Електронен каталог

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 603 II Корпус
Сряда 11:00-13:00 603 II Корпус
Четвъртък 15:45-17:45 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


1. Цветанова, Е. (2018) „Разработване на модел за прогнозиране на риска от изпадане в несъстоятелност на български компании“. В сборника на Международна научно – практическа конференция Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи), проведена на 7 юни 2017 год. в Нов български университет – София, стр. 371-379.

2. Цветанова, Е. (2017) „Прогнозиране на риска от несъстоятелност с модел, базиран на дискриминантен анализ, адаптиран за българските условия“. Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 2, 2017 г., Секция „Бизнес мениджмънт и управление на туризма“, статия № 4. Статията е достъпна онлайн на следния адрес: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online

Курсове от текущия семестър: