Електронен каталог

д-р Людмил Дуриданов

д-р Людмил Дуриданов
Академична длъжност:
Департамент:
Общ
Телефон:
+359 897 734 561
Приемно време:
Четвъртък 13:00-17:45 Viber
WhatsApp (0876345348)
Facebook
Instagram I Корпус
Понеделник 11:00-17:00 Viber
WhatsApp (0876345348)
Facebook
Instagram II Корпус
Сряда 12:30-14:30 609 II Корпус

Професионална автобиография:


Людмил Дуриданов е лектор и изследовател на новите комуникации в НБУ (с особен акцент върху „скритата психология“ при синхронизиране езика на тялото с този на социалните медии) и Adjunct Fellow при Факултета по компютърни, инженерни и математически науки на Университета на Западен Сидни (от 2017 г.). Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" (М.А. 1988) и докторат по философия и лингвистика във Фрайбургския университет "Алберт Людвиг" (Dr.phil. 2000), фокусиран върху религиозни и политически аспекти на визуалния език на иконите.

Особен интерес за него представляват ключови моменти на познанието, които създават естествени споделени пространства на общуването на принципа „The map is not the territory. Мind the map, history is not given“. Преподавал е лингвистика, културна и религиозна история на Византия и Османската империя, участвайки в интердисиплинарни проекти във Фрайбург, Страсбург, Мюнстер, Йена, Ерфурт и Лайпциг. Водил е лекционни онлайн курсове за Университета на Западен Сидни във връзка с различни аспекти на технологичното познание и неговото приложение, напр. за различните типове online communities. От 2013 г. той инициира успешно развиващите се бакалавърски майнър-програми (Digital Humanities, Engineering Service Engineering) в НБУ, фокусирани върху дигиталната флуидност на новия визуален език на 21. век и неговите „социални диалекти”.

Неговият подход на асоциативно водене на дискусиите върху подбрани от практиката казуси се базира на професионалния му опит като консултант на свободна практика към Германската Пощенска банка (2004-2009) и провеждания от него комуникационен и консултантски тренинг на инвеститори в България (от 2009 г. досега).

+++

Ludmil Duridanov is a Research Fellow in Modern Communication Studues holding lectures at the New Bulgarian University Sofia and Adjunct Fellow at the School of Computing, Engineering and Mathematics (SCEM) – Western Sydney University. He graduated Bulgarian language and literature at St. Kliment Ohridski University Sofia (MA, 1988), Philosophy and Linguistics at Albert Ludwig University Freiburg (Dr. phil., 2000). As a Research Fellow he has been lecturing at various Universities (Sofia, Freiburg, Jena, Erfurt, Leipzig and Sydney) on the topics of Linguistic Theory, Online Communities, Slavic, Byzantine and Ottoman cultural and religious tradition. Starting with a monograph (Sofia 1990) focused on critical insights about the development and practical application of digital communications in face-to-face interaction he extended the field of communication analysis to key aspects of the visual language of icons in the Middles Ages (Freiburg 2001) and its modern impact. Since 2013 he is running two BA Minor programs (Digital Humanities, Service Delivery Engineering) at NBU focused on the digital fluidity of the 21st century ‘visual language’ and its social dialects.

He dedicated mostly his research to key moments of history with a societal impact in Southeastern Europe as well as to the internet world of communications. His economic activities (2004-2009) as a consultant at the German Postbank in Jena (being 2006-2009 Area Manager of the Real Estate Division) gave him an opportunity to see the expanding of electronic communications with new eyes. The global trends of economic and IT processes and their practical expertise brought him to run a practically oriented field accompanying clients to structure their business activities in Germany and Bulgaria (2009-2013) as well as lecturing on Key Competencies in Nonverbal Communication and Social Media use at the New Bulgarian University.

facebook.com/duridanov

twitter.com/duridanov

instagram.com/ludmil_duridanov

Mobile 0897-734561

Viber, WhatsApp, WeChat, Line: 0876-345348

Join us on Facebook:

Social Networking - a New Strategy for an Old Tradition

https://www.facebook.com/groups/center.duridanov


Публикации:


Книги и монографии:

2019 (под печат)

Der Text als erzeugendes Prinzip: Byzantinisch-Slawische Paradigmen im Ausgang der Antike [Текстът като генеративен принцип: византийско-славянски парадигми произлизащи от Античността], Издателство на НБУ София.

2001

Ein Paradox des Ikonoklasmus: das ursprungliche Bedeutungsfeld von GRAPHEIN [Един парадокс на иконоборството: изначалното семантично поле на GRAPHEIN (пиша/изписвам/изпъстрям/изрязвам/чертая)]. Plovdiv: Zenitza Verlag. eprints.nbu.bg/3930

1990

За комуникацията като философски проблем [On the communication as a philosophical problem], София: Университетско издателство. eprints.nbu.bg/3502

1988

За явлението парентетичност. Семантика на "загубената идентичност" [About the phenomenon of Parenthesis: Semantics of the „lost identity“]. (PDF, непубл. ръкопис)

+++

Статии:

2018

Digital Humanities in the Age of Visual Immediacy. In: CAx Technologies (6). pp. 27-32 http://eprints.nbu.bg/3988

2018

Getting immersed in the 21st century digital fluidity with BA Minors across disciplines. In: New Bulgarian University – Sofia, Telecommunications' Yearbook 2018, vol.5, 110-118. https://telecommunications.nbu.bg/download/telekomunikatzii/13-2018-5-gdtk-ld.pdf

2017

with Giagtzidou, Asenia and Tsenova, Diyana and Ivanov, Ivaylo (2017) Education Sentimentale of Game Playing ASD Kids. Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" = National Conference "Education and Research in the Information Society", 89-97. http://eprints.nbu.bg/3951

2014

with Simoff, Simeon (2014) Disruptive Practices of Participatory Learning. Computer Science and Education in Computer Science, 10 (1). pp. 287-306. http://eprints.nbu.bg/3979

2013

with Curry, J. and Ivanov, S.: Virtual Environments as an Education Tool for Digital Natives. Национална конференция "Образованието в информационното общество" = National Conference "Education in the Information Society", 101-108. http://eprints.nbu.bg/3950

2012

with Popvasileva, Т.: Visual Image of the Teacher in Bulgaria. Secrets of Body Language [Типичният имидж на учителя в България: „тайните“ на езика на тялото]. In: I.Kestere et al. The Visual Image of the Teacher. International Comparative Perspectives. RAKA, Riga, 86-105. http://eprints.nbu.bg/3963

2008

with Simoff, S., ‘Inner Listening’ as a Basic Principle for Developing Immersive Virtual Worlds [Слуховото начало като основополагащо при потапяне във виртуална среда], in: Online Heidelberg Journal of Religions on the Internet, Vol. 03.1 doi.org/10.11588/rel.2008.1.398

2005

Ein „postbyzantinisches“ Schisma – Bulgarien 1992 – oder wie viel Politik mit Religion zu tun hat [Един разкол след византийската епоха – България през 1992 г. – или колко общо има политиката с религията], in: V. Makrides (Hg.), Religion, Staat und Konfliktkonstellationen im orthodoxen Ost- und Sudosteuropa: vergleichende Perspektiven, Erfurt: Peter Lang, 115-135. http://eprints.nbu.bg/3967

2000

Methodios, in: Cancik / Schneider eds. Enzyklopadie. Der Neue Pauly, Stuttgart: Metzler, vol.8.

1999

Makedonia II, in: Cancik / Schneider eds. Enzyklopadie. Der Neue Pauly, Stuttgart: Metzler, vol.7.

1999

Kyrillos, in: Cancik / Schneider eds. Enzyklopadie. Der Neue Pauly, Stuttgart: Metzler, vol.6.

1999

Kirchenslawisch, in: Cancik / Schneider eds. Enzyklopadie. Der Neue Pauly, Stuttgart: Metzler, vol.6.

1998

Glagolithisch, in: Cancik / Schneider eds. Enzyklopadie. Der Neue Pauly, Stuttgart: Metzler, vol.4.

1991

Eine Existenzerhellung der Sprachanalyse [Екзистенциално-философски поглед върху езиковия анализ], in: Klein et al. eds. Betriebslinguistik und Linguistikbetrieb, Proceedings of the 24th Linguistics Colloquium, Tubingen, 65-70. http://eprints.nbu.bg/3971

1989

Uber einige hermeneutische Zirkel des Wortes, das gesprochen wird [За някои херменевтични кръгове на словото, което се говори], in: Europaische Zeitschrift fur Semiotische Studien, vol.1 (2), 229-235. http://eprints.nbu.bg/3972

1988

Езикова философия [Language Philosophy], в: Университетски алманах Жар 87, София: Университетско издадтелство, 16-35.

1987

Семантиката на едно магическо ноктюрно [Semantics of a Magical Nocturne], в: Университетски алманах Жар 87, София: Университетско издадтелство, 45-62.

1987

За един валентен модел на анафоричното местоимение в старобългарски [About a Valency Model of the Anaphoric Pronoun in Old Bulgarian], в: Език и литература, София, XLII, 4, 49-54. http://eprints.nbu.bg/3970

1986

За поетиката [About Poetics], в: Университетски алманах Жар 87, София: Университетско издадтелство, 76-85.

+++

Рецензии:

2003

Geier, Wolfgang: Bulgarien zwischen West und Ost vom 7. bis 20. Jahrhundert. Sozial- und kulturhistorische Epochen, Ereignisse und Gestalten [България между Изтока и Запада от седми до двадесети век], Wiesbaden: Harassovitz Verlag 2001, in: Zeitschrift fur Balkanologie 39/1 : 112-116. http://eprints.nbu.bg/3978

2001

Hinrichs, Uwe / Vojtschizki, Christian / Janichen, Birgit: Bulgarische Umgangssprache, Textbuch der gesprochenen Umgangssprache in Sofia [Българският разговорен език в София, христоматия с коментари], Wiesbaden: Harassovitz Verlag 2000, in: Zeitschrift fur Balkanologie 37/2 : 226-227.

Курсове от текущия семестър: