните комуникации като основен инструмент на организационния мениджмънт (сборник от ХІІ Лятна школа по PR „Комуникационни практики и вътрешни публики”), С., НБУ.

17. Стоянов, Росен К., 2010 – Политическият език и политическото говорене – България 1989-2010 (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

18. Стоянов, Росен К., 2011 – Черен ли е „черният ПР“ (PR ли е черният ПР – за понятията и практиките), (Стоянов, Росен К., Медиа бележки), С., НБУ.

19. Стоянов, Росен К., 2011 – Медиа бележки за конфликтния дискурс, (Стоянов, Росен К., Медиа бележки), С., НБУ.

20. Стоянов, Росен К., 2011 – Образованието и образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени (сборник от XIII Лятна школа по PR „iIПР в практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно“), С., НБУ.

21. Стоянов, Росен К., 2011 – Комуникационна демокрация (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

22. Стоянов, Росен К., 2012 – Съществува ли „политически PR“ (в България)? (сборник от ХIV Лятна школа по PR „В мрежата (Мрежата) на ПР“), С., НБУ.

23. Стоянов, Росен К., 2012 – Модерна публичност, масмедии и масово общество (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

24. Stoyanov, Rossen K. 2013 – For Digital Knowledge, Digital Culture and Digital Literacy (сборник от Научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи”), Бургас, БСУ.

25. Стоянов, Росен К., 2013 – Имиджът на политиците и имиджът на политиката (сборник от XV Лятна школа по PR „Избори и ПР и ПР при избори”), С., НБУ.

26. Стоянов, Росен К., 2013 – Интернет като култ (Научен електронен архив), С., НБУ.

27. Стоянов, Росен К., 2013 – Ще възтържествува ли професионализмът над непрофесионализма? (Научен електронен архив), С., НБУ.

28. Стоянов, Росен К., 2013 – Пропаганда и памет (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

29. Стоянов, Росен К., 2014 – Субкултурите в дигиталната реалност (сборник от XVI Лятна школа по PR „Комуникация и култура”), С., НБУ.

30. Стоянов, Росен К., 2014 – Политически брандинг (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

31. Стоянов, Росен К., 2015 – Медийно образование и медийна грамотност, (Научен електронен архив), С., НБУ.

32. Стоянов, Росен К., 2015 – Културни измерения на дигиталната реалност, (Научен електронен архив), С., НБУ.

33. Стоянов, Росен К., 2015 – Политическите митове – нова религия, нова комуникация? (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

34. Стоянов, Росен К., 2015 – Всички сме медии, всички сме „личности“ (сборник от Есенна научна конференция „Личността в медиите и в ПР-а“), (Научен електронен архив), С., НБУ.

35. Стоянов, Росен К., 2015 – Пъблик афеърс като начини на употреба (сборник от XVII Лятна школа по PR „Да не се боим от разнообразието в ПР и журналистиката”), С., НБУ.

36. Стоянов, Росен К., 2016 – Негативната политическа реклама (Научен електронен архив), С., НБУ.

37. Стоянов, Росен К., 2016 – Политическите дебати (сборник от XVIII Лятна школа по PR „Глад за съдържание“), С., НБУ.

38. Стоянов, Росен К., 2016 – Комуникационна демокрация – нови парадигми (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

39. Стоянов, Росен К., 2017 – Четириизмерният човек (годишник на департамент Масови комуникации), С., НБУ.

40. Стоянов, Росен К., 2017 – Свободата на словото като академична свобода (сборник от XIX Лятна школа по PR „Свободата на словото в дигиталната епоха“), С., НБУ.

40. Стоянов, Росен К. (2018). Религията в Интернет, В: сборник от XX Лятна школа по PR „Трансформация на общуването“, С., НБУ.

41. Стоянов, Росен К. (2019). Хиперсоциализация в дигитална среда, В: сборник Европейските ценности – новата констелация, С., НБУ.

42. Стоянов, Росен К. (2019). Дигитално образование и дигитална грамотност като инструмент срещу фалшивата реалност, В: сборник от XXI Лятна школа по PR „Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите“, С., НБУ.

43. Стоянов, Росен К. (2019). Културни измерения на дигиталната реалност, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ.

Редакционни колегии:

1. 2017, Член на редакционна колегия, сборник XIX Лятна школа по ПР – „Свободата на словото в дигиталната епоха”, С., НБУ.

2. 2017, Член на редакционна колегия, сборник от кръгла маса „Политическата комуникация: президентски избори 2016 година“, С., НБУ.

3. 2017, Член на редакционната колегия, годишник на департамент Масови комуникации 2016, С., НБУ.

4. 2016, Член на редакционна колегия, сборник XVIII Лятна школа по ПР – „Глад за съдържание”, С., НБУ.

5. 2016, Член на редакционната колегия, годишник на департамент Масови комуникации 2015, С., НБУ.

6. 2015, Член на редакционна колегия, сборник XVII Лятна школа по ПР – „Да не се боим от разнообразието в ПР и журналистиката”, С., НБУ.

7. 2014, Член на редакционна колегия, сборник от ХVI Лятна школа по връзки с обществеността „Комуникация и култура“, С., НБУ.

8. 2013, Член на редакционна колегия, сборник от ХV Лятна школа по връзки с обществеността „Избори и ПР и ПР при избори“, С., НБУ.

9. 2012, Научен редактор, сборник от ХIV Лятна школа по връзки с обществеността „В мрежата (Мрежата) на ПР“, С., НБУ.

10. 2011, Редактор и съставител, сборник ХІIІ Лятна школа по ПР – „iПР в практиката и образованието. ПР образование в България – 20 години по-късно”, С., НБУ.

11. 2010, Редактор и съставител, сборник ХІІ Лятна школа по ПР – „Комуникационни практики и вътрешни публики”, С., НБУ.

12. 2007, Редактор и съставител, сборник ІХ Лятна школа по ПР – „ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?”, С., НБУ.

13. 2006, Редактор и съставител, сборник VІІІ Лятна школа по ПР – „Спорт и комуникации”, С., НБУ.

14. 2004, Редактор и съставител, сборник VІ Лятна школа по ПР – „Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”, С., НБУ.

Курсове от текущия семестър: