Електронен каталог

проф. Румен Даскалов д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Антропология
Телефон:
Приемно време:
Петък 11:30-13:00 615 II Корпус

Професионална автобиография:


НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ

РУМЕН ДОНЧЕВ ДАСКАЛОВ

Дата и място на раждане: 1 юли 1958 г., гр. Стара Загора

Гражданство: българско

Длъжност и месторабота:

Доцент в Нов Български Университет - София, ул. Монтевидео 21, 1618 София

Тел: 0886-22-98-09; Е-мейл: daskalov@nbu.bg

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2005 - доцент в Нов Български Университет в София

от 1999 - доцент (от 2006 - професор) в Централно Европейския Университет в Будапеща

2003 (пролетен семестър) - гост-професор в Университета Калифорния- Бъркли

2001 (зимен семестър) - хоноруван преподавател в Нов Български Университет

2000 (пролетен семестър) - гост-професор в Университета Калифорния- Бъркли

1995-1999 - доцент в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

1992-1995 - главен асистент в Софийски университет

1989-1992 - старши асистевнт в Софийски университет

1988-1989 - асистент в Софийски университет

ПРЕПОДАВАНИ КУРСОВЕ:

Модернизация на Балканите,

Теории за модернизацията;

Културна и социална история на Източна Европа в ново време;

Сравнителна история;

Въведение в културната антропология;

Интерпретативна (символна) антропология;

Социологията на Макс Вебер;

Политическа социология;

Политически доктрини и практики в новата българска история

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ОБРАЗОВАНИЕ:

2006 – Доктор на социологическите науки (теза: Българското общество 1878-1939. Опит за социална история)

1995 - Хабилитация в Софийския университет

1988 - Кандидат на философските науки (теза: Историческата социология на Макс Вебер)

1984 - Магистърска теза из областта на българската културна история

1985-1988 - Аспирантура по Сравнително културознание в катедра “История и теория на културата” на Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

1979-1984 - базово образование по история в Софийски университе; магистърска специализация по История и теория на културата (1982-1984)

1972-1977 - Английска езикова гимназия в София

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

окт. 2004 - дек. 2004 - член на Института за академични изследвания във Васенаар, Холандия

юни 1997 - септ. 1998 - стипендия Хумболт в Свободния Университет - Берлин

1997 - стипендия Гети (изследване в Германия)

юли 1996 - октомври 1996 - стипендия Фулбрайт в Университета Мериленд - Колидж Парк

септ. 1995 - юни 1996 - член на Института за академични изследвания (Institute for Advanced Study) в Принстън

юни - юли 1995 - стипендия на Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) в университета Тюбинген

февруари 1995 - Сейнт Джонс Колидж - Оксфорд

септ. 1993 - август 1994 - стипендия Жан-Моне в Европейския университет във Флоренция

май-юни 1992 - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Париж

1992 - грант от Съвета на Европа за изследване по човешките права

май-юли 1991 - Европейския университет във Флоренция

ИЗСЛЕДВАНИЯ:

2007 – историографията за фашизма в България и Румъния към ЦЕУ-Будапеща

2002-2003 - колективно изследване върху "Сравнение на империите" (финансирано от фондация "Отворено Общество" в Москва)

2001 - изследване върху социална и културна история на модерна България (грант на Централно-Европейския Университет - Будапеща)

1997-1998 - изследване върху модернизация на Балканите (спонсорирано от фондацията Хумболт)

1997 - колективно изследване на образите на Европа сред българите (спонсорирано от Австрийското министерство за наука, изследвания и култура)

1996 - изследване по мирния преход в Източна Европа (по стипендията Фулбрайт)

1995-1996 - изследване на модернизационните процеси на Балканите (в Института за академични изследвания в Принстън)

1993-1994 - изследване на етнически идентичности и национализъм на Балканите (в Европейския институт във Флоренция)

1992 - Изследване по правата на човека в България (спонсорирано от Съвета на Европа)

1990 - Изследване върху образите на България на Запад, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията в София

1989-1990 - Изследване в областта на социология на културата в сътрудничество с учени от университета в Дюселдорф, Германия

ЕЗИЦИ:

английски,

немски,

руски,

френски,

испански (четене)

италиански (четене)

сърбо-хърватски (четене)

ЧЛЕН НА:

РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ

от 2002 - "Contemporary European History". Cambridge University Press

1994-1999 - "Studia Culturologica"

1991-1992 - "Избор"

АСОЦИАЦИИ

Асоциацията за балканска антропология

American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS)


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

Румен Даскалов

КНИГИ

Българското общество 1878-1939.

Т. 1 Държава, политика, икономика. 470 стр.

Т. 2 Население, общество, култура. 575 стр. София, Гутенберг, 2005.

рецензии:

Иванов, Мартин. Мащабна фреска на българското общество. – Култура, бр. 9 от 10 март 2006.

The Making of a Balkan Nation. Budapest: CEU-Press, 2004, 285 pp.

рецензии:

Firkаtian, Mari (University of Hartford). - Slavic Review, Vol. 64 (2005), № 3, р. 649.

Neuburger, Mary (University of Texas). – American Historical Review, December 2005, 1628-1629.

Как се мисли Българското възраждане. София: Лик, 2002, 382 стр.

рецензии:

Димитров, Георги. Да мислим ли възраждането? – Социологически проблеми, 2004, кн. 1-2, 309-326.

дебат в: Мишкова, Диана (съст.). Балканският ХIХ век. Други прочити. София, Център за академични изследвания, Рива, 2006.

Оттук - Оттам. София: Лик, 2000, 222 стр.

Между Изтока и Запада. Културни дилеми на българите. София: Лик, 1998, 352 стр.

Нещата наоколо. Наблюдения и размисли върху промените. София: Лик, 1998, 278 стр.

Въведение в социологията на Макс Вебер. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”,1993, 276 стр.

Есета върху тоталитаризма и посттоталитаризма. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991, 128 стр.

СЪСТАВИТЕЛСТВО

(с Борис Николов) В паяжината на смисъла. София: Лик, 2000, 374 стр.

(с Иван Еленков) Защо сме такива? Есета върху българската култура. София: Светлоструй, 1994; второ издание Просвета, 1996, 496 стр.

СПРАВОЧНИЦИ

В съавторство, Българската история в дати. Хронологичен справочник. София: 7 График М, 1991.

СТУДИИ И СТАТИИ

2007

Die Debatte ueber den Faschismus in der bulgarischen Geschichtsschreibung. – In: Ulf Brunnbauer, Andreas Helmedach und Stefan Troebst (Hrs.). Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Suedosteuropa. Festschrift fuer Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag. Muenchen: R. Oldenbourg Verlag, 2007, 507-520.

2006

Социалната история у нас. – Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 120-137.

Поглед към градското всекидневие у нас, 1878-1939. – В: Магдалена Елчинова (съст.). Антропологични изследвания. Т. VI. София, Нов Български университет. Департамент “Антропология”, 2006, 9-27.

2005

Проблематизация на Възраждането. – В: Диана Мишкова (съст.). Балканският ХIХ век. Други прочити. София, Център за академични изследвания, Рива, 2006, 159-164.

Поглед към творческия път на проф. Николай Генчев. - Исторически преглед, 2005, кн. 1-2, 207-223.

Към една социална история на България. - В: Даниела Колева и Мая Грекова (съст.). Културата: Граници и съседства. В чест на проф. Иван Стефанов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, 268-283.

2004

Как се мисли Българското възраждане: предизвикани мисли. - Социологически проблеми, 2004, кн. 1-2, 327-333.

The Balkans: Identities, Wars, Memories. - Contemporary European History, 13: 4 (2004), 529-536.

Да си спомним социализма: социализмът в мемоарите на видни комунистически функционери. – В: Знеполски, Ивайло (съст.). Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настоящето. София, Дом на науките за човека и обществото, 2004, 158-172.

Също на френски: Se souvenir du socialisme: le socialisme dans les memoires de quelques grands fonctionaires communistes. - Divinatio, 19, Spring - Summer, 2004, 41-51.

2003

Review of Connelly's "Sovietization of East German, Czech and Polish Higher Education". - East European Politics and Societies. 17 (2003), no. 1, 132-136.

Локално време, глобално време - проблеми на периодизацията на историята на Балканите. - В: Ивайло Знеполски (ред.) Историческо време и темпоралност. Около Райнхарт Козелек. София: Дом на науките за човека и обществото, 2003, 405-422.

2002

Communism in Retrospective: Memoirs of Bulgarian Communist Leaders. - East European Politics and Societies. 16 (2002), no. 3, 965-977.

Populists and Westerners in Bulgarian History and Present. - History Department Yearbook, 2001-2002, Central European University, Budapest, 2002, 113-142.

Трансформации на българската интелигенция. - В: Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, 285-360 (препечатка).

2001

Modern Bulgarian Society and Culture through the Mirror of Bai Ganio. - Slavic Review, 60 (2001), no. 3, 530-549.

Periodization of the History of the Balkans. Some Considerations. - Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit, 1 (2001), no. 2, 96-101.

Значения и употреби на Българското възраждане. - В: Ивайло Знеполски (ред.) История, разказ, памет. София: Дом на науките за човека и обществото, 2001, 110-148.

2000

Европа като мираж. В: (ред. Благовест Златанов) Новата публичност. Българските дебати през 2000 г. София: Център за изкуства "Сорос", 2000, 84-84.

Социология на социалната наука. - В: (ред. Албена Хранова) Новата публичност. Българските дебати през 1999 г. София: Център за изкуства "Сорос", 2000, 173-177.

1999

Europa und der Westen aus bulgarischem Blickwinkel seit dem Zweiten Weltkrieg. - In: Harald Heppner, Rumiana Preshlenova (eds.) Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart. Sofia: Academic Press "Marin Drinov", 1999, 243-262.

Modernisieringsansаеtze (co-author H. Sundhaussen) - In: Magarditsch Hatschikjan and Stefan Troebst (eds.) Suedosteuropa Ein Handbuch . Muenchen: C. H. Beck, 1999, 105-135.

Max Weber et les realites Est-europеennes. - In: Ivaylo Znepolski (ed.) Relectures а l'ouest. Relectures а l'est. Sofia: Les Editions de la MSHS, 1999, 327-348.

The Emerging Order: Bulgarian Experiences with Democracy. - In: Richard Sakwa (ed.) The Experience of Democratization in Eastern Europe. Selected papers from the Fifth Congress of Central and East European Studies. Basingstoke: Macmillan, 1999, 202-221.

Politische Symbole und Rituale im postkommunistischen Bulgarien. - In: Hans Leo Kraemer und Christo Stojanov (eds.) Bulgarien im Uebergang. Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation. Gladbach: Edwin Ferger Verlag, 1999, 191-220.

1998

De Bulgaarse Geschiedenis als Nationale Mythe. Helden en Heiligen. - Oost-Europa Verkenningen. N 154, December, 1998, 6-19.

Development in the Balkan Periphery Prior to World War Second: Some Reflections. - Suedost-Forschungen. Band 57, Muenchen, 1998, 207-244.

A Democracy Born in Pain. Bulgarian Politics 1989-1996. - In: John Bell (ed.) Bulgaria in Transition. Boulder, Colorado: Westview Press, 9-38.

рецензии:

Bristow, John (Trinity College, Doublin). – Slavic Review, 58 (1999), No 3, 675-676.

Бай Ганьо - интерпретации и употреби. - Демократически преглед, 1998, кн. 2.

1997

Ideas about, and Reactions to Modernization in the Balkans. - East European Quarterly, 31 (1997), no. 2, 141-180.

1996

Transformations of the East European Intelligentsia: the Bulgarian Case. - East European Politics and Societies, 10 (1996), no. 1, 46-84.

Images of Europe in Early Bulgarian Modernization. - In: Dimitri Ginev and Francis Sejersted (eds.) Cultural Aspects of the Modernization Process TMV: Oslo, 1996, 45-58.

1995

Образи на Европа през модерната епоха у нас. - Проблеми на културата, 1995, кн. 1, 45-68.

1994

Images of Europe: a Glance from the Periphery. - Working papers SPS, N 94/8. European University Institute, Florence, 1994, pp. 1-39.

Building up a National Identity: The Case of Bulgaria. - Working Papers SPS, N 94/11. European University Institute, Florence, 1994, pp. 1-31.

Le pouvoir disciplinaire et le socialisme d’etat: quelques reflexions accrochees a celles de Foucault. - In: Brossat, A. (ed.) Hommage de l’Est a Foucault. Nancy: Press Universitaire de Nancy, 1994, pp. 111-121.

Изграждане на българската идентичност. Въведение. - В: Защо сме такива? Есета върху българската култура (Съставители Иван Еленков, Румен Даскалов). София: Светлоструй, 1994, 27-48.

1993

Въведение. - В: Вебер, М. Ученият и политикът, София: "Микропринт", 1993, 5-41.

1992

Социологията на правото на Макс Вебер. - В: “Правни изследвания” (1990). София: Издателство на БАН, 1992, 5-25.

Историческата социология на Макс Вебер. Въведение. - В: Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. (Превод от немски език.) София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1992.

Бюрокрацията в концепцията на Макс Вебер . - Социологически проблеми, 1992, кн. 2, 62-73.

Интелектуалците в концепцията на Макс Вебер. - В: Интелигенцията в културологическа перспектива. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1992, 114-123.

Предизвикателството Николай Генчев. - Studia Culturologica, 1992, кн. 1, 33-50.

1991

Накъде върви българското общество? - Избор, 1991, кн. 1, 12-18.

1990

70 години от смъртта на Макс Вебер (1864-1920) - Философска мисъл, 1990, кн. 7, 104-114.

Културните традиции на Изтока и Запада в творчеството на Макс Вебер. - Философска мисъл, 1990, кн. 10, 18-31.

1989

Концепцията на Макс Вебер за социалната стратификация. - Известия на Института по история на БКП, Т. 63, 1989, 242-275.

Социална наука и ценности. (Концепцията на Макс Вебер за “свободна от ценности” наука и съвременните спорове около нея.) - Философска мисъл, 1989, кн. 3, 85-98.

Програмата за социология на Макс Вебер. - Социологически проблеми, 1989, кн. 4, 27-40.

Концепцията на Макс Вебер за историческото познание. - Исторически преглед, 1989, кн. 2, 58-73.

1988

Отправни точки на Веберовата интерпретация на религиите. ГСУ, ИФ, Катедра по история и теория на културата. Т. 78, 1988, 184-206.

1987

Макс Вебер и изучаването на културите. - Проблеми на културата, 1987, кн. 4, 37-50.

The Preference for Rationalistic Constructions in the Social Sciences: Thoughts on Max Weber and Alfred Schuetz. - In: Proceedings. 8th International Congres of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Moscow, 1987.

РЕЦЕНЗИИ:

Rezension zu Migev, V. Die Kollektivierung des bulgarischen Dorfes (1948-1958). Sofia: Universitetsko izdatelstvo "Stopanstvo", 1995. - Suedost-Forschungen. 1999.

Identitaet, Migration und Grenzen auf dem Balkan. Zweite Konferenz der Association for Balkan Anthropology - ABA (Bukarest, 4-7. 9. 1997). - Suedosteuropa Mitteilungen. 38 Jg. 1998, no. 2, pp. 163-165.

Eнциклопедични статии. - В: Стоян Михайлов и Николай Тилиджиев (ред.) Енциклопедичен речник по социология. София: М-8-М Михаил Мирчев, 1996.

Модерни идеи за цивилизациите. Рецензия за книгата на Елена Михайловска: “Цивилизация и цивилизации”. - Социологически проблеми, 1993, кн. 1, 134-135.

Възможностите на критическата методология на науката. - Peцензия за книгата на Димитър Гинев. - Философска мисъл, 1990, кн. 5, 140-141.

ПРЕВОДИ:

Макс Вебер. Социология на господството. Социология на религията. (Превод от немски). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1992.

Макс Вебер. Науката като призвание. (Превод от немски). - В: Вебер, М. Ученият и политикът, София: "Микропринт", 1993. Второ издание София: "ЕОН", 2000.

Макс Вебер, Интермедия. Религиозен хабитус и рационализиране на образа на света. - В: Идеи в културологията. Т. 2, София: Университетско издателство "Климент Охридски", 1992, 175-198. Препечатано в Макс Вебер, Генезисът на западния рационализъм (ред. Кольо Коев). София: Критика и хуманизъм, 2001, 146-187.

ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ:

Арнолд Тойнби. Изучаване на историята. Превод: Лиляна Симеонова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. 1992.

СТАТИИ В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ

Лит. форум, бр. 48 (126), 2-8. 12. 1992.

1000 дни, бр. 62, 23 окт. 1992.

1000 дни, бр. 63, 30 окт. 1992.

Лит. форум, бр. 41(119), 14-21 окт. 1992.

Лит. форум, бр. 30 (108), 29 юли - 4 август 1992.

Дебати, г. I, бр. 3, 1990.

1000 дни, бр. 59, 2 окт. 1992.

1000 дни, бр. 28, 26 февр. 1992.

Лит. форум, бр. 19 (97), 13-19 май 1992.

Лит. форум, бр. 46, 12-18 ноем. 1991.

Лит. форум, бр. 50, 13 дек. 1990.

Култура, бр. 45, 9 ноем. 1990.

Култура, бр. 42, 19 окт. 1990.

Лит. форум, бр. 19, 8 май 1991.

Изток - Изток, бр. 1, 1991, 60-61.

Избор, бр. 3-4, 1991, с. 110.

Лит. Вестник. Год. III, 22-28 март, 1993.

Култура, бр. 17, 28 април 1995.

Култура, бр. 48, 5 дек. 1997.

Култура, бр. 25, 26 юни 1998.

Култура, бр. 3, 22 януари 1999.

Култура, бр. 7, 19 февруари 1999.

Култура, бр.20, 21 май, 1999.

Култура, бр. 23, 11 юни, 1999.

Култура, бр. 33, 20 август, 1999.

Култура, бр. 34, 27 август, 1999.

Култура, бр. 35, 3 септември, 1999.

Култура, бр. 36, 10 септември, 1999.

Култура, бр. 37, 17 септември, 1999.

Култура, бр. 45, 12 ноември, 1999.

Култура, бр. 44, 10 ноември, 2000.

Култура, бр. 47, 1 декември 2000.

Култура, бр. 15, 20 април 2001.

Култура, бр. 17, 4 май 2001.

Култура, бр. 38, 25 октомври, 2002.

Култура, бр. 6, 13 февруари, 2004.

Култура, бр. 23, 28 май, 2004.

Култура, бр. 28, 2 юли 2004.

Курсове от текущия семестър: