Електронен каталог

ас. Мария Ладовинска

ас. Мария Ладовинска
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:
Сряда 13:00-16:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

1992 - 8 СОУ „Васил Левски“, София

1997 - СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по Италианска филология, специализация - езиковедска

Участие в национални и международни проекти:

2001 - оценител на учебната система “Progetto italiano”, изд. „Колибри” / Edilingua, предназначена за обучението по италиански език в СОУ като първи и втори чужд език.

2001/2002 - съавтор в изработването на учебните програми на МОН по италиански език за СОУ.

2002 - съавтор на проекта за задължителна матура и на изпитните материали за пробна матура по италиански език за СОУ.

2007 - лектор в курс за повишаване на квалификацията на български преподаватели по италиански език, 9-13 юли 2007 г., Пловдив, организиран от ПУ „Паисий Хилендарски”, със съдействие на МВнР на Република Италия.


Публикации:


Публикации в съавторство

(2003) К. Иванова, Бисерка Петрова-Бурмова, М. Ладовинска, Матурата по италиански език, помагало за ученици от гимназиалната степен и зрелостници. София: ИК „Колибри”.

(2005) „Необходимите стратегии и техники, за да се превърне четенето в умение” (статия в съавторство с М. Нейкова и П. Петкова-Сталева), в Чуждоезиково обучение, бр. 4. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, с. 42-50.

(2007) „Факторът култура при изучаването на италиански като чужд език” (статия в съавторство с П. Петкова-Сталева), в Чуждоезиково обучение, бр. 6. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, с. 13-22.

(2009) „Грешките, които помагат да научаваме (продуктивност на поправянето на грешки)” (статия в съавторство с П. Петкова-Сталева), в Чуждоезиково обучение, бр. 5. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ, с. 81-90.

(2010) „Телевизионната реклама в обучението по италиански като чужд език” (статия в съавторство с П. Петкова-Сталева), в Чуждоезиково обучение, бр. 4-5. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ, с. 89-98.

Статии

(2005) „Собствените имена на български и на италиански от гледна точка на теорията на превода”, в Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури”, том 6. София: НБУ, с. 249-256.

(2010) „Гунвер Скюте – опит за творчески портрет на непознат у нас италианист”, в Чуждоезиково обучение, бр. 2. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ, с. 57-58.

(2011) „‘Devono averci visti’ и ‘ci devono aver visti’ през призмата на теорията на Косериу, интерпретирана и определена от проф. Иван Кънчев като динамичен структурализъм”, в Чуждоезиково обучение, бр. 4. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ.

http://eprints.nbu.bg/1617/

(2014) „Разработване на анкета за емпирично текстолингвистично изследване на подлога на инфинитива в съвременния италиански език”, в Юбилеен сборник на Зимна школа на департамент "Англицистика". София: НБУ, с. 124-143.

file:///C:/Users/Admin/Downloads/tradiciyata-kato-vdahnovenie.pdf

(2015) “Il questionario alla base di una ricerca empirica di linguistica testuale”, в „Знанието е сила“ – Юбилеен сборник по случай 65-ата годишнина на доц. д-р Нели Раданова. София: Издателство на Нов български университет. с. 97-112. ISBN 9789545358876

http://eprints.nbu.bg/2676/

(2015) “I casi ‘verbo reggente personale + infinito con soggetti diversi’ in italiano moderno e le loro interpretazioni”. В: Спасова, М. (2015) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 1. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р. Ани Леви. София: Издателство на Нов български университет, с. 104-116, ISBN 978-954-535-758-892-0

(2016) „Текстолингвистиката като езиковедска дисциплина“. В: Спасова, М. (2016) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 2. София: Издателство на НБУ. ISSN 1313-7875

http://ebox.nbu.bg/drg16/view_lesson.php?id=5

(2017) „Случаите ‘главен личен глагол + инфинитив с различни подлози’ в съвременния италиански и техните интерпретации“. В: Спасова, М. (2017) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 3. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова, д.н. София: Издателство на Нов български университет, с. 41-56, ISBN 978-954-535-993-4

(2018) “Il soggetto dell’infinito a referenza ambigua in italiano moderno dal punto di vista dell’analisi linguistico-testuale”. В: Спасова, М. (2018) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 4. София: Издателство на НБУ, с. 48-75, ISBN 978-619-233-023-1 (Online)

(2019) „Инфинитивният подлог с неясна референция в съвременния италиански език от гледна точка на текстолингвистичния анализ“. В: Тарашева. Е. (2019) Годишник на департамент „Чужди езици и култури“ – Том 2. София: Издателство на НБУ, с. 35-54. ISSN: 2603-4204 (Online).

Преводи и редакция

(2003) Редактор на помагалото „Спрежение на италианските глаголи“ с автор Бисерка Бурмова, ИК „Колибри“.

(2005) Превод от италиански на есеистичната книга „Еротизмът“ на италианския социолог, философ и психолог Франческо Алберони. София: ИК „Колибри”.

(2009) Превод от италиански на статията „От името на плашилото до произхода на карнавала” на Джовани Кезич, сп. „Българска етнология“, ISSN: 1310-5213, бр. 3, 2009, с. 5-21.

http://www.carnivalkingofeurope.it/pdf/KezichScarecrowCarnival.pdf

Курсове от текущия семестър: