Електронен каталог

проф. Виолета Дечева д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Театър
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Виолета Дечева е доктор (PhD) и доктор на изкуствознанието (Sc.D.), професор по театрознание в Нов Български Университет. Следва българска филология в СУ "Св.Кл.Охридски" и театрознание в НАТФИЗ "Кр.Сарафов". Дипломната й работа е върху драматургията на Михаил Булгаков. През 1994 г. защитава докторска дисертация за концепциите за актьора между 19 и 20 в. в немскоезичното пространство. Специализира в Freie Universitaet-Berlin. От 1994 е изследовател в Институт за изкуствознание БАН и гост-преподавател в НАТФИЗ (до 2001), в СУ "Св.Кл.Охридски" и НБУ. Гост-професор в Чехия, Германия, Полша и др. Многократен DAAD-, Advanced Akademia-, RSS- стипендиант. Стипендиант на Landis&Gyr,Schweiz (2015). През 2007 защитава докторат за режисурата между двете световни войни. 2011 - професор в ИИИзк – БАН. От 2012 – професор в НБУ.

Автор на индивидуални и участник в колективни научни проекти в Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Полша, Швейцария и др. Участник в множество национални и международни научни конференции. Официален гост и жури на национални и международни театрални фестивали в Полша, Германия, Австрия, Франция и мн. др. Член на редколегии на специализирани издания за изкуства, култура и театър. Член на Международната федерация на театралните изследователи (International Federation for Theatre Research- IFTR), на Международната асоциация на театралните критици (International Association of Theatre Critics- IATC), на Съюза на журналистите в България (СЖБ) и др.

Работи в областта на теорията и историята на 20 век, рецепцията на немскоезична драматуртия и историческите изследвания с фокус върху участието на театъра при създаването на образите на националното и отношенията му с политическото. Пише и театрална критика. Автор е на редица книги и множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Швейцария и др. Наблюдател за театър на в.Култура

книги: Кризите на Народния театър. София:НБУ, 2016; На фокус Dimiter Gotscheff. София: Изток-Запад. 2015 (съвм. с Г.Каприев); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. ІІ част. София: Flamingo Black Publishing, 2014; Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. І част. София: Flamingo Black Publishing, 2013 История на българския театър между двете световни войни, С., 2011 (с авторски колектив от БАН); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни, София:Просвета, 2006 ; Актьорът като автор и произведение на изкуството, София, 2003; Авторът и неговия интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. София:Сонм, 2002, Театърът на 90-те, София:Сонм, 2001 и др.


Публикации:


Публикации

на

проф. дизк. Виолета Атанасова Дечева

A) Книги

1. Дечева, В. Кризите на Народния театър. София:НБУ, 2016

2. Дечева, В. (2015) На фокус Dimiter Gotscheff. София: Изток-Запад. 288 с. (съвместно с Каприев, Г.)

3. Дечева, В. (2014): Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. ІІ част. София: Flamingo Black Publishing, 2014. 326 с.

4. Дечева, В. (2013): Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. І част. София: Black Flamingo Publishing, 2013. 511 с.

5. Дечева, В. (2011): История на българския театър между двете световни войни, София: БАН, 2011, с. 291-393. (Съвместно с Попилиев, Р., Йорданов, Н., Николова, К., Спасова, Й.)

6. Дечева, В. (2006): Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни. София: Просвета, 2006, 320 с.

7. Дечева, В. (2004): Сто години Народен театър “Иван Вазов”. София: Дамян Яков, 2004, 420 с. (Съвместно със Стефанов, В., Попилиев, Р., Тошева, Кр.)

8. Дечева, В. (2003): Актьорът като автор и произведение на изкуството. София: СУ «Св.Кл.Охридски». 2003, 176 с.

9. Дечева, В., (2003): Режисьорите на 90-те. София: Фондация Култура и В.Траянов. 2003. 320 с. (Съвместно с Вандов, Н.)

10. Дечева, В., (2002): Авторът и неговия интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. София: Сонм, 2002. 200 с.

11. Дечева, В., (2001): Театърът на 90-те. София: Сонм. 2001. 344 с.

12. Дечева, В., (1999): Българският театър – извори и документи (1880-1900). София: Изд., СУ Кл.Охридски. 1999. 663 стр. (В съавторство с Кр.Тошева и Св.Байчинска. )

B) Научни списания, сборници и поредици

1. Дечева, В. (2016) За справедливостта в България. – В: Следва, бр.33, с…

2. Дечева, В. (2016) Образованието по изкуствата и Университетът. – В: Следва, бр.33, с…

3. Дечева, В. (2016) Институционалният натиск върху актьорското тяло. – В: „Тялото при социализма“, София: Рива, под печат

4. Дечева, В. (2015) Лишаването от благо в атическата и в модерната трагедия. “Филоктет” от Софокъл и “Филоктет” от Хайнер Мюлер. - В: Разширяването на света. Изследвания в чест на проф.Богдан Богданов. София: НБУ, 2015 , 599 стр.

5. Дечева, В. (2015) Любов и драма: Драматургични и сценични парадигми. В – “Любовта при социализма образци, образи, табута”. Съставител Даниела Колева. София: ЦАИ, с.19-53

6. Дечева, В. (2015) Отношенията между текст-актьор-пространство в алтернативния театър. В: Alternative Theatre in Eastern Europe after the Fall of Communism. Coeditors:V.Warner and D.Manole. Под печат

7. Дечева, В. (2014) Постмодерни игри след 1989: Деконструиране на символния свят на комунизма в театъра. - В: Кодовете на комунизма в посткомунизма. София: НБУ, 2014, с. 77-93

8. Detcheva, Violeta (2013) Redirecting National Identification by the Communist Regime in Bulgaria 1944–1950 , CAS Sofia Working Paper Series, Issue 5/2013 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0880a0c8-89d9-47da-b7a0-41e6e1f5821e&articleId=e41b56a1-5c2d-415b-81a2-f0c6da810f16

9. Дечева, В. (2013) Въображението като инструмент за създаване на дистанция в съвременния театър: Как е възможна критическата перспектива?, - В: Следва, бр. 23, НБУ, 2013. 53-66 с. http://piron.culturecenter-su.org/%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7/

10. Дечева, В. (2013) Публиката и натискът на масовата култура през късния комунизъм. В: Изкуствоведски четения 2011. Институт за изследване на изкуствата-БАН. София, 2013, с. 425-430 с.

11. Дечева, В. (2013) Зрителят като център на театралната ситуация.- В: Изкуствата, пазарът, публиките. Сборник от Научна конференция на Институт за изследване на изкуствата-БАН. С. 2013, с.55-65

12. Дечева, В. (2013) Хамлет и фигурата на интелектуалеца в мита на Модерността. В: Peregrinations of the text, СУ „Св. Кл.Охридски”, 2013, 34-44 с.

13. Дечева, В. (2013) Значението на популярната култура и кинематографичната образност за спектаклите на Юрий Яковлев в Народния театър „Иван Вазов”- В: След пожара в Русия. Изд. Ивис. София, 2013

14. Дечева, В. (2013) Политическото писане в драмата:Цветан Марангозов, В: „Цветан Марангозов в литературата, политиката, театъра и киното”, НБУ, под печат ; Цветан Марангозов и политическото писане в драмата – В: Българският модернизъм, БАН- http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/violeta_d

15. Дечева, В. (2013) Иглените уши на рецептивната свобода: Брехт и Дюренмат или идеологическите филтри на „размразяването”. В: 1962, София: НБУ, Департамент „Нова българистика”. 155-175 с.

16. Detcheva, V. (2013) Das Körpergedächtnis. In: Arbeitsbuch 22. Theater der Zeit. Dimiter Gotscheff . Dunkel das uns blendet . S.102-105

17. Дечева, В. (2012) Политика и движение в постдраматичния театър. - В „Пирон”, есен-пролет, бр. 5/2012, http://piron.phls.uni-sofia.bg/broj-5-2012

18. Дечева, В. (2012) Защо социализмът обича драмата?Идеологическият канон на социализма и неговите контролиращи драмата и репертоара филтри. - В: Изкуствоведски четения 2010. София: Институт за изследване на изкуствата-БАН. 2012

19. Detcheva, V. (2011) Zwischen dem toten Strand der Ideologie und dem kalten Tee des Hedonismus. - In: Die neue Freiheit – Perspektiven des bulgarischen Theaters, Hrsg. von Dorte Lena Eilers, Anna Volkland und Holger Schultze, 2011, Theater der Zeit, S. 22-36

20. Дечева, В. (2011) Национално и универсално: Разбирането за национална култура и за национален театър на Пенчо Славейков в „Национален театър” и на Иван Андрейчин в „Книга за театъра”. - В: 1910, София: НБУ, 2011, с.115-130

21. Дечева, В. (2011) Новата ситуация в театъра след 1989: Между мъртвия пясък на идеологията и студения чай на хедонизма. – В: Littera and Linguea, E-Journal, СУ „Св.Кл.Охридски”, есен, 2011, http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer-2011/666-vdecheva-summer-2011

22. Дечева, В. (2011) 90-те: Режисьорът се завръща. Краят на фигуративната режисура. В: - Проблеми на изкуството, 2011/3, стр. 30-34

23. Дечева, В. (2011) Новата ситуация в театъра след 1989. - В: Гестус. София. 2011. Стр. 31-51

24. Дечева, В. (2011) Национално и универсално. - В: Годишник на НТ „Ив.Вазов”. София: 2010. стр. 115-130

25. Detcheva, V. (2010) Le drame bulgare conteporain (Фрагментаризирането на субекта: Новата българска драма след 1989.) - В: Revue des études slaves, l'Institut d'études slaves et le Centre d'études slaves - unité mixte de recherche Université Paris-Sorbonne – CNRS, LXXXI/2-3, 2010, p. 281- 295.

26. Дечева, В. (2010) „Няма нищо, няма нищо”: Конфликти и конфликтност в Брехтовите представления на Леон Даниел. - В: Сборник материали от юбилейна научна конференция „60 години театър „Българска армия”. София. 2010. с.100-111

27. Дечева, В. (2010) Как медиите консумират изкуствата? – В: Култура. Медии. Публичност. София: СУ “Св. Кл.Охридски”. 2010. Стр. 136-148.

28. Дечева, В. (2010) Нормата или къде минава границата. – В: Ек, № 2/2010, стр. 20-22.

29. Дечева, В. (2009) Естетики и стилове в българския театър след 1989 г. – В: Проблеми на изкуството: Българският театър след 1989г., бр.04/2009, София: Институт за изследване на изкуствата-БАН, стр. 26-32

30. Detcheva, V. (2009) Wie Stanislawski ins Koma fiel und wieder erwachte, in: © nachtkritik.de 2009, // http://nachtkritik-spieltriebe3.de/index.php/de/alek-popov/theaterlandschaft-bulgarien

31. Дечева, В. (2009) Как навиците на възприемане на медиализираната реалност променят театър?Новият политически и метафизически театър: два радикални отговора. - В: Следва, бр.21/2009, София: НБУ

32. Дечева, В. (2009) Новата ситуация в българския театър. Поетичната аскеза „Сфумато”. – В: Театрална работилница „Сфумато”, София. 2009. Стр.11-12

33. Дечева, В. (2008) Театърът в процеса на глобализация: Ефекти върху националната култура и Народния театър като национален институт, Литературата, 2008, СУ «Кл.Охридски»

34. Дечева, В. (2009) Театралният период на Панчо Владигеров при Райнхард . - В: Изкуствоведски четения. София: ИИ-БАН. 2009

35. Detcheva, V. (2008) Kurzschluss – Versuch über Gotscheffs Theater, In : Das Schweigen des Theaters – Der Regisseur Dimer Gotscheff. Berlin, 2008, Verlag Vorwerk 8. S.129-139

36. Дечева, В. (2008) Новата българска драма в началото на 21 век:Фрагменти. - В: Изкуствоведски четения. София: ИИ-БАН. 2008

37. Дечева, В. (2008) Малка театрална библиотека: за превода на немскоезичната драма като цялостен проект. - В: “Биобиблиография -Владко Мурдаров”, С.2008, НБ “Св.св.Кирил и Методий”

38. Detcheva, V. (2008) “Trauma-Therapie“ (“Терапия на травматичното съществуване”). – В: Theater der Zeit, 2008/4

39. Дечева, В. (2008) Театралната 1907. - В: 1907. Годината на интелигентите, Литература и автономия, началата на модернизма. София: НБУ и “Сиела”. 2008

40. Дечева, В. (2007) Драма, репертоар, идеология в театъра на социализма. - В: Ето, 2007/1

41. Дечева, В. (2007) Новият превод на “Хамлет”. - В: “Език и литература”, 2007, N 3-4. стр. 135-145

42. Дечева, В. (2007) Европейска ли е новата българска драматургия? – В: Европейските измерения на българския театър. Враца, ДКТ-Враца, 2007, стр. 14-21

43. Дечева, В. (2007) Към проблема за затруднената рецепция на Брехт. - В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изкуствознание-БАН. 2007

44. Дечева, В. (2006) Сценичните образи на националната кауза. - В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изкуствознание-БАН, 2006. Стр. 66-70

45. Дечева, В. (2006) Родно и масово или как сцената канонизира “Албена” и “Майстори”? в: © Електронно списание LiterNet, 12.10.2006, № 10 (83),

46. Дечева, В. (2006) Сценичното тяло и играта на идентичности. В: Род и ред, София:СУ “Св.Кл.Охридски”, 2006. стр. 54-72

47. Дечева, В. (2006) Кого среща Берлинската театрална среща. - В: Лик, №05/2006, стр. 34-36

48. Дечева, В. (2006) Разглезената мърла Хеда Габлер или Идеологията на успеха. - В: Лик, №06/2006, стр. 35-36

49. Дечева, В. (2005) Вазовите ”Хъшове” разказват столетната история на Народния театър. – В: Ек, №01/2005. Стр. 2-7

50. Дечева, В. (2005) Институцията театър в публичността на модерното общество и романтическата идеология на спектакъла през 19 век. - В: Следва, 2005, № 11, стр. 40-52

51. Дечева, В. (2005) За българската модерност в яйцето на драмата (Драматургията на Константин Илиев. - В: сп. Лик, №8/2005, стр. 30-33

52. Дечева, В. (2005) Народният театър – глобално-локални проблеми, теоретична конференция "100 години Народен театър" 2-3 юни 2005, Фестивален и Конгресен център – Варна, http://www.theatrefest-varna.org/05/bg/txtsonline.html, http://www.theatrefest-varna.org/05/bg/txtdecheva.html

53. Дечева, В. (2005) Ръката на режисьора или «Мъртвешки танц» от Стриндберг като модернистичен сценичен изказ. - В: Изкуствоведски четения, С., 2005, Институт за изкуствознание-БАН.

54. Detcheva, V. (2004) Ideologische und kulturelle Filter: Über die bulgarische Rezeption der Stücke von Friedrich Dürrenmatt in der 60-er Jahren. - В: “Dürrenmatt in Bulgarien”, Neuchatel, Schweiz und Sofia, Bulgarien. С., 2004, 136-146

55. Дечева, В. (2005) Народният театър “Иван Вазов”: Глобални и локални проблеми през 21 век. - В: Проблеми на изкуството, 2005, №2.

56. Дечева, В. (2004) Режисьорът в библиотеката на Хрисан Цанков. - В: Изкуствоведски четения, С, 2004

57. Дечева, В. (2004) Чехов – от другата страна на драмата: Чехов в българския посткомунистически театър. - В: Диалог с Чехов: 100 години по-късно. 2004, Изд. СУ “Кл.Охридски”, С., 2004

58. Detchewa, V. (2004) Grezeczny teatr. - В: Dialog, 2004, 8, 156-166

59. Detchewa, V. (2003) Teatr ciszy. - В: Opcje, Gornoslaskie Centrum Kultury w Katowicach, 2003, №2, 46-50.

60. Detchewa, V. (2003) Krysysowe dziesieciolecie teatru bulgarslego. - В: Opcje, (Poland Gornoslaskie Centrum Kultury w Katowicach), 2003, №2, 38-46.

61. Дечева, В. (2003) Езикът на националния мит. Постановките на Н.О.Масалитинов на “Майстори” и “Албена” през 20-те години на 20 в. - В: Проблеми на изкуството, 2003, 1.

62. Дечева, В. (2001) В огледалото на идеологиите: “Франк V” от Фр. Дюренмат. - В: Следва, 2001, № 2

63. Дечева, В. (2001) История, мит, субект в драматургията на Фридрих Дюренмат и Хайнер Мюлер. - В: Демократически преглед, 2001, №3, 270-280.

64. Дечева, В. (2001) Към понятието “политически театър”. - В: Проблеми на изкуството, 2001, № 2.

65. etc.

C) Научни издания и енциклопедии: авторски статии, съставителства, предговори, научна редакция

1. Х.-Т. Леман, Постдраматичният театър. София: НБУ и Панорама+, 2015 (научен редактор)

2. The Cambridge Encyclopedia of Stage Actors and Acting, Ed.: Simon Williams, 2015 (ISBN: 9780521769549) (автор на 8 статии, 1 750 думи, 12 200 зн.) http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/arts-theatre-culture/drama-and-theatre-general-interest/cambridge-encyclopedia-stage-actors-and-acting

3. Бягащи реалности, в: Господинов, Г., D.J., пиеси, С., 2010, 102-106

4. Енциклопедия на българския театър, Труд, 2005, 2008 – автор на част от статиите (540 000 знака, 420 единици)

5. Енциклопедичен речник на литературните термини, С., 2001, изд, Хейзъл-DUDEN, 544 S. (научен редактор)

И др.

D) Специализирани и културни издания:

Pецензии за книги

1. За постдраматичния театър. - Ханс-Тийс Леман. „Постдраматичният театър”. Превод Гергана Димитрова. Нов български университет. С. 2015. 608 с., - Култура, Бр. 33 (2825), 02.10.2015

2. Невидимият човек: Нова полска драма. - „Наследници. Антология Нова полска драматургия”. Съставителство и предговор Яцек Копчински. Преводачи Ина Михайлова, Вера Деянова, Марияна Минковска, Милена Милева, Божко Божков, Правда Спасова, Йоанна Попова, Боряна Пунчева и Димитрина Лау-Буковска, Елжбиета Ейсимонт. Издателство Блек Фламинго Пъблишинг, 2015., - Култура - Брой 43 (2835), 11 .12.2015

3. Във война със себе си. - Сара Кейн. „Събрани пиеси”. Превод от английски Владимир Левчев. ИК „Алтера”. С., 2012 – Култура, Бр. 2 (2708), 18. 01. 2013

4. "Fremdes Europa?" Sebstbilder und Europa-Vorstellungen in Bulgarien (1850 - 1950). Petar Petrov, Katerina Gehl, Klaus Roth (Hg), Berlin, Lit Verl., 2007 / Проблеми на изкуството, XLII, 2009, N 3, с. 56-57

5. Наследството на Хрисан Цанков. / Пробл. изкуството, XXXVIII, 2005, N 2, с. 60-61.

6. "Просто сложно" или отново Бернхард. Култура, XLIX , N 28, 22 юли 2005, с. 4. За: Бернхард, Томас. Прочутите : Пиеси / Томас Бернхард ; Прев. от нем. Владко Мурдаров - Пловдив : Пигмалион, 2005.

7. За Радичковата дума като жест. Култура, L, N 8, 3 март 2006, с. 1. За: Попилиев, Ромео. Драмите на Йордан Радичков или едновременното неедновременно : [Изследване] / Ромео Попилиев - С. : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2005.

8. 60 години по-късно: спомени, снимки и факти. Култура, L, N 33, 29 септ. 2006, с. 3. За: Вандов, Никола и др. [Шестдесет] 60 години Столичен куклен театър: 1946 - 2006 / Никола Вандов, Веселина Гюлева, Кремена Димитрова - С. : ИК Валентин Траянов, 2006.

9. Ерос и Етос. Култура, L, N 29, 8 септ. 2006, с. 2. За: Димитров, Людмил. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от XIX век. Херменевтика на канона / Людмил Димитров - С. : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006.

10. Пластичният човек. Култура, LI, N 29, 27 юли 2007 за: Галсеран, Жорди. Театър х 3: Пиеси / Жорди Галсеран ; Прев. от каталонски Нева Мичева. / Панорама плюс, 2007.

11. Безкрайните игри на Пирандело. Култура, LI, N 19, 18 май 2007, за: Дончева, Антоанета. Маската - свобода и затвор : Драматургията на Луиджи Пирандело / Антоанета Дончева - С. : Изток-Запад, 2007.

12. Имаш вече изречение. Имаш вече Хандке. Култура, LI , N 21, 1 юни 2007, за: Хандке, Петер. Блус под земята и още 8 пиеси / Петер Хандке ; Състав. и прев. Владко Мурдаров - С. : Рива, 2007

13. Хандке: повтарящ се мотив. Култура, LI, N 42, 7 дек. 2007, за: Хандке, Петер. Игра на въпроси и още 5 пиеси / Петер Хандке ; Състав. и прев. от нем. Владко Мурдаров - С. : Рива, 2007

14. Брехт? Най-сетне!. За „Ранният Брехт". Пиеси. Подбор и превод Владко Мурдаров. Издателство ‛Рива‛. София, 2008.Култура, LII, N 28, 25 юли 2008, с. 2.

15. Най-важна е истината. За: Finzi. Michael Eberth. Theater der Zeit: backstage. Berlin, 2009. Култура, LIII, N 25, 3 юли 2009, с. 1.

16. Крехките плоскости на [Елфриде] Йелинек. Култура, LI, N 1, 12 ян. 2007, с. 4., за "Няма нищо. Малка трилогия на смъртта", С., Рива, 2006.

17. За театралната литература [у нас]. Култура , XLIX, N 30, 9 септ. 2005, с. 2.

18. Новият [превод на] "Хамлет" [от Уилям Шекспир, дело на Александър Шурбанов]. Култура, L, N 16, 28 апр. 2006, с. 1.

19. Малка театрална Русия. "Гестус". Театрален алманах. С., Фондация "Идея за театър", 2006. Съставител на броя д-р Майя Праматарова, Култура, N 11 (2450), 23 март 2007 с. 1.

20. Кризата и мълчанието. За: „Нови драми” от Елфриде Йелинек. Съставителство и превод от немски Владко Мурдаров. Издателство „Рива”, 2009. Култура, № 4 (2576), 05 февруари 2010, с. 1.

21. За кого бие сърцето на новия полски театър? За: Театрален алманах „Гестус”. Издава Фондация „Идея за театър”. София. 2009. Култура, № 44 (2571), 17.12.2009

22. Ким в супата,за Томас Бернхард. Събрани пиеси в два тома. Превод от немски Владко Мурдаров. ИК Рива. София. 2010 Култура, бр. 33, 01.10. 2010

23. Черно фламинго в България? Култура Брой 2 (2620), 21 януари 2011

Статии и рецензии

1. Фрагмент от Малък сезон. В: - Култура - Брой 26 (2863), 15 юли 2016

2. Движение между жанровете. В: - Култура - Брой 24 (2861), 01 юли 2016

3. Легендарно, прецизно, красиво. В: - Култура - Брой 22 (2859), 17 юни 2016

4. We are all going to die. В: - Култура - Брой 20 (2857), 03 юни 2016

5. Тънка невидима линия. В:- Култура - Брой 18 (2855), 20 май 2016

6. Събота вечер. В: - Култура - Брой 16 (2853), 29 април 2016

7. Синя меланхолна приказка. В: Брой 14 (2851), 15 април 2016

8. Войната на всеки срещу всеки. В: Култура - Брой 12 (2849), 01 април 2016

9. Жанрови капани. В: Култура - Брой 10 (2847), 18 март 2016

10. Скачане. В: Култура - Брой 8 (2845), 04 март 2016

11. Европа в театъра на Кристоф Марталер. В: Култура - Брой 5 (2842), 12 февруари 2016

12. Един и същи сън. В: Култура - Брой 2 (2839), 22 януари 2016

13. Бягството. В: Култура - Брой 41 (2833), 27 ноември 2015

14. Кратко пътуване. В: Култура - Брой 39 (2831), 13 ноември 2015

15. Доктор Щокман в прозрачния свят. В: Култура - Брой 37 (2829), 30 октомври 2015

16. Защо театърът го има. В: Култура - Брой 31 (2823), 18 септември 2015

17. Деликатно вглеждане. В: Култура, бр. 23 (2819), 10.07.2015

18. Между вярата и съмнението. В: Култура, бр. 25 (2817), 26.06.2015

19. Пътят на истината в театъра минава през сърцето. В: Култура, бр. 23, (2815), 12.06.2015

20. Политическото, копнежът, чакането. В: Култура, бр. 22 (2814), 05.06.2015

21. Смислеността и безсмислието на сценичната форма. В: Култура, бр. 17 (2809), 01.05. 2015

22. Брехт, неговата Сватба и Брук. В: Култура, бр. 12 (1804), 27.03. 2015

23. С Валери Петров си отиде една епоха, В: Култура, бр. 29 (2778), 12.09.2014

24. Театралният Контакт 2014. В: Култура, бр. 23, 20.06.2014

25. Нова Българска Драма. 2014, В: Култура, бр. 22, 13.06.2014

26. Focus Dimiter Gotscheff Берлинската театрална среща: Focus Dimiter Gotscheff. В: Култура, Бр. 20, 30.05.2014

27. Видение в образ, ритъм и жест. В: Култура, Бр. 15, 18.04. 2014

28. Нито е черно, нито е бяло. В: Култура, Бр. 13, 4.04.2014

29. Диханието на живота. В: Култура, Бр. 11, 21.03.2014

30. Измяна и измама. В: Култура, Бр. 9. 7.03. 2014

31. Невидимите реалности. В:Култура, Бр. 7, 21 02. 2014

32. Каишката е скъсана. В: Култура, Бр. 5 , 07 02. 2014

33. Страната на лъжата. В: Култура, Бр. 3, 24 01. 2014

34. Игра на комедия. В: Култура, Бр. 1, 10. 01. 2014

35. Погубеният свят. В: Култура, бр. 42, 13.12.2013

36. И вие сте същите! В: Култура, Бр. 40, 29 11. 2013

37. На Шекспирова вълна. В: Култура, Бр. 38, 15.11.2013

38. Черна комедия. В: Култура, Бр. 36, 01.11.2013

39. Великата наивност на влюбването. В: Култура, Бр.34, 18 . 10. 2013

40. Иглените уши на рецептивната свобода: Брехт и Дюренмат или идеологическите филтри на размразяването. В: Литературен вестник. 29.05-4.06.2013 Бр. 20, стр.11-12

41. Играещият, свободен човек (на) Финци. В: Култура, Бр. 24 (2730), 28 юни 2013

42. Настоящето. В: Култура, Бр. 23 (2729), 21 юни 2013

43. Because I’m free…В: Култура. – Бр. 22 (2728), 14 юни 2013

44. Един актьор, една история. В: Култура. – Бр. 20 (2726), 31 май 2013

45. Берлинската театрална сцена. В: Култура – Бр. 19 (2725), 24 май 2013

46. Там-там-а на Митко Гочев Култура - Брой 16 (2722), 26 април 2013

47. Апология на Актьора като Клоун. В: Култура – Бр. 15 (2721), 19 април 2013

48. Играта 3. В: Култура – Бр. 14 (2720), 12 април 2013

49. Новият г-н Балкански. Култура – Бр. 13 (2719), 05 април 2013

50. Изборът - Култура - Брой 11 (2717), 22 март 2013

51. Гласовете на майките. В: Култура – Бр. 10 (2716), 15 март 2013

52. За какво е нощта с въпросителна. Култура – Бр. 9 (2715), 08 март 2013

53. Умора по 3. В: Култура – Бр. 8 (2714), 01 март 2013

54. Тодор Колев и краткият летопис на времето. В: Култура – Бр. 7 (2713), 22 февруари 2013

55. Свой свят сънят си има. В: Култура – Бр. 4 (2710), 01 февруари 2013

56. Игра на Жьоне. В: Култура – Бр. 3 (2709), 25 януари 2013

57. Кукленият театър на света.В: Култура – Бр. 42 (2704), 07 декември 2012

58. Вариации в изящна форма. В: Култура - Брой 44 (2706), 21 декември 2012

и мн. др.

Курсове от текущия семестър: