Електронен каталог

проф. Милена Беновска-Събкова д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Изкуствознание и история на културата
Телефон:
8110 613
Приемно време:

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

на проф. д-р Милена Беновска-Събкова, д.и., извънреден професор в Нов български университет/

Родена на 2.01.1954 г. Завършила висше образование през 1975 г.– специалност “Българска филология” при Факултета по Славянски филологии – Софийски университет “Кл. Охридски. Работила като научен сътрудник и старши научен сътрудник ІІ ст. в Института за фолклор (1976-1993 г.). От 1994 г. насам работи като старши научен сътрудник ІІ ст. и от 2002 г. насам като - старши научен сътрудник І степен в Етнографския институт с музей при БАН. От 1996 г. ръководител на секция “Духовна култура” при Етнографския институт с музей.

Кандидат на филологическите науки (“доктор”)от 1990 г. Доктор на историческите науките от 2001 г. (дисертационна работа на тема “Политически преход и всекидневна култура”).

Член на редакционната колегия на списание “Българска етнология” от 1995 г. насам. От 1997 г. съиздател (съвместно с Клаус Рот - Мюнхен) на международното научно списание “Ethnologia Balkanica”.

От 1996 г. насам чете лекции като хоноруван преподавател в Нов български университет. От 1.03.2002 г. работи като доцент и от 2003 г. – като професор в НБУ, департамент “История на културата”. По съвместителство – старши научен сътрудник в Етнографския институт (на половин работно време).

Специализирала: в Санкт-Петербург (Ленинград) през 1978-1979 г.; в Турку (Финландия) през 1991 г.; в Университета във Фрибург – Швейцария, през 1997 г.; в Института по социална антропология към немската академия Макс Планк – гр. Хале – Германия през 2005 г.

По-важни научни проекти през последните 5 години: “Политически преход и всекидневна култура” – индивидуален проект, 1998-2000; ръководител на проекта “Родството в период на преход в България” – групов българо-австрийски проект – 2000; международен групов проект “Всекидневната култура при социализма и пост-социализма” (ръководител Клаус Рот – Мюнхен) – 2001-2005 г.; международен групов проект “Europa als Aufgabe: Grenzen und Chancen von Erweiterung und Vertiefung der EU”, ръководител проф. Клаус Рот (Мюнхен), 2006-2007; Ръководител от българска страна на българо-естонския научен проект(съвместно с екип от Университета в Тарту), 2005-2007 г., на тема: “Post-socialist Transformations of Social Relations. The Cases of Southeast Europe and Estonia” и др.

Лекции в чужбина: 2001-2002 г. чела двусеместриален курс лекции в Университета във Фрибург (Швейцария), финансиран от Open Society Institute – Будапеща.

2004 (януари) – гост лектор в Университета във Фрибург.

2005 г. (април) – гост лектор в Университета във Фрибург – Швейцария.

2005 г. май – гост лектор в Университета в Тарту (Естония)

2006 г. , летен семестър: гост-професор в университета "Георг-Аугуст" - Гьотинген (Институт по културна антропология и европейска етнология"), с три курса

2006, летен семестър, гост-лектор в Университета във Фрибург - Швейцария

Организатор на научни конференции: “Река Дунав – мост на културни взаимодействия” – София 1996; “South East Europe Ten Years After” (София 2000).

Членство в международни научни дружества: член на SIEF (Societe international d’ethnologie et folklore); Folklore Fellows – Helsinki; член на изпълнителния съвет на InASEA (International Association for Southeast European Anthropology”).

2.04.2006 г., София


Публикации:


Milena Benovska-Sabkova

List of publications

Books

Benovska-Sabkova, M. 2001: The Political Transition and Everyday Culture. “Prof. Marin Drinov Academic Publishing House”, Sofia (in Bulgarian).

Беновска-Събкова, М. 1992: Змеят в българския фолклор. София. Издателство на БАН.

Беновска-Събкова, М. 1995: Змеят в българския фолклор. Фототипно (2ро) издание. София. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

Books edited

Benovska-Subkova, M. (ed) 1994: Studies in Bulgarian Folkore. "Prof. Marin Drinov" Academic Publishing House. Sofia, 1994. Occasional papers.

Benovska-Subkova, M. (ed) 1995 Ethnologia Balkanica. "Prof. Marin Drinov" Academic Publishing House. Sofia, 1995 Occasional papers, authors from Bulgaria, Chroatia, Romania, Yugoslavia].

Benovska-Sabkova, M. Co-editor of “Ethnologia Balkanica”, international journal for Southeast European ethnology, editor in chief Klaus Roth:

Ethnologia Balkanica. 1/1997.

Ethnologia Balkanica. 2/1998

Ethnologia Balkanica. 3/1999

Ethnologia Balkanica. 4/2000

Ethnologia Balkanica. 5/2001

Ethnologia Balkanica. 6/2002

Беновска-Събкова, М. (съст.)1993: Регионални проучвания на българския фолклор. Т. 3. Фолклорните традиции на Североизточна България. Разград.

Беновска-Събкова, М. 1982: Българска народна поезия и проза. Т. 5. Любовни песни. Български писател. София (антология, съставителство и научен апарат).

Беновска-Събкова, М. (съст.) 1993: Паранормалното. – Български фолклор, № 5.

Беновска-Събкова, М. (съст.) 2000: Книжка, посветена на 60-годишнината на Радост Иванова. – Българска етнология, № 3.

Беновска-Събкова, М. (съст.) 1994: Книжка, посветена на маскарадната обредност. – Българска етнография, № 3-4.

Беновска-Събкова, М. (съст.) 2001: Книжка, посветена на родството през периода на преход в България. – Българска етнология, 27, № 2.

Беновска-Събкова, М. 2008: съставителство (съвместно с Иванка Петрова) на книжка „Постсоциалистическите трансформации на социалните отношения в България и Естония” - сп. „Българска етнология”, 2008, № 2.

Articles

Benovska-Sabkova, M. 1997: Tradition as a Means of Survival Under the Conditions of Economic Crisis in Bulgaria. - В: Ethnologia Balkanica 1, 113-123.

Benovska-Sabkova, M. 1998: Political Myth and Religion. - В: Ethnologia Balkanica 2, 137-144.

Benovska-Sabkova, M. 2002: Constituting the Image of Europe during the Post-Socialist Period in Bulgaria. – In: Ethnologia Europea, 32, 1, 2002, 49-56.

Benovska-Sabkova, M. 2000: Obrok: a Kind of Religious Behaviour During the Post-Totalitarian Period. – In: Giordano, C. et al (eds). Bulgaria: Social and Cultural Landscapes. University Press Fribourg Switzerland. Fribourg, 115-128.

Benovska-Subkova, M. 1990: Traditional and Modern Mythology. – In: Papers. IVth Congress of SIEF. V. 2. Bergen.

Benovska-Subkova, M. 1994: Extra-Sensers: The Magicians of the New Time. - In: The Magical and Aesthetic in the Folklore of the Balkan Slavs. Belgrade, 149-156.

Benovska-Sabkova, M. 1994: The Mythological in Folk Beliefs. - Studies in Bulgarian Folklore, Sofia, 94 - 110.

Benovska-Sabkova, M. 1995: Archaic Cultural Models and Totalitarianism. - In: Ethnologia Balkanica. Sofia, 162-178.

Benovska-Subkova, M. 1996: Ethnic Images in Bulgarian Folklore. - Relations of Compatibility and Incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria. Sofia, 266-268.

Benovska-Sabkova, M. 1998: The Signs of Protest: January 10 - February 5, 1997. - Ethnologia Bulgarica. 1, 67-77.

Benovska-Subkova, M. 1997: Christianity and Folk Tradition: Aspects of the Post-Totalitarian Transition in Bulgaria. - In: "Les mecanismes de la transition dans l'Europe des transformations". Thessaloniki, 170-177.

Benovska-Subkova, M. 1997: Christianity in the Context of the Post-Totalitarian transition in Bulgaria". - Narodna umjetnost, 1997, Zagreb, 157-165.

Benovska-Sabkova, M. 2000: Die Ethnology: Ein Abbild der Welt. – In: Beitl, K., R. Johler (Hgs). Europaische Ethnologie an der Wende. Aufgaben, Perspectiven, Cooperationen. Kittseer Schriften zu Volkskunde. Schloss Kittsee, 65-76.

Benovska-Sabkova, M. 2000: Die Verwandschaftsbande – Realitat und Symbol. Bruderschaft und Milchverwandtschaft in Nordwestbulgarien. – In: Brunnbauer, Ulf, K. Kaser (Hgs). Von Nutzen der Verwandten. Soziale Netzwerke in Bulgarien (19. Und 20. Jahrhundert). Boehlau/Wien, 200-218.

Benovska-Sabkova, M. 2000: Economic and Social Aspects of Some Family Rituals in a Time of Transition: Serbian Slava and Bulgarian High School Graduation Balls. – In: Ethnologia Bulgarica 2.

Benovska-Sabkova, M. 2002: Informal Farm Work in North Western Bulgaria and Eastern Serbia. – In: Neef, R., M. Stanculescu (Eds) The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe. Ashgate, London, 2002, 95-112.

Benovska-Sabkova, M. 2003: Is the “Petty Corruption” Really Petty? Observations on Everyday Corruption Practices in Southeast Europe [2003]. – http://www.oegs.ac.at/files_Benovska.rtf.

Benovska-Sabkova, M. 2003: Vers la cohabitation interculturelle en Bulgarie: 1989-2001.- In: Gohard-Radenkovic, Aline et al (eds) Integrations des “minorites” et nouveaux espaces interculturels. Peter Lang, Bern, 50-60.

Benovska-Sabkova, M. 2003: “I am a pure Gypsy…”. The Roma Individuality in the Distorted Mirror of Group Stereotypes. – In: Roma’s Identities in Southeast Europe: Bulgaria. Working paper June 2003. Ethnobarometer 8, Rome, 57-93.

Benovska-Sabkova, M. 2004: Social Networks, Coalitions and Clientelism at the Place of Work in the 1960-1989 Period in Sofia”. – In: Roth, K.(Hg) Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. Freiburger Sozialanthropologische Studien. Lit Verlag, Muenster,109-128.

Benovska-Sabkova, M. 2005: Ist die “kleine Korruption” wirklich klein? Eine Fallstudie im Bereich des Bildungswesens zur Zeit des Sozialismus und des Postsozialismus in Bulgarien. – In: Roth, K. (Hg.) Sozialismus: Realitaten und Illusionen. Ethnologische Aspekte der sozialistischen Alltagskultur. Wien, Verlag des Instituts fuer Europaische Ethnologie, 105-118.

Benovska-Sabkova, M. 2006: Socialism as Modernization. Observations on Bulgaria. - In: Roth, K. (Hg.) Arbeitswelt - Lebenswelt. Facetten einer spanningsreichen Beziung im oestlichen Europa. Freiburger Sozialanthropologische Studien. Band 4. LIT, 25-42.

Benovska-Sabkova, M. 2006: In Search of one's own self: Identity of the Bulgarian Muslims (Pomaks). A Case Study from Western Rhodopes. - In: Ruegg, F. et al (eds) Interculturalism and Discrimination. Policies, Practicies, Identities and Representation. Freiburger Sozialanthropologische Studien. Band 8. LIT, 187-202.

Беновска-Събкова, М.2005: Образование в антропологии и социальных науках. - Антропологический форум, № 3, 20-24.

Benovska-Sabkova, M. 2006: Friendship Groups in Leisure Time in Bulgaria: Examples from the Socialist and Postsocialist Period. – Working paper N 86. Max Planck Institute for Social Anthropology. Working Papers. Halle/Saale.

Benovska-Sabkova, M. 2006: Teaching Students about Culture. – Forum for Anthropology and Culture, N 3, 52-55

Benovska-Sabkova, M. 2007: Friendship and Friendly Coalitions and Groups. Friendship as a Pattern of Social Relations”. – in: Klaus Roth (Hg.) Soziale Netzwerke und soziales Vertrauen in den Transformationslandern. Ethnologische und soziologische Untersuchungen. Freiburger Sozialanthropologische Studien, Bd. 15. LIT, 143-156.

Benovska-Sabkova, M 2007: Monuments, Collective Memory, Social Imagination and Local Identity in Bulgaria on the Borderline between Two Centuries.- In: Hemme, D., Tauschek, M., Bendix, R. (eds) Praedikat “Heritage”. Wertschoepfungen aus kulturellen Ressourcen. Studien zur Kulturanthropologie/ Europaische Ethnologie. Band 1. LIT Verlag, Berlin, 277-296.

Benovska-Sabkova, M. 2007: Der Sozialismus als Modernisierung. Beobachtungen zum Fall Bulgarien. – In: Brunnbauer, Ulf, Hoepken, W. (Hgs) Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. - Suedosteuropa-Studien 75. Verlag Otto Sagner, Muenchen, 149-169.

Benovska-Sabkova, M 2007: Constructing Nature, Constructing Urban Culture: Climbing Up Mount Vitosha near Sofia. – А.Б. 60. Сборник статей к 60-летию Альберта Кашфулловича Байбурина. Санкт-Петербург. – Studia Ethnologica 4, 278-287.

Benovska-Sabkova, M. 2007: Antropologie a pribuzne discipliny. Pohled z Bulharska. - Sociologicky casopis/ Check Sociological Review, 2007, Vol. 43, N 1, 150-154.

Benovska-Sabkova, M. 2007: Anthropology and Related Disciplines. The View from Bulgaria. – In: Hann, C. et al. Anthropology’s Multiple Temporalities and its Future in Central and Eastern Europe. A Debate. – Max Planck Institute for Social Anthropology. Working Paper N 90, 11-14.

Benovska-Sabkova, M. 2008: Property Relations and Market Agriculture in Bulgaria in Its Accession to the European Union. – In: Roth, K. (Hg) Europaisierung von unten? Beobachtungen zur EU-Integration Suedosteuropa. FOROST Arbeitspapiere. N 44, Marz 2008. Muenchen, 97-114.

Benovska-Sabkova, M. 2008: Leisure Time, Friendship Groups and Social Capital in Bulgaria. Examples from Socualist and Postsocialist Period. – In: Roth, K. (Hg) Sozialkapital – Vertrauen – Rechtssichertheit. Freiburger Sozialanthropologische Studien. Band 19. LIT Verlag, Zuerich – Berlin, 2008, 183-204.

Benovska-Sabkova, M., Koellner, T., Komaromi, T., Ladykowska, A., Tocheva, D., Zigon, J. 2008: Religion and Morality in European Russia. – In: Max Planck Institute for Social Anthropology. Report 2006-2007, Halle/Saale, 51-54.

Benovska-Sabkova, M. 2008: Struggling for new paradigms: personalities and institutions in Bulgarian ethnography and folkloristic (1944-1989)". – In: Mihailescu, V., Iliev, I., S.Naumovic (eds) Studying Peoples in the People’s Democracies II. Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Berlin, LIT Verlag, 115-136.

Benovska-Sabkova, M. 2008: Martyrs and Heroes: the Politics of Memory in the Context of Russian Post- Soviet Religious Revival. – Working paper № 108 – Max Plank Institute for Social Anthropology, Halle/Saale.

Benovska-Sabkova, M., Altanov, V. 2009: Evangelical Conversion Among the Roma in Bulgaria: Between Capsulation and Globalization. – Transitions (Brussels), vol. 48/2, 133-156.

Benovska-Sabkova, M. 2009: Church Kraevedenie: the Politics of Memory and Religious Revival in Postsoviet Russia. – Narodna umjetnost, 46/1, 121-132.

Benovska-Sabkova, M. ,Kollner, T., Komaromi, T., Ladykowska, A., Tocheva, D., Zigon, J. 2010: 'Spreading grace' in post-Soviet Russia . – Anthropology Today, Vol. 26, N 1 (February 2010), 16-21.

Benovska-Sabkova, M. 2010: The Russian Orthodox Church and the Serbian Orthodox Church: Relations and Influences in the Wake of Socialism. – In: Francois Ruegg, Andrea Boscoboinik (eds) From Palermo to Penang. A journey into Political Anthropology / De Palerme a Penang. Un itineraire en anthropologie politique. Berlin: LIT Verlag. 151-165.

Benovska-Sabkova, M. 2010: Bulgarian Ethnology in the Wake of 1989: Expanding Horizons, Challenging Frontiers. - Ethnoscripts, 12, N 1, 181-217. ISSN: 1438-5244.

Benovska-Sabkova, M. 2010: The Strategies of the Russian Orthodox Church in the Context of Religious Revival in Russia.- In: Hann, C. (ed). Religion, Identity, Postsocialism. The Halle Focus Group 2003-2010. Max Planck Institute for Social Anthropology Halle/Saale (Department II), 95-99. ISSN: 1618-8683.

Беновска-Събкова, М. 1998: Хроника на спора за "Веда Словена". - В: "Веда Словена". С., 1998. Т. 2, 441-474.

Беновска-Събкова, М. 1995: Мотивът "Свети Георги убива ламята" в българския фолклор. - В сб.: Епос - етнос - етос. София, 197 – 230.

Беновска-Събкова, М. 2000: Мотивът "елени светци" в българските коледни песни. – В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. 6, София, 34-53.

Беновска-Събкова , М. 1993: Свети Илия в светлината на проблема за синкретичното християнство. – Литературна мисъл, № 6, 101-127.

Беновска, М. 1981: Същност и естетически измерения на обреда Герман. – В сб.: Обреди и обреден фолклор. София, 235-256.

Беновска-Събкова , М. 1989: Етнокултурна специфика на змея като митически персонаж. В сб.: Единство на българската фолклорна традиция. София, 146-175.

Беновска, М. 1978: Михаил Арнаудов като изследвач на българската обредност. – Български фолклор, № 3, 16-28.

Беновска, М. 1979: Наблюдения върху символиката на обреда за дъжд “пеперуда”. – В сб.: Фолклор, език и народна съдба. София, 142-153.

Беновска, М. 1979: Към проучването на обредното време и обредния календар. – Български фолклор, № 3, 21-29.

Беновска-Събкова , М. 1982: За специфичното в системата от представи на българина за света. – Проблеми на българския фолклор. София.

Беновска-Събкова , М. 1983: Образите на халата и ламята в българското народно творчество. – Литературознание и фолклористика. Сборник в чест на академик Петър Динеков. София, 388-392.

Беновска-Събкова , М. 1979: Някои особености на мемоарите през Възраждането. – В сб.: За литературните жанрове през Възраждането. София, 198-209.

Беновска-Събкова , М. 1980: Кръгът като символ в Северозападна България. – Български фолклор, № 3, 75-81.

Беновска-Събкова, М. 1986: Митически представи за змията и змея (Българо-румънски паралели). – Български фолклор, № 4.

Беновска-Събкова , М. 1987: Змия – леска – змей. – Български фолклор, № 3.

Беновска-Събкова , М. 1985: Календарни обредни песни. – В: Етнография на България. Т. 3. София.

Беновска-Събкова , М. 1988: За една естетическа особеност на календарните обредни песни. – Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 15. Фолклор.София, 91-98.

Беновска-Събкова , М. 1989: Фолклорът във възгледите на Михаил Арнаудов. – Български фолклор, №1.

Беновска-Събкова , М. 1989: За характера на образността във фолклора. – Български фолклор, № 1.

Беновска-Събкова , М. 1989: Змеят в преданията и вярванията. – В сб.: Регионални проучвания на българския фолклор. Т. 2. Фолклорната традиция на Сливенския край. София, 101-106.

Беновска-Събкова , М. 1990: Мотивът “Змия (хала, ламя) в кладенец” в сравнителен балкански план. – Български фолклор, № 3.

Беновска-Събкова, М. 1995: Съвременни погребални обреди в Северозападна България. - Етно-културолошки зборник. Кнь. 1. Сврльиг, 215-221.

Беновска-Събкова, М. 1996: Култът към св. Лазар в културата на православните народи. - В: Етно-културолошки зборник. Т. 2. Сврльиг, 146-154.

Беновска-Събкова, М. 1997: Екологични идеи в народните песни на южните славяни. - Етнокултуролошки зборник. Т. 3. Сврльиг, 37-47.

Беновска-Събкова, М. 1998: Оброците в Северозападна България. - Етно-културолошки зборник. Кнь.4. Сврльиг, 125-133.

Беновска-Събкова, М. 1998: Зооморфни образи на светостта в българския фолклор. 1. Елени светци. - В сб. Слово и культура. Т. 2. Москва, 51-63.

Беновска-Събкова, М. 1999: Светлинната образност като естетическа особеност на южнославянските обредни песни. Етно-културолошки зборник, т. 5. Сврльиг, 93-98.

Беновска-Събкова, М. 2000: Неформална селскостопанска дейнст в Северозападна България и Източна Сърбия. – Етно-културолошки зборник, т. 6. Сврльиг, 31-42.

Беновска-Събкова, М. 1995: Тримата братя и златната ябълка" - анализ на митологическата семантика в сравнителен балкански план. - Българска етнология, г. 21, 1995, № 1, с. 90 - 108.

Беновска-Събкова, М. 1994: Българската маскарадна обредност в контекста на европейската традиция. - Българска етнография, 1994, № 3 - 4, с. 3 - 15.

Беновска-Събкова, М. [1995]: Етнически образи в българския фолклор. - Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. С., без г. (1995), 245 - 247.

Беновска-Събкова, М. 1998: Самодиви и русалки в българската традиция. - В сб.: Медиевистика и културна антропология. София, 385-401.

Беновска-Събкова, М. 1996: Апокрифни мотиви и народно вярване (Разпускането на мъртвите души). - В: Българска етнология, ХХII, № 3, 80-89.

Беновска-Събкова, М. 1997: За една негативна магическа употреба на хляба. - В сб. Хлябът в славянската култура. София, 138-144

Беновска-Събкова, М. 1998: Родството - реално и символично. - В: Българското село - предизвикателствата на новия век. Троян, 107-118.

Беновска-Събкова, М. 1997: Знаците на протеста (10.01. - 5.02.1997 г.). - Българска етнология, 23, 1997, № 3-4, 5-13.

Беновска-Събкова, М. 1998: Публикация на документ: "Песни, разговори и предания от времето на "Веда Словена" (в съавторство с Пл. Бочков). - В: Веда Словена. Т. 2. София, 339-440.

Беновска-Събкова, М. 1999: Оброците в Северозападна България: вид религиозно поведение в пост-социалистическо време".- Българска етнология, 25, 1999, № 1, 70-84.

Беновска-Събкова, М. 1991: Празнуването на Илинден в Ивайловградско – славянски и балкански паралели. – В сб.: Проблеми на българския фолклор. Т. 8. Българският фолклор в балканската и славянска културна традиция. София, 222-226.

Беновска-Събкова, М. 1991: За русалките в българския фолклор. – Български фолклор, № 1, 3-18.

Беновска-Събкова, М. 1993: За славянския произход на обредите “Пеперуда” и “Герман”. – Славянска филология. Т. 21. София, 48-60.

Беновска-Събкова, М. 1993: Южнославянският Перун в интерпретацията на Йордан Иванов. – Българска етнография, № 1, 48-60.

Беновска-Събкова, М. 1993: За русалките в традицията на Североизточна България. – Регионални проучвания на българския фолклор. Т. 3. Фолклорните традиции на Североизточна България. Разград, 1993, 52-60.

Беновска-Събкова, М. 1993: Явлението екстрасенси от гледна точка на фолклористиката. – Български фолклор, № 5, 3-18.

Беновска-Събкова, М. 1993: Архаични културни модели и тоталитаризъм. – Български фолклор, № 4, 3-15.

Беновска-Събкова, М. 1991: НЛО, полтергайст, мистика и духовна криза. – Български фолклор, № 3, 55-62.

Беновска-Събкова, М. 1998: Традицията като средство за оцеляване в условията на икономическа криза в България. – Българска етнология, 24, № 3-4, 53-64.

Беновска-Събкова, М. 2000: Етнологията – образ на света. – В: МИФ (Митология, изкуство, фолклор). Т. 6, София.

Беновска-Събкова, М. 2000: Икономически и социални аспекти на някои семейни обреди по време на преход (Сръбската слава и българските абитуриентски балове). – В: Жизненият цикъл. Животни циклус. София, 124-136.

Беновска-Събкова, М. 2000: Траектории на научното дирене (Размисли по повод шестдесетата годишнина на Радост Иванова). – Българска етнология, 2000, № 3, 3-7.

Беновска-Събкова, М. 2002: Коледната свиня – между ритуала и всекидневието. – В: Гичева, Р., К. Рабаджиев. Pityi. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. Издателска къща Анубис. София, 152-163.

Беновска-Събкова, М. 2002: Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. – В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. София, 221-230.

Беновска-Събкова, М. 2001: За един политически мит. – В: Косев, К. и др. (ред). В памет на Петър Динеков. Традиция, приемственост, новаторство. София, 232-237.

Беновска-Събкова, М. 2001: Статусни роли, власт и ценности в семейството (Три примера от региона на Балканите). – Българска етнология, 27, № 2,7-25.

Беновска-Събкова, М. 2000: Изграждане на образа на Европа през постсоциалистическия период в България. – МИФ (Митология, изкуство, фолклор) 6, 91-109.

Беновска-Събкова, М. 2003: Социални мрежи, коалиции и клиентелизъм на работното място през периода 1960-1989 г. в София. – В: Българска етнология, № 1, 3-17.

Беновска-Събкова, М. 2003 Пир по време на работа: всекидневни социалистически практики. – В: Маразов, Ив. (ред.)МИФ 8.

Беновска-Събкова, М. 2003: “Аз съм чист циганин…”. – В: Балкански идентичности. Т. 3. София, 253-283.

Беновска-Събкова, М. 2004: Размисли върху методите за проучване на традиционната култура в съвременността. – В: Етно-културолошки зборник, кн. 9. Петрович, Ср. (ред). Методолошки проблеми проучаваньа традиционалне и савремене културе. Сврльиг, 29-34.

Беновска-Събкова, М. 2006: Приятелство и приятелски коалиции. Приятелството като модел на социалните отношения. - В: Антропологични изследвания, т. 6, 28-49.

Беновска-Събкова, М. 2005: Малка ли е малката корупция? Примери из областта на образованието по време на социализма и постсоциализма в България. – В: Иванова, Р. (съст.) Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциалистическия период. Трета българо-сръбска конференция. Етнографски институт с музей, София, 51-64.

Беновска-Събкова, М. 2006: Планински туризъм, градска култура и национални чувства: "изкачване на Витоша" като форма на съвременно поклонничество. - Българска етнология, 2006, кн. 2, 71-81.

Беновска-Събкова, М. 2007: В борба за нови парадигми: личности и институции в българската етнография и фолклористика (1944-1989). – Българска етнология, кн. 4, 11-32.

Беновска-Събкова, М. 2007: Антропологията и сродните дисциплини – поглед от България. – Българска етнология, № 2-3, 113-117.

Беновска-Събкова, М. 2008: Земеделска собственост и пазарно стопанство в България при присъединяването и към Европейския Съюз. – „Българска етнология”, 2008, № 2, 25-40.

Беновска, М. 2006: Съставителство и предговор (Към българския читател. Предисловие от съставителя или защо избрахме да представим тази книга) на преводната книга: Джордано, К. Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология. Полис, София, 2006, 5-6.

Беновска-Събкова, М. 2007: Предговор (Уводни думи) към преводната книга: Рот, Ю., К. Рот 2007: Студии по интеркултурна комуникация. Теория – практика. София, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, 3-5.

Беновска-Събкова, М. 2008: Предисловие. Относно постсоциалистическите трансформации на социалните отношения в България и Естония. – Българския етнология, № 2, 5-7.

Papers

Benovska-Sabkova, M. 2004: Friendship and Friendly Coalitions. Friendship as a Pattern of Social Relations. - Paper at the conference: „Soziale Netzwerke und soziales Vertrauen in den Transformationslandern” – Bratislava/ Smolenice, 8-10 October 2004.

Benovska-Sabkova, M. 2004: Socialism, Modernisation and Technological Renovation in Bulgaria (1960-1989)". – Paper at the conference: “Transformationsprobleme Bulgariens in historischer Perspektive”, Braunschweig, 18.-21.11. 2004 г., organized by Georg-Eckert-Institut fur Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig.

Benovska-Sabkova, M. 2004: The Plots of Land for Private Use – Between Moral and Backward Economy. – Paper at t he conference: “The Economic Culture of Southeast Europe”, 18-19 June 2004 , organized by Bulgarian Sociological Association.

Benovska-Sabkova М. 2005: “Mountain Tourism, Urban Culture, and National Feelings: Climbing Up Mount Vitosha Near Sofia as a Modern Pilgrimage”. Paper at 3d international conference of InASEA”Urban Life and Culture in Southeastern Europe”, Belgrade, 26-29.05. 2005 .

Benovska-Sabkova М. 2005: The social practices of contemporary Bulgarian Orthodox Church. - Paper at the conference: “The social role of Orthodox priest in Bulgaria and Southeast Europe”. March 11-13, 2005, Yundola (Bulgaria).

Benovska-Sabkova, M. 2006: Struggling for new paradigms: personalities and institutions in Bulgarian ethnography and folkloristic (1944-1989)". – Paper at the conference: "Doing Anthropology in Communist Times in Southeast Europe", 8-9 юни 2006, Halle/Saale.

Benovska-Sabkova, M. "Monuments, memory, social imagination and local identities in post-socialist Bulgaria".- Paper at the conference "Predikat Heritage", organized by the Institut fuer Kulturanthropologie/ Europaische Ethnologie, Georg-August-Universditat Goettingen, 29-30 June 2006.

Benovska-Sabkova, M. 1991: Folklore Gatherings in Bulgaria as a Form of Second Life of Folklore. – Folklore Fellow Summer School. Turku, 1991(unpublished).

Benovska-Sabkova, M. 2002: Social Networks, Coalitions and Clientelism at the Place of Work in the 1960-1989 Period in Sofia. – Paper: Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Post-Sozialismus”, Muenchen, April 8-14, 2002.

Benovska-Sabkova, M. 2001: Vers la cohabitation multiculturelle en Bulgarie: 1989-2001.- Paper, conference of ARIC (Associations de recherche Intercultutelle) – Geneve, 22-25.09.2001.

Benovska-Sabkova, M. 1991: The Biblical Saint Lazarus and his Reception in Greek and Bulgarian Folklore”. – Paper, Bulgarian-Greek Symposium, Sofia 1991 (unpublished).

Benovska-Sabkova, M. 1994: Ethnic Images in Bulgarian Folklore. – Paper, 5th International Congress of SIEF, Vienna, 1994 (unpublished).

Benovska-Sabkova, M. 1998: Obrok: a Kind of Religious Behaviour During the Post-Totalitarian Period in Bulgaria. – Paper, Conference “Social and Cultural Landscapes in Present-Day Bulgaria", Fribourg, Switzerland, 25-28 June 1998 (Published).

Benovska-Sabkova, M. 1998: Constituting the Image of Europe During the Post-Socialist Period in Bulgaria. – Paper, International conference of Ethnologia Europea, Berlin, 24-28 September 1998. Published.

Benovska-Sabkova, M. 1997: A Return to the Past? Bulgarian Folk Culture in the Post-Socialist Period. – Paper, conference “Volkskultur in Sudosteuropa" - Akademie der Wissenschaften zu Gottingen Sudosteuropa-Komission, 21-22 November, 1997, Goettingen (unpublished).

Benovska-Sabkova, M. 1996: Political Myth and Religion. – Paper, conference “Ideology and Nationalism”, 28-30 August 1996, Bankia. Published.

Benovska-Sabkova, M. 1999: Ethnology: An Image of the World. – Paper, conference “Europaische Ethnologie an der Wende. Perspektiven - Aufgaben - Kooperationen" (Kittsee, 10-12 October 1999). Pubished.

Беновска-Събкова, М. 1993: Участие в ХІ Международен конгрес на славистите, Братислава 1993, с доклад: “ За славянския произход на обредите “Пеперуда” и “Герман”.

Участие с доклад в международната научна конференция "Ниша митологиjа jужних словена", Белград - Соко Баня - Зайчар, октомври 1995. – Разширен вариант на този текст е публикуван, вж. тук № 32.

Участие с доклади в Първа, Втора и Трета "Етно-културолошка радионица" - Сврлиг, Югославия, август 1995, 1996, 1997 г. Докладите са отпечатани в съответно в т. 1, 2, 3 на" Етно-културолошки зборник" от същите години (вж. тук № 14, 15 и 16).

Беновска-Събкова, М. 1993: Екстрасенсите - магьосниците на новото време". - Kонференция "Магиjско и естетско у народноj уметности балканских словена", Белград, 9 - 10 октомври 1993.

Беновска-Събкова, М. 1995: Участие в международната научна конференция по проблемите на антропологията, София, март 1995, с доклад на тема: "Традицията в период на социален преход (Наблюдения върху съвременния погребален обред)" - непубликуван

Беновска-Събкова, М. 1995: Участие в Петата международна конференция по социолингвистика, септември 1995, София, с доклад на тема: "Между реч и фолклор" (непубликуван)

Benovska-Sabkova, M. 1994: The Potentions of Life-History Method in the Folkloristics Field- work. – Paper, conference “Life History Method in Anthropology and Sociology” , June 1994 (unpublished)

Беновска- Събкова, М. 1995: Участие в българо-румънска научна конференция "Етнолингвистични проблеми на балканските народи", София, юни 1995, с доклад на тема: "Гр. дракон, бълг. дракус, рум. drac" (вж. по- горе, под печат в Balkanica)

Беновска-Събкова, М. 1994: Участие в Международния семинар "Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България", 9 - 10 септември 1994, с доклад на тема: "Етнически образи в българския фолклор".Текстът е публикуван, вж. тук № 31

Беновска-Събкова, М. 1996: Участие в международната научна конференция, посветена на 100 годишнината на Роман Якобсон, София, 24-26 май 1996 г., с доклад на тема: "Народните вярвания като фолклорен жанр" (непубликуван)

Беновска-Събкова , М. 1996: Участие в международната научна конференция "Река Дунав - мост на културните взаимодействия", София, 18-20 април 1996 г., с доклад на тема "Традицията като средство за оцеляване в условията на икономическа криза в България". Отпечатан в Ethnologia Balkanica 1, 1997, вж. тук № 19.

Беновска-Събкова, М. 1996: За една негативна магическа употреба на хляба. – Международна научна конференция “Хлябът в славянската народна култура”, октомври 1996 г., София.

Беновска-Събкова, М. 1999: Морето в българските коледни песни. - Научната конференция "Морето, културата, фолклорът" - 27 август, 1999 г., гр. Бургас.

Участие в Първия, Втория и Третия интердисциплинарен колегиум по проблемите на стробългарската литература и култура в памет на акад. Петър Динеков, октомври 1993 (с доклад "Св. Илия в светлината на проблема за синкретичното християнство"). Докладите са публикувани, вж. по-горе, № 10; октомври 1994, с доклад "Спорът за "Веда Словена" 1867 - 1968" - вж. по-горе, № 7; октомври 1995, с доклад на тема: "Апокрифно влияние върху народните вярвания за мъртвите души", вж. тук № 34.

Беновска-Събкова, М. 1994: Участие в научната сесия в чест на проф. Атанас Божков, 2 април 1994 г., с доклад на тема "Народната представа за св. Марина и св. Мария Огнена" (непубликуван)

Беновска-Събкова, М [2005]Социални практики в съвременната българска православна църква. – Доклад, изнесен на международната научна конференция: «Социалната роля на българския православен свещеник». – Юндола, февруари 2005.

Benovska-Sabkova, [2005] M. Mountain Tourism, Urban Culture and National Feelings. – Доклад на международната научна конференция: 3rd InASEA conference “Urban Life and Culture in Southeast Europe”, 26-29 май, Белград.

Benovska-Sabkova, [2005] Leisure Time, Friendship Groups and Socia Capital. – Доклад на международната научна конференция «Social Capital as a Resource on the Way to the EU. Institutional Trust and Rule of Law as Preconditions of Enlargement?», София, 8-11 септември 2005, НБУ.

Benovska-Sabkova, M. 2007: “Ethnographic Groups”: Regionalism or Ideological Construction? – Доклад на ІV международна конференция на InASEA – гр. Тимишоара, 25-29.05.2007.

Benovska-Sabkova, M. 2007: Property Relations and Market Agriculture in Its Accession to EU. – Доклад на международната конференция Europaisierung von Unten, Giessen-Marburg, 27-30.09.2007.

Benovska-Sabkova, M. 2008: On the Moral Discourse of Submission in Russia”. Доклад на международна научна конференция “Multiple Moralities in Contemporary Russia: religion and transnational influences on shaping everyday life” (17-19 септември 2008 г., Хале/Заале).

Benovska-Sabkova, M. 2008: “Church Kraevedenie: the Politics of Memory and Religious Revival in Postsoviet Russia”.- Доклад на международната научна конференция “Challenging Integration: Culture Research and the European Context”, 2-4 октомври 2008 г. в Загреб.

Reviews

Станка Янева, Българските обредни хлябове. – Български фолклор, 1992, № 2.

Х Международен фестивал на кукерите и сурвакарите – Перник 1992. – Български фолклор, 1993, № 3, 120-122.

Лятна школа за фолклористи, Турку, 1991. – Български фолклор, 1991, № 4.

Научна конференция “Морето, културата, фолклорът”. – Българска етнология, 25, 1999, № 3-4, 196-197.

Славка Гребенарова, Елка Минчева, Галина Ризова. Якоруда и Девин. Традиция и модерност. С., 1998, 70 стр. – Българска етнология, 25, 1999, № 1-2, 164-165.

Radost Ivanova. Sbogom dinozavri, dobre dosli krokodili. Etnologia na promjanata (Farewell Didosaurs, Welcome Crocodiles. Ethnology of the Change). Sofia, 1997. - Ethnologia Bulgarica, 1, 1998,185-186.

За книгите на Анатол Анчев "Пълен български съновник" (1995) и "Песните за Сръбско-българската война от 1885 г." (1995). - Българска етнология, ХII, 1996, № 3.

Радост Иванова. Сбогом динозаври, добре дошли, крокодили! Етнология на промяната. АИ "Проф. Марин Дринов", София, 1997. - Българска етнология, 23, 1997, № 3-4, 200-201.

Борис Николаевич Путилов (1919-1997). - Българска етнология, 23, 1997, № 3-4, с. 222.

Никита Илич Толстой (1923-1996). - Българска етнология, 23, 1997, № 1-2, 199-200.

Нова съветска книга върху теоретичните проблеми на фолклора. – Български фолклор, 1977, № 2.

Празник на кукерите и сурвакарите. – Български фолклор, 1977, № 1.

Творчеството на Елисавета Багряна и българският фолклор. – Български фолклор, 1977, № 2.

Към първоизточниците на народностна по дух литература. – Български фолклор, 1979, № 1.

VІІ Международен симпозиум по проблемите на фолклора. – Михайловград’85. – Български фолклор, 1985, № 4.

Радост Иванова. Българската фолклорна сватба. С., 1984 (Фолклористично изследване на българската сватба). – Език и литература, 1985, № 3.

А. К.Байбурин. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. – Български фолклор, 1985, № 4.

Х Международен конгрес на славистите. – Български фолклор,1988, № 4.

Проблеми на българския фолклор. 7. Смехът във фолклора. С., 1988. – Български фолклор, 1988, № 2.

Беновска-Събкова, М. 2006: Цветана Бончева. Брак и семейство при българите католици в Пловдивско през първата половина на ХХ век. София, 2005. – Българска етнология, 3/2006, 107-110.

Беновска-Събкова, М. 2007: IN MEMORIAM. Елеазар Мойсеевич Мелетински. – Българска етнология, 1/2007, 133-134.

Беновска-Събкова, М. 2007: Галина Вълчинова. Балкански ясновидки и пророчици от ХХ век. София, 2006. – Българска етнология, 33, № 2-3, 143-148.

Курсове от текущия семестър: