Електронно здравеопазване

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с редовна форма на преподаване, като представлява оригинална комбинация на елементи с интердисциплинна насоченост: методи и способи за структуриране и обработка на здравна и медицинска информация, дизайн и работа с информационни системи в различни области на здравеопазването, практика с информациони системи с телемедицинска насоченост, разработка, тестване, поддържане и усъвършенствена на специализирани здравеопазни бази данни и софтуер и др.

По-конкретно, електронното здравеопазване се определя като способността да се търси, анализира, усвои и оцени здравна информация от електронни източници, чрез прилагане на придобитите знания за работа с информационни и комуникационни средства и технологии, с цел оптимално справяне и решаване на проблеми, свързани със здравето. За разлика от други различни форми на грамотност, електронното здравеопазване изисква и съчетава 6 модалности на грамотността: традиционната грамотност, медицинска и здравна култура и познания, информационна грамотност, научна грамотност, медийна грамотност, и компютърна грамотност.

Електронното здравеопазване като сфера се влияе от това как се представя даден здравен проблем, средствата за търсене и обработка на специализираната медицинска и здравна информация в съчетание с избор на подходящите комуникационни и компютърни технологии за преноса и обработката й.

В настоящия момент в България има налични болнични информационни системи, софтуерни продукти за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, малки бази данни за всяка лекарска практика, база данни в НЗОК, база данни в НЦОЗА и в различните центрове и агенции. Няма единна система, която да обединява и да прави възможната комуникация между различните информационни системи и бази данни. Няма възможност и за отчитане на извършените дейности в реално време.

Електронното здравеопазване трябва да е насочено и да обслужва 4 основни групи потребители:

o Пациентите - с цел подобряване на лечението, благодарение на медицината, базирана на доказателства и с възможността за активно участие на пациентите във вземането на решения относно тяхното здраве

o Медицинските и здравни професионалисти - с цел бърз и лесен достъп до информация, диагностика и извършване на сложни интервенции от разстояние, както и достъп до специализирани ресурси за образование и обучение; с подпомагане на медицинската научноизследователска дейност, ефективното управление и разпространение на медицински знания;

o Управляващите системата на здравеопазване - с цел улеснен достъп и разпространение на най-добри практики за планиране и управление на здравеопазването в полза на пациентите и обществото

o Гражданското общество - с цел по-добро здравно образование: за здравословен начин на живот, за превенция, за информация за здравното състояние, за ресурсите и възможностите на здравната система, за да може да влияе върху управлението на здравната система на местно и национално ниво.

прочети още
Електронно здравеопазване
 • проф. Живка Винарова, д. м. н. EHTM003 Здравните модели като част от здравната реформа- минало и бъдеще EHTM006 Семинар: Информационни решения в здравния сектор EHTM100 Електронното здравеопазване - съвременни тенденции EHTM101 Електронно здравно досие - теория, концепции и практики EHTM111 Проект: Високотехнологична медицина EHTM115 Семинар : ЕЗД по света EHTM302 Телемедицина и телездраве
 • проф. д-р Орлин Тодоров EHTM200 Онлайн диагностика, консултиране и психотерапевтична работа от дистанция EHTM212 Семинар "Онлайн психотерапия"
 • проф. д-р Пламен Цветков TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи
 • проф. д-р Христо Тодоров EHTM301 Правни и етични аспекти на информационните технологии в здравеопазването
 • доц. д-р Васил Къдрев EHTM105 Корпоративни мрежи TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи
 • доц. д-р Георги Илиев EHTM206 Статистически методи в медицината и здравеопазването EHTM215 Проект: Статистически методи в здравеопазването TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии
 • доц. д-р Георги Петров EHTM102 Healthcare soft skills EHTM307 Магистърски стаж
 • доц. д-р Екатерина Тодорова EHTM104 Организация на специализираните интервенции при лица с комуникативни нарушения EHTM116 Семинар: Специализирани интервенции при лица с комуникативни нарушения
 • доц. д-р Елисавета Гурова EHTM002 Одит на знания и иновации EHTM008 Семинар: Технологии на информационното общество EHTM009 Семинар: Одит на знания и иновации TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии
 • доц. д-р Кирил Радев EHTM205 Мениджмънт на качеството в здравните системи EHTM213 Семинар "Мениджмънт на здравните системи"
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев EHTM303 Управление на проекти в електронното здравеопазване
 • доц. д-р Маргарита Станкова EHTM004 Здравето и обществото EHTM101 Електронно здравно досие - теория, концепции и практики EHTM201 Здравна психология и технологии EHTM216 Семинар: Здравна психология и технологии EHTM304 Комуникация с пациента и неговото семейство
 • доц. д-р Мартин Иванов EHTM203 Интелигентен анализ на данни (Data Mining) в здравеопазването EHTM211 Проект " Data Mining" в здравеопазването EHTM300 Разработване на мобилни приложения в медицината и здравеопазването
 • доц. д-р Росен Пасарелски EHTM001 ИКТ ключови умения EHTM007 Практика "ИКТ ключови умения" EHTM204 Глобални мрежи EHTM214 Семинар "Глобални мрежи в електронното здравеопазване"
 • доц. д-р Стоян Ставру EHTM103 Киберправо EHTM114 Семинар: "Киберправо" EHTM301 Правни и етични аспекти на информационните технологии в здравеопазването
 • гл. ас. д-р Полина Михова EHTM001 ИКТ ключови умения EHTM005 Самостоятелна работа: "Електронно здравеопазване в България" EHTM100 Електронното здравеопазване - съвременни тенденции EHTM110 Самостоятелна работа: "Работа с мултимедийни продукти и софтуер" EHTM112 Семинар: "Извори и източници на здравна информация" EHTM202 Внедряване на информационни системи в здравния сектор EHTM205 Мениджмънт на качеството в здравните системи EHTM210 Практика: "Разработване и внедряване на информационни системи в българската здравна среда" EHTM302 Телемедицина и телездраве EHTM303 Управление на проекти в електронното здравеопазване EHTM306 Анимацията като здравен инструмент за социализация при комуникационни EHTM307 Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Филип Андонов EHTM106 Работа с програмен език Python EHTM113 Практика: Програмиране с Python EHTM305 Системи за подпомагане на вземането на решения
 • д-р Емил Райнов EHTM003 Здравните модели като част от здравната реформа- минало и бъдеще
 • д-р Людмил Дуриданов EHTM102 Healthcare soft skills EHTM306 Анимацията като здравен инструмент за социализация при комуникационни