Електронен каталог

доц. д-р Майя Василева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 13:00-15:00 406 I Корпус
Петък 11:00-13:00 406 I Корпус

Професионална автобиография:


ьцж бн


Публикации:


1.Vassileva, M. (2018). King Midas and Pessinus. In: Tsetskhladze, G. R. (ed.) Pessinus and Its Regional Setting. Volume 1. (ColAnt 21). Leuven, Paris, Bristol, CT: Peeters, 65-76.

2. Vassileva, M. (2018). Of fibulae, Of Course! – In: Simpson, E. (ed.) The Adventure of the Illustrious Scholar. Papers presented to Oscar White Muscarella. Leiden, Boston: Brill,188-212.

3.Василева, М. (2018). Брадви скиптри от късната бронзова епоха. В: Александров, С., Димитрова, Я., Попов, Х., Хореш, Б., Чукалев, К. (ред.) Злато & бронз. Метали, технологии и междурегионални контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха. София: Национален археологически институт с музей, 253-263/Vassileva, M. (2018). Late Bronze Age Scepter-Maces. In: Alexandrov, S., Dimitrova, Y. Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds.) Gold & Bronze. Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age. Sofia: National Institute of ARchaeology with Museum, 253-263.

Курсове от текущия семестър: