Културна и социална антропология

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователски ориентирана и предлага специализирано познание за разнообразието на човешките общества и култури. Студентите ще усвоят знания от различни области на антропологията (икономическа, политическа, символна) и ще придобият умения за сравнително изследване на културите и обществата В Европа, Черноморския басейн и на Балканите. Обучението в програмата преминава през специализирани курсове по антропология на Европа и Евразия, конструиране на културна и национална идентичност, културна памет, трансгранична мобилност и глобализационни процеси, регионализация, методология на антропологичното изследване. При извънаудиторната подготовка на студентите се набляга върху провеждането на теренни антропологически наблюдения и разработването на изследователски проекти. Върху собствено теренно проучване се опира и подготовката на магистърската теза.

прочети още
Културна и социална антропология
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLM005 Методи в антропологическите изследвания APLM118 Икономическа рационалност APLM119 Семинар: На изток от София APLM120 Академично писане APLM124 Проект: Икономическата рационалност APLM135 Практика: Градска антропология APLM230 Антропология на Черноморието APLM308 Антропологът, теренът, текстът APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
 • проф. д-р Евгений Дайнов APLM119 Семинар: На изток от София
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLM001 История на антропологията ( от Ф. Боаз до М. Хърцфелд и Кл. Гиърц) APLM008 Мит, ритуал, религия APLM012 Основи на етнологията APLM102 Антропология на етничността APLM112 Семинар: Антропологични четения APLM130 Практика: Теренно проучване APLM136 Теренна антропология APLM208 Семинар: Антропологични четения APLM242 Практика: Европа като антропологичен терен APLM244 Антропология на Европа APLM304 Съвременни миграционни процеси APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
 • проф. д-р Пламен Бочков APLM008 Мит, ритуал, религия APLM133 Самостоятелна работа: Аналитичен обзор на медия APLM202 Пол и социални роли APLM250 Практика: Религия, език, култура APLM305 Социално господство и социален капитал APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов SEMM406 Количествени методи за изследване на рекламата
 • доц. д-р Евгения Благоева APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване SEMM503 Град и консумация
 • доц. д-р Ирена Бокова APLM010 Културна антропология APLM117 Антропология на наследството APLM120 Академично писане APLM130 Практика: Теренно проучване APLM135 Практика: Градска антропология APLM241 Проект: Антропология на наследството APLM255 Градско развитие APLM256 Самостоятелна работа: Градско развитие APLM308 Антропологът, теренът, текстът APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
 • доц. д-р Цвете Лазова APLM307 Езикът като проблем в антропологията APLM345 История и антропология
 • доц. Иван Евтимов APLM011 Основи на социологията APLM013 Социална пихология
 • гл. ас. д-р Невена Димова APLM133 Самостоятелна работа: Аналитичен обзор на медия APLM137 Конфликт и насилие APLM237 Национална идентичност и конфликти на Балканите (изучаване на случаи) APLM243 Самостоятелна работа: Национална идентичност и конфликти на Балканите (изучаване на случаи)
 • гл. ас. д-р Росица Генчева APLM113 Семинар: Културната мобилност APLM116 Културната мобилност APLM213 Практика: Иституции, власт, актьори APLM231 Институции, власт, актьори APLM346 Антропология на България