Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към получаване на необходимите практически и теоретични знания за управлението на рекламния процес, като се разглеждат гледните точки на отделните участници в него - рекламодател, рекламна агенция, медия и потребители. Програмата фокусира практическите умения върху рекламната агенция - нейната роля и функции в разработването на интегрирани корпоративни комуникации. Поради нуждата все повече рекламни агенции да предлагат не просто добре планирани рекламни кампании и творчески идеи, а интегрирани комуникационни решения, програмата има за цел да развие в практичен план:

- интегрирането на рекламата с алтернативните форми на корпоративна комуникация, включително и нетрадиционните похвати.

- интегрирането на творческия процес в управлението на комуникационните канали и тяхната взаимна зависимост и допълняемост.

- изграждането и мениджмънта на брандове.

Преподавателският състав е с богат практически опит (наред с теоретичните познания) в управлението на рекламния процес, както в ролята на рекламодатели, така и на рекламни агенции и медии. Това разкрива отлични възможности пред записалите програмата не само да натрупат необходите теоретични знания, но и да осмислят теорията с богата практика. Поради тази причина в програмата са залегнали разнообразни практически извънаудиторни модули - семинари с участието на водещи специалисти от практиката. Партньори на програмата са Българската асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции и международната организация European Institute for Commercial Communications Education.

Всяка година студентите от програмата имат възможност да участват безвъзмездно и в редица допълнителни практически обучения, като Google Certification Academy, Рекламна академия на Българската асоциация на комуникационните агенции и Българската асоциация на рекламодателите, Форум на рекламата и други, които ги срещат с представители на бизнеса.

При необходимост програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • проф. Райна Николова, д.н. ADVM111 Семинар: Регулиране, саморегулиране и социална отговорност на рекламата в България
 • проф. д-р Грета Дерменджиева CASB533 Страниране (InDesign)
 • проф. д-р Десислава Бошнакова ADVM204 Външни и вътрешни ПР комуникации
 • проф. д-р Христо Катранджиев ADVB602 Рекламен мениджмънт
 • проф. Иван Георгиев CASB800 Семинар "Визуални изкуства"
 • доц. д-р Албена Павлова ADVM321 Сексуални и еротични апели в рекламата
 • доц. д-р Димитър Димитров CASB800 Семинар "Визуални изкуства"
 • доц. д-р Енчо Найденов ADVM308 Фотография и реклама
 • доц. д-р Калина Христова ADVM310 Творчески практики
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB005 Интегрирани маркетингови комуникации ADVB012 Медийна реклама ADVB569 Проект: Изследване на медийна среда ADVM001 Проект: Интегрирана комуникационна кампания ADVM100 Принципи на маркетинговите комуникации ADVM112 Семинар: Рекламен и медиен пазар ADVM113 Семинар: Роля и функции на рекламодателите в рекламния процес ADVM125 Проект: Дневникът на един рекламист I част ADVM133 Проект "Рекламна академия" ADVM134 Самостоятелна работа "Да мислим като потребители" ADVM135 Проект "Онлайн реклама" ADVM202 Планиране и оценка на медийни рекламни кампании ADVM211 Семинар: Софтуер за медийно планиране ADVM212 Семинар: Производство в рекламния процес ADVM213 Семинар: Рекламни фестивали ADVM227 Проект: Дневникът на един рекламист II част ADVM307 Стаж ADVM323 Визуален мърчандайзинг CASB569 Реклама и медии CASB861 Международна реклама
 • доц. д-р Надя Маринова ADVB008 Маркетинг микс
 • доц. д-р Соня Алексиева ADVM304 Събитиен мениджмънт и спонсорство
 • доц. д-р Стефан Серезлиев ADVM104 Мениджмънт на дизайна в рекламата ADVM203 Реклама, бранд и визуални комуникации ADVM225 Текстът в рекламата и ИМК
 • доц. Правда Кирова ADVM326 Драматургия на екранни рекламни форми
 • гл. ас. д-р Боян Кутевски ADVM103 Управление на връзките агенция-клиент ADVM114 Семинар: Принципи на брифа CASB761 Копирайтинг и медийни формати CASB820 Самостоятелна работа "Копирайтинг и медийни формати" CASB962 Самостоятелна работа "Копирайтинг и медийни формати"
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB005 Интегрирани маркетингови комуникации ADVB101 Приложни аспекти на рекламата ADVB201 Рекламата - практически решения ADVM124 Творческото мислене като умение ADVM127 Самостоятелна работа: Творческото мислене като умение ADVM220 Продуктово позициониране CASB630 Самостоятелна работа "Основи на маркетинга" CASB800 Семинар "Визуални изкуства"
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова ADVM204 Външни и вътрешни ПР комуникации
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова ADVB007 Компютърна обработка на изображението в рекламата ( Photoshop) ADVB010 Компютърни графични средства в рекламата ( CorelDRAW)
 • гл. ас. д-р Севина Иванова CASB800 Семинар "Визуални изкуства"
 • ас. Силвия Иванова CASB800 Семинар "Визуални изкуства"
 • д-р Ваня Бабанин ADVM123 Рекламни стратегии на бранда ADVM324 Бранд мениджмънт
 • преп. Ангелина Василева ADVM215 Визуални практики и потребителско поведение в рекламата
 • Георги Малчев ADVM210 Семинар: Мобилните технологии като комуникационен канал ADVM300 Рекламна комуникация в Интернет ADVM330 Комуникации в социалните медии
 • Дорина Минковска ADVB202 Творчески техники в рекламата CASB769 Творческа стратегия в рекламата CASB860 Корпоративна идентичност и имидж CASB963 Самостоятелна работа "Творческа стратегия"
 • Елена Колева ADVM226 Методи за изследване на рекламното въздействие
 • Желез Атанасов   ADVM132 Стратегическо планиране в рекламата
 • Николай Тинков   ADVM311 Рекламни казуси
 • Рафаил Николов ADVM130 Инструменти за визуализация в творческия процес ADVM224 Рекламна режисура