Електронен каталог

Христина Чобанова-Ангелова

Академична длъжност:
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име ЧОБАНОВА - АНГЕЛОВА, ХРИСТИНА ТОДОРОВА

Националност България

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 1989 →

• Име и адрес на работодателя СУ „Св. Климент Охридски”

• Вид на дейността или сферата на работа Научно-преподавателска дейност

• Заемана длъжност Преподавател в катедра “Арабистика и Семитология” на СУ “Св. Климент Охридски”

• Основни дейности и отговорности • Практически арабски език – първи, втори, трети и четвърти курс (бакалавърска степен)

• Арабска диалектология (бакалавърска степен)

• Сирийски диалект (бакалавърска степен)

• Египетски диалект (бакалавърска степен)

• Египетски диалект (магистърска степен)

• Марокански диалект (магистърска степен)

• Вариативност в съвременния арабски език (магистърска степен)

• Арабски фолклорни текстове (магистърска степен)

• Синхронен превод (магистърска степен)

• Дати (от-до) 1985 – 1989

• Име и адрес на работодателя Българско национално радио

• Вид на дейността или сферата на работа Радио предавания на арабски език

• Заемана длъжност Редактор и преводач-говорител в редакция “Предавания за арабските страни” на БНР

• Основни дейности и отговорности  Редактиране на предавания

 Превод на текст от български на арабски

 Запис на текст пред микрофон

 Провеждане на интервюта

• Дати (от-до) 2005 – 2015 г. – юни, юли и август

• Име и адрес на работодателя Middlebury College, Middlebury, VT & Oakland CA, U.S.A.

• Вид на дейността или сферата на работа Преподаване на арабски език

• Заемана длъжност Преподавател по арабски език в Лятната арабска езикова школа на Колежа “Мидълбъри”

• Основни дейности и отговорности • Развиване и изготвяне на учебни и изпитни материали

• Преподаване на арабски на неносители на езика в арабоезична среда

• Провеждане на изпити по езика

• Дати (от-до) 1995 – 1996

• Име и адрес на работодателя Бургаски свободен университет

• Вид на дейността или сферата на работа Преподаване на арабски език

• Заемана длъжност Хоноруван преподавател по арабски език

• Основни дейности и отговорности Изготвяне на материали за преподаване на езика

Преподаване на арабски език

Изготвяне на изпитни материали

Провеждане на изпити по езика

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1992 – 1993

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Universidad Complutense, Madrid

• Основни предмети/застъпени професионални умения Специализация в катедра “Арабистика и Семитология” на Университета “Комплутенсе” в Мадрид по темата „Социолингвистичната ситуация в ал-Андалус”

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до) 1979 – 1985

• Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ “Св. Климент Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения Завършена петгодишна учебна програма на специалността “Арабска филология” с държавен изпит и защита на дипломна работа

• Наименование на придобитата квалификация Специалист по арабска филология с втора специалност преподаване на френски език

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистърска степен

• Дати (от-до) 1974 – 1979

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Френска езикова гимназия “Ромен Ролан” – Стара Загора

• Основни предмети/застъпени професионални умения Завършена средна общообразователна програма със специализирано преподаване на френски и испански език

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Публикации:


- „Показателните местоимения в съвременните арабски диалекти” – В: Изток – Запад: езици, култури, общества. Сборник от статии посветен на седемдесет годишнината на проф. д. ф. н. Пенка Самсарева под печат

- „Основни принципи за формиране на учебното съдържание на задължителния курс по арабски език в бакалавърската програма към катедрата по арабистика и семитология, СУ „Св. Климент Охридски”, в светлината на Общата европейска референтна рамка за изучаване, преподаване и сертифициране на чужди езици” (в съавторство с Цветомира Пашова) – В: Арабският свят и ислямът между Далечния Изток и Балканите. Студии по случай седемдесет годишнината на проф. д.и.н Йордан Пеев под печат

- “The linguistic situation in al-Andalus” – В: Tsvetan Theophanov, Penka Samsareva, Yordan Peev, Pavel Pavlovitch (eds.), 30 Years f Arabic and Islamic Studies in Bulgaria, St. Kliment Ohridski University Press Proceedings of the International Academic Conference “The Arab World and Islam – Identities and Intercultural Interactions” hold on the occasion of 30 Years of Arabic Studies at Sofia University – 10 – 15.05.2005 – Sofia, Bulgaria, с; 27 – 45. 2008

- “Phonetic features and changes in Andalusi Arabic: A case study of the laryngeal plosive /’/” – In: Romano-Arabica VI – VII 2006 – 2007. Peripheral Arabic Dialects. A Colloquium charred by Prof. Otto Yastrow, University of Bucharest, Center for Arab Studies p. 189 - 203 2007

- “La structure du discourse devant l’auditoire academique” – В: L’arabe dialectal: enquêtes, descriptions, interprétations. Actes d’AIDA 6. Travaux Offerts au Professeur Taïeb Baccouche. Sous la direction de : Salah Mejri. Cahiers du C.E.R.E.S., Série Linguistique № 13, Tunis, с. 455 – 472 2006

- “A Quantitative Essay on the Syntax of Andalusi Arabic” – В: Jordi Aguadé, Àngeles Vicente, Leila Abu-Shams (eds.), Sacrum Arabo-Semiticum. Homenaje al professor Federico Corriente en su 65 aniversario, Instituto de estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, с. 495 – 512 2005

- "مشكلات أمام تدريس اللغة العربية المعاصرة كوسيلة للمواصلة والاحتكاك"

“Проблеми пред преподаването на съвременния книжовен арабски език като комуникативен” В:المؤتمر الدولس الأول لتعليم العربية لغير الناطقين بعا (إبداع منهجي وتقانات معاصرة) – جامعة دمشق – معهد تعليم اللغات – مركز تعليم اللغة العربية 27 – 29 أيار 2004 (Доклади от Първата конференция на Международната асоциация на преподаващите арабски език за чужденци – 27 – 29.05.2004 г. – Дамаск, Сирия), с. 288 – 299 2005

- Le passif dans l’arabe andalous” В: AIDA 5th Conference Proceedings, Cadiz, September 2002, Ed. by I. Ferrando & J. J. Sanchez Sandoval, Cadiz 2004 с. 291 - 300 2004

“Моделът (’)af‘al в глаголното словообразуване на арабоандалусийския диалект – един синхронен поглед” В: Арабистика и ислямознание 2, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София 2003, с. 93 – 105 2003

- “Правописни принципи и фонетични закони в записването на съвременните арабски диалекти” В: Арабистика и ислямознание, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София 2001, с. 240 – 252 2001

- “Някои проблеми на произхода и типологизирането на арабските диалекти” В: Стъпки по пясъка, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София 1994, с. 81 – 103 1994

Курсове от текущия семестър: