Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти за управление на човешките ресурси на Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), UK и Европейската и Национална квалификационна рамка.

Програмата се предлага на български и на английски език.

Обучението е структурирано в тематични области, които обхващат стратегическата роля на човешките ресурси и осигуряването на персонал, новите роли на мениджъра по ЧР като коуч, ментор и консултант, дейности по обучение и кариерно развитие, трудовоправни отношения и сигурност на персонала, управление на организацията и промяната, управление на знанията, информацията за човешкия капитал и стимулиране на креативност, иновативност и предприемачество в организацията.

Програмата е структурирана в четири семестъра: един подготвителен модул и три основни семестъра.

Подготвителният модул обучава по стратегии и политики за планиране и управление на ЧР, процесите по набиране, подбор и задържане на персонала, видове интервюта в управлението на човешките ресурси, професионални стандарти за управление на човешките ресурси, центрове за оценяване и развитие, коучинг, менторство и консултиране, добрите практики в управлението на човешките ресурси в бизнес контекста; дава знания и развива умения за осигуряване, обучение и кариерно развитие на персонала. В първи основен семестър се разглеждат трудовоправните аспекти в УЧР, управление на изпълнението на дейността, системи за възнаграждение и компенсация, здравословни и безопасни условия на труд, пенсионно осигуряване. Във втори семестър се обръща внимание на ЧР в международен контекст в условията на глобализация и непрекъсната промяна, лидерство в организацията, фирмена и национална култура, управление на качеството, управление на проекти. Трети семестър обръща внимание на работодателската марка като средство за привличане и задържане на таланти, условията за развитие на таланти, стимулиране на креативността, иновациите и предприемачеството; ролята на информационните технологии и управление на знанието. Програмата обръща специално внимание на ролята на ученето през целия живот и създаване на навици и умения за непрекъснато професионално развитие чрез практикум "Продължаващо професионално развитие".

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" от професионално направление "Администрация и управление".

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
 • проф. д-р Димитър Тенчев MSMB017 Управление на маркетинга MSMB024 Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти MSMB026 Проект: Разработване на бизнес план
 • проф. д-р Иванка Данева MHRB225 Самостоятелна работа: Системи за пенсионно осигуряване
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MSMB026 Проект: Разработване на бизнес план
 • проф. д-р Милен Балтов MHRB311 Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР
 • проф. д-р Стефан Стефанов MHRB321 Самостоятелна работа: Международни аспекти и глобализация
 • доц. д-р Ангел Георгиев MHRB117 Бизнес контекст и управлението на човешките ресурси MHRB126 Семинар: Личностна ефективност MHRB417 Предприемачество в организацията и човешките ресурси
 • доц. д-р Димитър Панайотов MHRB214 Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд MHRB216 Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRB217 Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики
 • доц. д-р Елмира Банчева MHRB111 Стратегии и политики за планиране и управление на човешките ресурси MHRB112 Подбор и оценяване на таланти MHRB115 Коучинг, менторство и консултиране MHRB116 Центрове за оценяване и развитие на ЧР MHRB121 Проект: Осигуряване на таланти и планиране на работна сила MHRB124 Семинар: Управлението на дейности в организацията и мениджърът по ЧР MHRB125 Проект: Техники за интервюиране MHRB127 Семинар: Ролята на мениджъра по ЧР в управлението на бизнессреда MHRB211 Управление на изпълнението на дейността MHRB221 Проект: Оценка на индивидуалното изпълнение MHRB312 Промяната и стратегическо управление на човешките ресурси MHRB317 Човешката страна на бизнеса MHRB322 Проект: Управление на промяната MHRB411 Управление на таланти. Работодателската марка MHRB412 Работа с емоции. Управление на емоциите MHRB413 Иновации и креативност в организацията MHRB420 Стаж MSMB011 Самоуправление MSMB012 Управленски контрол MSMB014 Управление на очакванията на заинтересованите страни MSMB021 Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра MSMB022 Самостоятелна работа: Управлението в организацията
 • доц. д-р Ирена Николова MHRB321 Самостоятелна работа: Международни аспекти и глобализация
 • доц. д-р Кирил Радев MHRB315 Управление на качеството и стандарти MHRB327 Семинар: Стандарти и системи за качество
 • доц. д-р Мария Иванова MHRB113 Учене и развитие в организацията MHRB117 Бизнес контекст и управлението на човешките ресурси MHRB123 Практика: Непрекъснато професионално развитие, I част MHRB124 Семинар: Управлението на дейности в организацията и мениджърът по ЧР MHRB126 Семинар: Личностна ефективност MHRB127 Семинар: Ролята на мениджъра по ЧР в управлението на бизнессреда MHRB212 Системи за възнаграждение и компенсация MHRB216 Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRB217 Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики MHRB222 Самостоятелна работа: Ефективност и възнаграждения MHRB223 Самостоятелна работа: Трудово-правни взаимоотношения MHRB226 Самостоятелна работа: Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRB227 Практика: Продължаващо професионално развитие, II част MHRB314 Управление на проекти MHRB316 Етика и корпоративна социална отговорност MHRB324 Проект: Разработване на проект MHRB325 Практика: Продължаващо професионално развитие, III част MHRB414 Управление на знанието и информацията за човешкия капитал MHRB416 Организационен анализ, дизайн и развитие MHRB417 Предприемачество в организацията и човешките ресурси MHRB420 Стаж MSMB012 Управленски контрол MSMB013 Мисия, ценности, етика в организацията MSMB017 Управление на маркетинга MSMB027 Семинар: Ресурсите на мениджъра
 • доц. д-р Ренета Димитрова MSMB015 Финансови рамки MSMB016 Работа с бюджети MSMB023 Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация MSMB025 Семинар: Разходи и финансови решения
 • доц. д-р Стела Балтова MHRB311 Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев MHRB114 Управление на кариерата MHRB122 Самостоятелна работа: Кариерно развитие MHRB313 Лидерство и организационна култура MHRB323 Самостоятелна работа: Развитие на лидерски умения MHRB326 Самостоятелна работа: Фирмена култура MHRB415 Методи за изследване в областта на УЧР MSMB011 Самоуправление MSMB014 Управление на очакванията на заинтересованите страни MSMB021 Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра MSMB022 Самостоятелна работа: Управлението в организацията
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MHRB215 Системи за пенсионно осигуряване MHRB223 Самостоятелна работа: Трудово-правни взаимоотношения MHRB224 Самостоятелна работа: Здравословни и безопасни условия на труд MHRB225 Самостоятелна работа: Системи за пенсионно осигуряване
 • ас. Лазар Базлянков MSMB015 Финансови рамки MSMB016 Работа с бюджети MSMB023 Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация MSMB025 Семинар: Разходи и финансови решения MSMB027 Семинар: Ресурсите на мениджъра
 • Васил Арарски MHRB218 Трудови правоотношения и взаимоотношения със служители
 • Елена Тикварска-Кръстенова MHRB214 Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд
 • Кристиян Георгиев   MHRB323 Самостоятелна работа: Развитие на лидерски умения
 • Цилия Стоянова MSMB024 Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти
 • Юлиан Узунов MHRB212 Системи за възнаграждение и компенсация MHRB416 Организационен анализ, дизайн и развитие