Електронен каталог

гл. ас. д-р Тереза Стефанова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02/ 8110609
Приемно време:
Вторник 18:00-19:00 609 II Корпус
Четвъртък 13:00-14:30 609 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р инж. Тереза Стефанова

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

от 2003 г.

Нов български университет, щатен преподавател към Факултет за базово образование (ФБО), Департамент “Телекомуникации”. Асистент по научна специалност 02.20.01 Теория на електронните вериги и електронна схемотехника

Преподава курсове в бакалавърска и магистърска програми на департамент “Телекомуникации”

1998 г. - 2003 г.

Нов български университет, хоноруван преподавател към Департамент “Телекомуникации”.

Преподава курсове в бакалавърска и магистърска програми на департамент “Телекомуникации”.

1994 г. - 2003 г.

Професионална техническа гимназия, преподавател по теория и практика:

Теория: ТВ Техника; Радиопредавателна техника; Процеси и схеми в електрониката; Промишлена електроника.

Практика: ТВ техника; Електронна техника.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2013 г.

Доктор по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2008 г.

Доктор на НБУ, научна специалност 02.07.01 Теоретични основи на комуникационната техника

1988 г. - 1993 г.

Технически Университет, гр. София, Инженер по електроника и автоматика, факултет „Комуникационна техника и технологии”, специалност „Радио- и телевизионна техника”, специализация „Звукотехника”

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

1994-1995 г. Технически университет гр. София, Професионална педагогика

1994 г. Институт за чуждестранни студенти - специализация Английски език

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Над 50 публикации

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ: английски и руски език

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ: Електроника в телекомуникациите;

Съвременни радиопредавателни устройства; Образователни технологии

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

БФРА – Българска Федерация на Радиолюбителите

e-mail: tstefanova@nbu.bg


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

1. Стефанова, Т., А. Александров. За избора на преподавателска стратегия по телекомуникации: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2006”, Варна, 14-16.10. 2006, стр. 194-199.

2. Стефанова, Т. Професионалното образование в Европейското общество на знанието и информацията: Годишник на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 7-8.05.2007, Том V, “Европа като културно пространство”, стр. 24-25.

3. Стефанова, Т. Специфика на обучението по телекомуникации: Годишник на Департамент “Телекомуникации”, НБУ, София, 2007 г.

4. Стефанова, Т. Реализацията на принципите на обучение по телекомуникации – основен фактор за подобряване качеството на обучение: Годишник на Департамент “Телекомуникации”, НБУ, София, 2007 г.

5. Стефанова, Т., А. Александров. Ролята на лабораторните занятия при подготовката на студенти по телекомуникации в НБУ: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2007”, Варна, 11-12.10. 2007 г.

6. Стефанова, Т. Анкетно проучване на готовността за професионална реализация на студентите от Департамент Телекомуникации на НБУ: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2007”, Варна, 11-12.10. 2007 г.

7. Стефанова, Т. Добрата мотивация – основа за качествено обучение по телекомуникаци. Сп. “Управление и образование”, 2007, Том III, кн. 2, стр. 52-60.

8. Стефанова, Т. Технологиите на обучение по телекомуникации – между традициите и иновациите. Сп. “Управление и образование”, 2007, Том III, кн. 2, стр. 66-75.

9. Стефанова, Т. Обучението на студентите в съответствие с европейската квалификационна рамка и готовността им за реализация: Годишник на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 12-13.05. 2008, Том VI, “Интеркултурен диалог и интеграция”, стр. 86-88.

10. Стефанова, Т. Лабораторните занятия в технологията на обучение по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2008, Том IV, кн. 3, стр. 113-117.

11. Стефанова, Т. Стандартите за висше техническо образование и обучението на студенти по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2008, Том IV, кн. 3, стр. 118-124.

12. Стефанова, Т. Приложение на учебен филм в обучението по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2009, Том V, кн. 3, стр. 61-67.

13. Стефанова, Т. Компютърни симулации в практическото обучение по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2009, Том V, кн. 3, стр. 68-76.

14. Стефанова, Т., Г. Петров, П. Цветков, И. Богомилов. Приложение на обучителни модули в практическото обучение по аналогова електроника: Сборник доклади от XIX-ти национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2009”, Созопол, 10-14. 09. 2009, стр. 526-530.

15. Стефанова, Т. Учебен филм в обучението по телекомуникаци: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2009”, Варна, 08-09.10. 2009 г.

16. Стефанова, Т., А. Александров. Приложение на електронни модули в практическото обучение по телекомуникаци: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2009”, Варна, 08-09.10. 2009 г.

17. Стефанова, Т., Образователни технологии в обучението по телекомуникации: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 19-20. 11. 2009, Том 1, стр. 90-98.

18. Стефанова, Т., Приложение на компютърни симулации в практическото обучение по телекомуникации: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 19-20. 11. 2009, Том 1, стр. 99-107.

19. Славински, А., Т. Стефанова, И. Богомилов. Използване на развойни модули в обучението по електроника в НБУ: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Електроника 2010”, София, 28.05. 2010, стр. 341-348.

20. Стефанова, Т. Географско разположение на радио и телевизионните предаватели в България. Сп. “Управление и образование”, 2010, Том VI, кн. 3, стр. 226-235.

21. Стефанова, Т. Смесеното обучение – ефективен модел за учене. Сп. “Управление и образование”, 2010, Том VI, кн. 3, стр. 236-240.

22. Стефанова, Т. Аудиовизуални технологии в обучението по телекомуникации: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 30.09 - 01.10. 2010, Том 1, стр. 94-101.

23. Стефанова, Т. Възможностите на смесеното обучение: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 30.09 - 01.10. 2010, Том 1, стр. 102-107.

24. Александров, А., Т. Стефанова. Проектиране и изследване параметрите на група късовълнови антени: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2010”, София, 14-15.10. 2010 г.

25. Стефанова, Т. Варианти за реализация на дистанционно обучение: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 23- 24.06. 2011, Том 1, стр. 131-137.

26. Stefanova, T. Geographical situation of radio and television transmitters in Bulgaria. Elsevier-Procedia, vol. 19, 2011, p. 81-89

27. Стефанова, Т. Приложения на фотоволтаиците. Новости в приложенията. Сп. “Управление и образование”, 2011, Том VII, кн. 1, стр. 85-93.

28. Стефанова, Т. Модели на хибридно дистанционно обучение. Сп. “Управление и образование”, 2011, Том VII, кн. 4, стр. 233-237

29. Петров, Г., Т. Стефанова, И. Богомилов, Н. Милованов. Мениджмънт аспекти от прилагането на персонални системи за мониторинг на местоположението – аспекти на сигурността: Сборник доклади от научна конференция „Мениджмънт в динамично променящата се среда за сигурност” на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 30.11 - 01.12.2011, Том 5, стр. 142-150.

30. Стефанова, Т., А. Александров. Технологии и видове взаимодействия при онлайн обучението: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06.2012, Том 1, стр. 266-274.

31. Стефанова, Т. Обучението в общообразователните курсове в инженерните специалности. Сп. “Управление и образование”, 2012, Том VIII, кн. 2, стр. 109-118.

32. Стефанова, Т., Р. Пасарелски. Взаимодействието в онлайн обучението. Сп. “Управление и образование”, 2012, Том VIII, кн. 2, стр. 100-108.

33. Пасарелски, Р., Т. Стефанова. Методи за преход и внедряване на IPv6. Сп. “Управление и образование”, 2012, Том VIII, кн. 4, стр. 203-211.

34. Stefanova, T. Evaluation and development device kits of the MCP602X series MICROCHIPS in practical courses in electronics. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry. “Machines, Technologies, Materials”, Issue 9, 2013, p. 1-6

35. Стефанова, Т. Професионалното образование в средните и висши училища в България: Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.06. 2013, Том 1, стр. 38-47.

36. Стефанова, Т. Студентската оценка на общообразователните курсове в обучението по телекомуникации: Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.06. 2013, Том 1, стр. 48-57.

37. Стефанова, Т. Проучване на обучаващите институции за професионално образование и обучение в България. Сп. “Управление и образование”, 2013, Том IX, кн. 3, стр. 140-149.

38. Стефанова, Т. Източници на електромагнитни излъчвания. Въздействия на електромагнитните полета и начини за намаляване на тяхното влияние. Сп. “Управление и образование”, 2013, Том IX, кн. 6, стр. 138-147.

39. Александров, A., Т. Стефанова. Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни, Изд. “Аскони”, София, 2014.

40. Stefanova, T. Using of training video films in the engineering education. Elsevier-Procedia, vol. 116, 2014, p. 1181-1186

Using of Training Video Films in the Engineering Education

41. Stefanova, T. Regional distribution of vocational secondary and higher education schools in Bulgaria. Elsevier-Procedia, vol. 120, 2014, p. 53-65

Regional distribution of vocational secondary and higher education schools in Bulgaria

42. Stefanova, T., G. Petrov, I. Bogomilov, A. Slavinski. Students’ desired IT positions and preferred areas for additional qualification and practical preparation in Telecommunications Department. “Knowledge Society”, Volume VII, Number 1, March 2014, p. 58-62.

43. Стефанова, Т., Г. Петров, И. Богомилов, А. Славински. Анкетно проучване на обучението в бакалавърските и магистърските програми на департамент “Телекомуникации” на НБУ. Сп. “Управление и образование”, 2014, Том X, кн. 3, стр. 146-155.

44. Petrov, G., V. Kadrev, A. Stancheva, T. Stefanova, F. Andonov. Vertical innovations necessary for increasing the accessibility of ICT academic programmes. “Machines, Technologies, Materials”, Issue 5, 2014, p. 6-9.

45. Стефанова, Т. Търсенето на ИКТ специалисти и съвместната им подготовка от академия и индустрия. Сп. “Управление и образование”, 2015, Том XI, кн. 3, стр. 92-97.

46. Stefanova, T., I. Bogomilov, G. Petrov, A. Slavinski. Research on the Needs of Business for Specific Knowledge and Skills in ICT. “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, Heron Press, 2015, vol. 13, p. 63-67.

47. Petrov, G., A. Slavinski, F. Andonov, T. Stefanova. University ICT Curriculum Upgrade – Quality Assurance in NBU. “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, Heron Press, 2015, vol. 13, p. 47-51.

48. Стефанова, Т. Дефицит на инженери от сферата на информационните и комуникационни технологии и обучението на студенти със специфични знания и умения. Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 16 - 17.07.2015, Том 1, стр. 48-57.

49. Стефанова, Т. Необходимост от технически кадри за бизнеса и предпочитаните от студентите професионални направления. Сп. “Управление и образование”, 2016, Том XII, кн. 3, стр. 169-174.

50. Стефанова, Т., Г. Петров. Заетост, ниво на образование и обучение на ИКТ специалистите. Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 20 - 21.10.2016, стр. 189-197.

51. Стефанова, Т., Т. Дачев. Необходимост и подготовка на телекомуникационни специалисти с широки професионални умения за използване и управление на технологии и иновации. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 01 - 02.06. 2017, стр. 164-171.

52. Стефанова, Т. ИКТ специалистите - с възможности за реализация във всички сфери на икономиката. Сп. “Управление и образование”, 2017, Том XIII, кн. 3, стр. 121-127.

53. Stefanova, T. Regional Distribution of the Main Economic Activities in the Field of “Information and Communication Technologies” in Bulgaria. Contemporary Studies, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2017, Chapter Thirty, p. 479-497.

54. Стефанова, Т., Т. Дачев. Оценка на обучението на студенти в областта на комуникационната и компютърна техника. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06. 2018, стр. 235-245.

55. Цветков, П., Т. Стефанова. Приложение на компютърно базирани методи за измерване в обучението на студенти по телекомуникации и компютърни технологии в Нов български университет. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06. 2018, стр. 998-1006.

56. Александров, А., Т. Стефанова. Слънчев цикъл 25 и влиянието му върху телекомуникациите и климата на Земята. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06. 2018, стр. 1053-1063.

57. Стефанова, Т. Приложение на висшето образование и реализация на завършилите комуникационна и компютърна техника. Сп. “Управление и образование”, 2018, Том XIV, кн. 3, стр. 146-155.

Курсове от текущия семестър: