Бизнес комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Бизнес комуникации" е създадена с цел да отговори на съвременните предизвикателства на бизнес средата и е изработена в съответствие с най-новите резултати от науката и практиката. Тя подготвя специалисти по управлението на корпоративните и фирмените комуникации, както и специалисти по комуникационно-ориентираните организационни функции.

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, финанси, мениджмънт, организационна психология, управление на екипи и проекти, а също така култура и лингвистика, ориентирани към спецификата на отношенията на България с чуждоезични партньори. Заедно с тях, програмата включва и такива специфични курсове, като управление на събития, реклама и търговски комуникации, управление на отношенията с клиенти, фирмена култура, онлайн комуникации и др. Знанията от тези курсове са необходими за успешното партньорство в сферата на бизнеса, както и с публични институции и НПО.

Акцентира се на комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености. Особено място се отделя на специализираната терминология.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по..." в професионално направление 3.7. Адмиинстрация и управление.

прочети още
Бизнес комуникации
 • проф. Дияна Янкова, д.н. BCRM107 Формално общуване на английски език BCRM114 Самостоятелна работа: Четене и разбиране на текст BCRM415 Превод на специализиран текст
 • проф. д-р Десислава Бошнакова BCRM203 Онлайн бизнес комуникация
 • проф. д-р Иван Боевски BCRM207 Управление на отношенията с клиенти BCRM210 Проект: Отношения с клиенти BCRM305 Управлението на проекти и комуникационни техники
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM174 Управленският процес и екипната дейност
 • проф. д-р Стефан Стефанов BCRM414 Самостоятелна работа: Световни бизнес корпорации MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика MBAM101 Международен бизнес MBAM273 Международна икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM019 Икономика за мениджъри MBAM025 Самостоятелна работа: Икономика за мениджъри MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Димитър Панайотов BCRM102 Психология и етика на деловото общуване BCRM108 Проект: Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори BCRM204 Разрешаване на конфликти и водене на преговори MBAM015 Организационно поведение MBAM027 Проект: Управленски функции и организационно поведение
 • доц. д-р Евелина Христова BCRM105 Управление на събития BCRM109 Самостоятелна работа: Изложения, панаири и изложби
 • доц. д-р Елена Тарашева BCRM203 Онлайн бизнес комуникация BCRM214 Самостоятелна работа: Чужд език чрез автентични текстове BCRM310 Медийни изследвания на английски език
 • доц. д-р Ирина Георгиева BCRM002 Бизнес комуникации на руски език BCRM106 Писмена бизнес комуникация BCRM110 Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция BCRM202 Вербална бизнес комуникация BCRM208 Самостоятелна работа: Бизнес предложение, обява, реклама - специализирана терминология BCRM214 Самостоятелна работа: Чужд език чрез автентични текстове BCRM308 Междукултурна комуникация BCRM403 Чуждоезична информационна среда BCRM405 Езикова регионална компетентност BCRM410 Самостоятелна работа: Информационна среда: ресурси на чужд език BCRM639 Проект: Търговска кореспонденция на фирма
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM015 Организационно поведение MBAM026 Проект: Стратегии за ефективно влияние в организацията
 • доц. д-р Мария Нейкова BCRM001 Четене и интерпретация на бизнес информационни текстове BCRM406 Специализиран курс по английски език BCRM415 Превод на специализиран текст
 • доц. д-р Мария Николова MBAM177 Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса
 • доц. д-р Михаил Михайлов BCRM105 Управление на събития BCRM216 Комуникационни практики в бизнеса BCRM309 Управление на външноикономическите отношения BCRM316 Управление на комуникациите при продажба на продукти MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM022 Мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова BCRM408 Самостоятелна работа: Анализ на чужд пазар чрез интернет MBAM008 Маркетинг MBAM038 Самостоятелна работа: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM177 Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса
 • доц. д-р Соня Алексиева BCRM111 Семинар: Презентации на фирми BCRM115 Модели и инструменти на бизнес комуникациите BCRM201 Управление на комуникациите и връзки с обществеността BCRM208 Самостоятелна работа: Бизнес предложение, обява, реклама - специализирана терминология BCRM212 Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство
 • доц. д-р Татяна Фед BCRM002 Бизнес комуникации на руски език BCRM103 Културологични основи на комуникацията BCRM106 Писмена бизнес комуникация BCRM110 Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция BCRM116 Проект "Фирмената култура в различни страни" BCRM202 Вербална бизнес комуникация BCRM304 Дипломатическа кореспонденция и практика BCRM311 Магистърски стаж по бизнес комуникации BCRM406 Специализиран курс по английски език BCRM639 Проект: Търговска кореспонденция на фирма
 • доц. д-р Теодора Ризова BCRM216 Комуникационни практики в бизнеса BCRM309 Управление на външноикономическите отношения BCRM316 Управление на комуникациите при продажба на продукти
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCRM403 Чуждоезична информационна среда BCRM410 Самостоятелна работа: Информационна среда: ресурси на чужд език
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM284 Реклама и търговски комуникации
 • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев BCRM325 Дигитално управление на бизнеса
 • д-р Марианна Конова BCRM304 Дипломатическа кореспонденция и практика
 • д-р Николай Чирпанлиев BCRM102 Психология и етика на деловото общуване BCRM108 Проект: Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори BCRM204 Разрешаване на конфликти и водене на преговори BCRM212 Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема