Електронен каталог

доц. д-р Радослава Илчева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Общ
Телефон:
0887393900
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Лични данни:

дата на раждане - 14.01.1961 г.

място на раждане - г. Хасково

националност - българка

семейно положение - разведена, с едно дете

Образование:

1980-1985 - Кубански държавен университет,г. Краснодар (Русия), специалност «Руски език и литература»

1987-1990 - редовна докторантура (аспирантура) в секция «Руска литература в в Института за литература - БАН

Месторабота: Институт за литература – БАН,

1113 София, бул. «Шипченски проход"

№ 52, бл. 17.

1991-1994 филолог-специалист

1994-1998 н.с. II ст.

1998-2002 н.с. I ст.

2002- ст.н.с. II ст.

Обект на изследване: Руска литература XVIII-XIX в.Компаративистика. Литературни митове.Културология. Литературна антропонимика. Руска емиграция в България.

Специализации:

Май - юли 1990 г. - Институт за руска литература към РАН (ИРЛИ – Пушкинский дом), Ленинград, Русия

Април – юни 1997 г. - Санкт-Петербургски държавен университет, Катедра по руска литература, Санкт-Петербург, Русия.

Членство в научни дружества:

1. Дружество на русистите в България.

2. Българско дружество за проучване на XVIII век.

3. Дружество на българските ономасти.

Преподавателска дейност:

От 1998 г. съм преподавала руски фолклор, стара руска литература, руска литература на XVIII в., руска класическа литература (XIX в., руска литература на XX, практически руски език на студенти от различни специалности в НБУ, СУ "Св. Климент Охридски", ПУ "Паисий Хилендарски", Смолянски филиал на ПУ.

Административна дейност:

От 2004 г. съм административен секретар на СНС по литературозание.

Владеене на езици:

руски - отлично, френски - много добре, английски - добре.

Социални умения и компетентности:

Умения за работа в мултиетническа среда и интеркултурно обкръжение. Участие в колективни научни проекти, включително и международни. Опит в организиране на научни форуми.

Технически умения и компетентности:

Работа с компютър, аудио- и видеоапаратура

Имам свидетелство за управление на МПС


Публикации:


Основни публикации за периода 2005 - 2010 г.

1. «По дрехите посрещат...» или външният вид в културологичната антитеза Изток – Запад – Литературна мисъл, 2005, № 1, с.105-113.

2. Иван Вазов – преводач на Пушкиновата поема «Медният конник». В: Класика и литературна история. Научен сборник в памет на проф. Л. Стаматов. Благоевград, 2005, с. 192-197.

3. Литературната антропонимика: въпроси и опит за отговори. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 8. Велико Търново, 2006, с. 119-124.

4. Кто такая Ольга Инсарова? В: Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. С., 2006, с. 87-102.

5. Руският държавник: живот след смъртта. В: 60-години руска филология в СУ «Св. Климент Охридски». Сборник научни статии. С., 2006, с. 268-277.

6. Предизвикателството на автора: неназованият герой. В: Научни изследвания в чест и в памет на академик Дуриданов. Национална конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема «Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика», София, 9-10 май 2005 г. В. Търново, 2006, с. 153-157.

7. Миф о Галлиполи. В:XI конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Мир русского слова и русское слово в мире. Т. 7. Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы. С., 2007, с. 161-165.

8. Лапидарность российского XVIII века (к разгадке одной надписи). В: Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934 - 2001). С., 2007, с. 174-182.

9. Мифы XX века. (К вопросу о мифотворчестве русской военной эмиграции первой волны). В: Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ «Н. Рилски», Благоевград, 2007, № 5, с. 115-126.

10. Герой нашего времени (от Петра Великого до Петра Врангеля) – сп. «Болгарская русистика», 2008, № 1-2, с. 87-92.

11. «Полтава» от А.С. Пушкин. Опит за антропонимичен прочит. – Приятели за науката. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Т. Балкански. В Търново, 2009, c.131-146

12. Русское платье и культурологическое противоборство Восток – Запад (на материале древнерусской литературы) – В: Восток – Запад в русской литературе XI – XXI веков. Материалы международной конференции. Стамбул, 2009, с. 65 – 72.

13. Who is who? Дед Мороз. (Към въпроса за митографията на образа). В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на ст.н.с. дфн Румяна Дамянова. С., 2009, с. 525 - 537

Курсове от текущия семестър: