Телекомуникации и компютърни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Електроника, Електронни съобщения, Телекомуникационни технологии, Математическо и симулационно моделиране, Мрежово инжeнерство; практически курсове като - Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи, Цифрови системи, Приложен софтуер, Дигитално видео и аудио и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, разпределени в четири модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004A Електроника TCMB019 Електронни елементи и прибори TCMB533 Комуникационни и компютърни интерфейси
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB052 Граждански права и задължения в българската държава и общество XIX-XXI век
 • проф. д-р Екатерина Михайлова GENB052 Граждански права и задължения в българската държава и общество XIX-XXI век
 • проф. д-р Иван Драганов SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB629 Бизнес планиране и програмиране на FM радио TCMB668 Финанси в електронните медии TCMB723 Бизнес планиране и управление на телевизионен канал TCMB730 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB788 Маркетинг на радио и телевизия TCMB789 Регулация и лицензиране на електронни медии TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения TCMB828 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB890 Регулация и лицензиране на електронни медии
 • проф. д-р Пламен Цветков GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB002 Увод в електротехниката TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB012 Измервания в електротехниката TCMB127 Компютърно моделиране и симулиране на системи TCMB302 Електрозахранване на телекомуникационни системи TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB666 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB763 Измерване и моделиране на зоната на покритие в системите за наземно и сателитно радиопредаване
 • проф. Антони Славински GENB074 Светът на Интернет SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB112 Инфраструктурно изграждане на мрежи и компютърни Data- центрове за колокация и хостинг TCMB123 Инструменти и техники за управление на проекти в компютърните мрежи TCMB128 Електронно управление и smart устройства TCMB129 Иновации и предприемачество в дигиталния свят TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации TCMB539 Предприемачество и иновации: основни понятия, икономическа и правна среда, традиции TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби TCMB808 Финанси на телекомуникационен оператор TCMB828 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB865 Универсална услуга в съобщителния сектор
 • проф. Маргарита Петкова TCMB110 Гласови комуникации в компютърните мрежи (VoIP) TCMB118 Технологични решения за мрежова и информационна конфиденциалност TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB893 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации (VoIP) TCMB895 Качество на обслужване в телекомуникационните мрежи
 • доц. д-р Александър Сладкаров TCMB701 Микровълнова техника и технологии TCMB821 Измерване на микровълнова техника
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB108 Безжични мрежи за пренос на данни TCMB131 Електромагнитна съвместимост в компютърните мрежи TCMB501 Въведение в телекомуникационните технологии и стандарти TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB503 Цифрови модулации за безжични комуникации TCMB517 Практика: Безжични комуникации TCMB526 Проект: Цифрови комуникации TCMB529 Мобилни клетъчни радиомрежи - I част TCMB605 Електромагнитна съвместимост TCMB607 Спътникова и кабелна телевизия TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби TCMB666 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB700 Съвременни мрежи за радио и телевизионно разпръскване TCMB763 Измерване и моделиране на зоната на покритие в системите за наземно и сателитно радиопредаване TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации
 • доц. д-р Бончо Балабанов TCMB607 Спътникова и кабелна телевизия
 • доц. д-р Валентин Ценов GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB007 Основи на икономиката в телекомуникациите TCMB123 Инструменти и техники за управление на проекти в компютърните мрежи TCMB129 Иновации и предприемачество в дигиталния свят TCMB411 Цени и ценообразуване в телекомуникациите TCMB508 Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB539 Предприемачество и иновации: основни понятия, икономическа и правна среда, традиции TCMB554 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB643 Основи на маркетинга в съобщенията TCMB730 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB808 Финанси на телекомуникационен оператор TCMB865 Универсална услуга в съобщителния сектор TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Васил Къдрев GENB074 Светът на Интернет TCMB018 Увод в мрежовото инжeнерство TCMB110 Гласови комуникации в компютърните мрежи (VoIP) TCMB111 Софтуерни системи за автоматизирано планиране и управление TCMB118 Технологични решения за мрежова и информационна конфиденциалност TCMB125 Изграждане и поддържане на корпоративни мрежи TCMB126 Протоколи за взаимодействие между елементите в компютърните и телекомуникационните мрежи TCMB130 Управление на трафика в компютърните и телекомуникационните мрежи (QoS) TCMB132 Конвергенция на информационните технологии и високотехнологичните комуникации в мрежите на бъдещето TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB522 Софтуерни системи за автоматизирано планиране TCMB532 Скриптове за автоматизация и управление на мрежови възли и телекомуникационни системи TCMB533 Комуникационни и компютърни интерфейси TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB544 Приложна статистика TCMB563 Корпоративни телекомуникационни системи и приложения TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти TCMB628 Влакнестооптични комуникационни системи TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB634 Мобилни клетъчни радиомрежи - II част TCMB636 MPLS базирани опорни мрежи и протоколи TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB734 Надеждност и сигурност на компютърни и мрежови ресурси TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB765 Методи и технологии за разкриване и одит на мрежови инфраструктури TCMB766 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB828 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB862 Интернет базирани мрежи и протоколи TCMB892 Софтуерно дефинирани мрежи (SDN) TCMB893 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации (VoIP) TCMB895 Качество на обслужване в телекомуникационните мрежи TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Георги Илиев GENB001A Математика TCMB017 Математическо и симулационно моделиране - системен подход TCMB020 Математическо моделиране - мрежови подход TCMB109 Сървърни Linux системи и приложения TCMB120 Big Data и системи за масивна паралелна обработка на данни TCMB127 Компютърно моделиране и симулиране на системи TCMB301 Математически методи за мрежова оптимизация TCMB528 Практика: Приложно математическо моделиране на телекомуникационни системи TCMB534 Практика: Приложно моделиране на телекомуникационни мрежи TCMB544 Приложна статистика TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB659 Основни принципи на информационното общество TCMB726 Софтуерни приложения за оптимизационни и числени методи TCMB731 Инструменти и техники за управление на знанията TCMB828 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB884 Мрежова оптимизация и статистика
 • доц. д-р Георги Петров GENB074 Светът на Интернет TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат TCMB120 Big Data и системи за масивна паралелна обработка на данни TCMB121 Проект по вградени системи и разпределени приложения TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB503 Цифрови модулации за безжични комуникации TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB507 Увод в програмируемите логически устройства TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни TCMB563 Корпоративни телекомуникационни системи и приложения TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB637 Проект: Системи за телеметрия и управление TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB836 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB838 Разработка на компютърни системи с отворени хардуерни платформи
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMB113 WEB услуги, приложения и извличане на знания от данни TCMB123 Инструменти и техники за управление на проекти в компютърните мрежи TCMB731 Инструменти и техники за управление на знанията
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMB563 Корпоративни телекомуникационни системи и приложения
 • доц. д-р Иван Богомилов SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB111 Софтуерни системи за автоматизирано планиране и управление TCMB128 Електронно управление и smart устройства TCMB507 Увод в програмируемите логически устройства TCMB522 Софтуерни системи за автоматизирано планиране TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти TCMB591 Интернет търговия TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB734 Надеждност и сигурност на компютърни и мрежови ресурси TCMB862 Интернет базирани мрежи и протоколи
 • доц. д-р Полина Михова TCMB120 Big Data и системи за масивна паралелна обработка на данни TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни
 • доц. д-р Росен Пасарелски GENB074 Светът на Интернет TCMB006 Въвдение в компютърните и комуникационни системи TCMB021 Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB108 Безжични мрежи за пренос на данни TCMB109 Сървърни Linux системи и приложения TCMB112 Инфраструктурно изграждане на мрежи и компютърни Data- центрове за колокация и хостинг TCMB117 Инсталиране и поддръжка на WEB сайтове TCMB119 Мрежови сторидж системи TCMB122 Практика по системно и мрежово администриране TCMB124 Мрежово администриране и виртуализация TCMB315 Приложен софтуер за компютърни и телекомуникационни системи TCMB406 Увод в мобилните комуникации TCMB507 Увод в програмируемите логически устройства TCMB517 Практика: Безжични комуникации TCMB520 Приложна схемотехника TCMB526 Проект: Цифрови комуникации TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни TCMB616 Практика: Спътникова и кабелна телевизия TCMB621 Основи на радиокомуникациите TCMB625 Приложна цифрова схемотехника TCMB627 Кабелни и безжични мрежи TCMB635 Инсталиране и поддръжка на WEB услуги TCMB666 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB667 Студийни аудио технологии TCMB701 Микровълнова техника и технологии TCMB721 Системи за фиксирани радиокомуникации TCMB724 Системи за безжичен пренос на данни TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB730 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB766 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB820 Секторна и тарифна политика в телекомуникациите TCMB821 Измерване на микровълнова техника TCMB836 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB838 Разработка на компютърни системи с отворени хардуерни платформи TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMB018 Увод в мрежовото инжeнерство TCMB122 Практика по системно и мрежово администриране TCMB124 Мрежово администриране и виртуализация TCMB532 Скриптове за автоматизация и управление на мрежови възли и телекомуникационни системи TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB636 MPLS базирани опорни мрежи и протоколи TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB765 Методи и технологии за разкриване и одит на мрежови инфраструктури TCMB766 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB892 Софтуерно дефинирани мрежи (SDN) TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004A Електроника GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB002 Увод в електротехниката TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB012 Измервания в електротехниката TCMB014 Измервания в електрониката TCMB019 Електронни елементи и прибори TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB024 Измервания на електронни схеми TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB121 Проект по вградени системи и разпределени приложения TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB520 Приложна схемотехника TCMB527 Практика: Цифрови и аналогови интегрални схеми TCMB625 Приложна цифрова схемотехника TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB637 Проект: Системи за телеметрия и управление TCMB667 Студийни аудио технологии TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB836 Стаж: Телекомуникационни системи
 • ас. д-р Цветелина Симеонова TCMB125 Изграждане и поддържане на корпоративни мрежи TCMB126 Протоколи за взаимодействие между елементите в компютърните и телекомуникационните мрежи TCMB130 Управление на трафика в компютърните и телекомуникационните мрежи (QoS) TCMB132 Конвергенция на информационните технологии и високотехнологичните комуникации в мрежите на бъдещето
 • д-р Алена Добрева-Христова TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации
 • д-р Георги Шарков TCMB734 Надеждност и сигурност на компютърни и мрежови ресурси
 • д-р Людмил Дуриданов TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения
 • ..... ..... TCMB114 Проект по асемблиране компютърни конфигурации TCMB115 Практика по инсталиране и поддръжка на компютърен хардуер и софтуер
 • Ангел Александров TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB014 Измервания в електрониката TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби
 • Петър Статев TCMB129 Иновации и предприемачество в дигиталния свят TCMB539 Предприемачество и иновации: основни понятия, икономическа и правна среда, традиции
 • Теодора Пасарелска TCMB820 Секторна и тарифна политика в телекомуникациите