Електронен каталог

доц. д-р Иван Боевски

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
0899 102388
Приемно време:
0899 102388
viber
e-mail: boevsky@yahoo.com Онлайн

Професионална автобиография:


Доц. д-р Иван Йочев Боевски

Основни преподавателски и изследователски интереси в областта на:

мениджмънт; маркетинг; маркетинг мениджмънт, стратегически мениджмънт, управление на връзките с клиенти (CRM), бизнес стратегии, екологичен мениджмънт, проект и стейкхолдер мениджмънт, финансиране на проекти, колективно действие (Collective Action); Нов Институционален Икономикс ( НИИ) (New Institutional Economics); проперти и фасилити мениджмънт при недвижимите имоти; финансови иновации и финансов мениджмънт на пазара на недвижими имоти, обща селскостопанска политика на европейския съюз – теория и бизнес практика, анализ на политиките

Специализации и тренинги, свързани с горепосочените интереси и свързани с настоящия курс:

Германия: 1992 - 2020

 Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin;

 Westfälische Wilhelms Universität, Münster;

 Universität Passau;

 INWENT Training Centre, Leipzig-München;

 Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle

Австрия: 1992 -2009

 Universität Wien;

 Wirtschaftsuniversität Wien.

По горепосочените по-горе основни преподавателски и изследователски интереси имам повече от 70 научни публикации на немски и английски език, както и повече от 20 съвместни проекта с учени от Западна Европа и Америка, както и съвместен научно изследователски проект през 2007г с проф. д-р Елинор Остром (САЩ) - Нобелов лауреат по икономика.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: