Електронен каталог

гл. ас. д-р Теодора Карамелска

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 210 II Корпус
Вторник 13:00-14:00 210 II Корпус
Петък 12:00-13:00 210 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Теодора Карамелска

Академична длъжност: Главен асистент

Научна степен: Доктор

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Културология

Основни изследователски интереси в областта на: биографични изследвания, социология на религията

Допълнителни изследователски интереси в областта на: социология на изкуството, германска социология

Възможности за експертиза в областта на: социологическа диагноза на съвременни етнорелигиозни напрежения и конфликти

Преподавателски интереси в областта на: социология на религията, социология на културата, качествени социологически методи, история на социологическите идеи

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

• Член на редакционната колегия на списание „Социологически проблеми“

• Член на Българската социологическа асоциация

• Координатор на департамента по програма „Еразъм“

Участие в национални и международни проекти:

• „Модели на тревожност: житейски разкази и наративни модели в социалистически и постсоциалистически общества“, период на провеждане: 2011-2012, Академичната лига за Югоизточна Европа, финансираща организация: Национален фонд „Научни изследвания“ към МОН; ръководители: Александър Кьосев, Даниела Колева, Софийски университет; http://www.seal-sofia.org/bg/projects/current/patterns/.

• „Напрежение и разбирателство между етнорелигиозните общности в България“, езследователска програма MICROCON („A Micro Level Analysis of Violent Conflict“), координирана от Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, United Kingdom; период на провеждане: юли 2007-декември 2010; финансираща организация: Шеста рамкова програма на Европейската комисия; ръководител на програмата: Dr. Patricia Justino; ръководител на българския проект: Даниела Колева, Софийски университет; www.microconflict.eu

• „Marking Transitions and Meaning across the Life Course: Memories of Religious and Secular Ceremonies in Eastern and Western Europe“, изследователска програма „Religion and Society Programme”, United Kingdom; период на провеждане: април 2010-2012; финансираща организация: Arts & Humanities Research Council (AHRC) и Economic & Social Research Council (ESRC); Ръководители на проекта: Питър Колман, Университет в Саутхемптън, Даниела Колева, Софийски университет; www.religionandsociety.org.uk

• „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения“ (Институт за литература, Институт по социология, Институт по балканистика); период на провеждане: 2009-2011; ръководител: Николай Аретов, Институт за литература при БАН; ръководител на социологическия проект: Пепка Бояджиева; финансираща организация: Национален фонд „Научни изследвания“ към МОН; http://balkansbg.eu/

Съставителства:

• 2013: Тематичен брой 9 на списание Seminar_BG „Православието: нови динамики и ресурси“, http://www.seminar-bg.eu/. Съст. Галина Гончарова, Теодора Карамелска, Даниела Колева.

• 2013. Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. Съст. Деян Деянов, Теодора Карамелска, Светлана Събева, Христо Тодоров. София: НБУ.

• 2006. Трьолч, Е., М. Вебер. Протестантска култура и модерна епоха. Съст. Кольо Коев, Теодора Карамелска. София: Просвета.

По-важни публикации:

• 2014. „Траектории на страданието: възродителният процес в биографичните разкази на българските турци“. В: Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото. А. Кьосев, Д. Колева (съст.). София: ИИБМ/Ciela. (под печат).

• 2013. (с Галина Гончарова) „Изобретяване на православните традиции: религиозността в постсоциалистически контекст“. В: „Православието: нови динамики и ресурси“, брой 9 на онлайн списание за културни изследвания Seminar_BG; http://www.seminar-bg.eu/.

• 2013. „Биографичното интервю като събитие: прелиминарната фаза“. В: Социологически проблеми 3-4, с. 76-95.

• 2013. „Religiosity and women’s ageing: biographical perspectives“. In: Ageing, Ritual and Social Change. Ed. by P. Coleman, J. Bornat, D. Koleva. Ashgate Religion & Society series, p. 201-225.

• 2013. „От старозаветно пророчество към овсекидневяване на харизмата. Античният юдаизъм в изследванията на Макс Вебер“. В: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. Съст. Д. Деянов, Т. Карамелска, С. Събева, Х. Тодоров. София: НБУ, с. 99-111.

• 2012. „Религия и национална идентичност – една изчезваща връзка?“. В: Места на паметта: емоции и страсти. Николай Аретов (съст.). София: Кралица Маб, с. 192-204.

• 2011. „Принудите на езика в една биографична реконструкция на случай“. В: Социологически проблеми 3-4, тематичен брой „Свидетелство и архив: между микроистория и микросоциология“, с. 189-205.

• 2010. „Bioethische Fragen in Bulgarien aus orthodoxer Sicht“. In: Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinare, internationale und interreligiose Perspektiven, Berlin/New York: Walter de Gruyter, S. 103-131.

• 2010. „Субкултура и етничност. Биографичният разказ на един разградски актьор“. В: брой 3 на онлайн списание Семинар_BG на тема „Младежки субкултури“ (съст. В. Георгиева, Д. Колева).

• http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=75

• 2009. „Биографичният анализ на етническата идентичност между опита, спомена и разказа“. В: Социологически проблеми 3-4, с. 200-229.

• 2009. „Православните ценности и социалното участие в съвременното българско общество. В: Европейските ценности в днешното българско общество. Г. Фотев (съст.). София: УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 172-196.

• 2009. „Нагласите към религията в България“, в: Християнство и култура, бр. 39, с. 28-35.

Преводи

• Хофманстал, Х., Жената без сянка. София: КХ – Критика и Хуманизъм, 2013.

• Фройд, З., Малкият Ханс. Анализа на фобията на едно петгодишно момче, ред. Нина Николова, София: КХ – Критика и Хуманизъм, 2011.

• Хонет, А., Контексти на признаване, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010.

• Фройд, З., Дора. Фрагмент от анализата на един случай на хистерия, София: КХ – Критика и Хуманизъм, 2010.

• Гадамер, Х.-Г., Наследството на Европа, ред. Кольо Коев, София: КХ – Критика и Хуманизъм, 2009.

• Ренесанс на утопията. Фигури на бъдещето през ХХІ век (сборник), заедно с Н. Николова и Т. Петков, София: КХ – Критика и Хуманизъм, 2006.

• Трьолч, Е., Значението на протестантството за възникването на модерния свят (с. 41-145); „Културното значение на калвинизма“ (с. 146-175). В: Трьолч, Е., М. Вебер, Протестантска култура и модерна епоха, съст. К. Коев, Т. Карамелска. София: Просвета, 2006.

• Ай, К.-Л. „Макс Вебер и сексуалната революция в Германия около 1900 г.“. В: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. Съст. Д. Деянов, Т. Карамелска, С. Събева, Х. Тодоров. София: НБУ, 2013, с. 112-134.

В списание Социологически проблеми:

• Розентал, Г. „Биографичните изследвания като историческа социология: методологически разсъждения“. В: Социологически проблеми 1-2/2013, с. 149-170.

• Бухолц, С., Хофекер, Д., Блосфелд, Х.-П., Колб, К., „Жизнени траектории в процеса на глобализация. Относно промяната на социалните неравенства в модерните общества“, 1–2/2010, с. 7-31.

• „Представяме ви: Йоханес Вайс (Университет в Касел)“, 1–2/2010, с. 257-264.

• Зимел, Г. „Писмото. Из една социология на тайната“, 1–2/2010, с. 265-267.

• Фойгт, Ф., Образци и контраобразци. Относно концептуализирането на културното значение на религията при Еберхарт Готхайн, Вернер Зомбарт, Георг Зимел, Георг Йелинек, Макс Вебер и Ернст Трьолч“, 3–4/2009, с. 70-96.

• Пецолд, Т., „Профили на насилието в международните телевизионни новини“, 1–2/2009, с. 90-111.

• Вайс, Й., „Върху значението и границите на критиката на Пиер Бурдийо към Хайдегер“, 1–2/2008, с. 7-17.

• Трьобст Щ., „В търсене на нацията. Културата на паметта в България 1878-1944“, 1–2/2008, с. 416-420.

• Мароцки, В., „Качествените социални изследвания са свързани с въпроса как хората внасят смисъл и значение в своя жизнен свят“, 1–2/2007, с. 324-327.

В списание Критика и хуманизъм:

• Трайбел, А., „Миграцията като форма на еманципация? Мотиви и модели на преселване на жените“, 30/2009, с. 85-102.

• Кюнкел, Дж., „Германският дебат относно трафика на жени: наплив на проститутки от Източна Европа“, 30/2009, с. 143-162.

• Легеви, К., „Турция – Европа: привилегировано партньорство – по-малко демокрация?“, 27/2008, с. 11-21.

• Албер, Й., „Десет въпроса към членството на Турция в ЕС“, 27/2008, с. 23-54.

• Велер, Х.-У., „Граници и идентичност на Европа до ХХІ век“, 27/2008, с. 73-82.

• Гианакопоулос, А., „Разширяването на ЕС между политическата обусловеност и културната съвместимост по примера на дебата за Турция в Европа“, 27/2008, с. 145-166.

В списание Християнство и култура:

• Бултман, Р. „Протестантската теология и атеизмът“. В: Християнство и култура, 80, 2013, с. 61-64.

• Бонхьофер, Д., „Да се проповядва с радост: четири проповеди“, бр. 56, 2010, с. 30-43.

• Балтазар, Х. У. фон, „За смисъла на историята в Библията“, бр. 46-47, 2009, с. 98-107.

• Ранер, К., „Размишления върху думата Бог“, бр. 8 (31) 2008, с. 18-22.

• „Червено вино за Хегел“, интервю на Die Zeit с проф. Фр. В. Граф, бр. 4 (20) 2007, год. V, с. 45-52.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: