Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на мениджмънта, финансите и счетоводството: Стратегически мениджмънт на предприятието, Международни счетоводни стандарти, Трудово и осигурително право, Финансово счетоводство, Данъци и данъчно планиране, Анализ на финансов отчет, Мениджмънт на публичния сектор, Финансов мениджмънт, Информационни технологии в счетоводството и финансите, Банков мениджмънт, Бюджетно счетоводство, Риск мениджмънт, Финансови инструменти в предприятието, Управление на международните финанси. и в извън аудиторни учебни форми: проекти, семинари и самостоятелни работи.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации: Финансово-счетоводен мениджмънт, включваща курсове по Банково счетоводство, Данъчно счетоводство, Отчитане на външно-търговските сделки, Бюджетиране и контрол на разходите, Вътрешен контрол и др., и Застраховане, включваща курсове по Финансов мениджмънт на застрахователното дружество, Управление на риска в застраховането, Застрахователен контрол и надзор, Актюерство и др.

МП "Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане