Испанистика (Испански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Митология и религия, Древните цивилизации, Човешката култура, Естетика и теория на изкуството, Западноевропейска литература, Произход и развитие на езика; практически курсове като: Практическа граматика, Работа с автентични текстове, Писмено изложение, Тематична лексика, Стратегии за слушане и устно изразяване, Учебен писмен превод, Испански език и културно наследство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Испанистика (Испански език, култура и литература)
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. ESPB510 Практически испански език ESPB533 Самостоятелна работа "Граматика на грешките" ESPB611 Морфология на испанския език ESPB633 Проект "Морфологичен анализ на текст" ESPB711 Лексикология на испанския език ESPB713 Писмен превод ESPB751 Консекутивен превод ESPB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB811 Синтаксис на испанския език ESPB838 Превод на художествен текст ESPB890 Стаж: Преводачески стаж GENB023 Наука за езика OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености
 • проф. Петър Димитров, д.н. OOOK051 Старогръцка култура
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Кристиан Банков OOOK072 Общество и стилове на живот
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Румен Генов OOOK037 История на модерния свят
 • проф. д-р Христо Тодоров OOOK003 Основни философски понятия
 • проф. д-р Цветанка Чолова OOOK081 Светът през средните векове
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB777 Науката за превода ESPB513 Техники на писмения превод ESPB537 Практика: Преводаческа практика ESPB610 Практически испански език ESPB615 Техники на устния превод ESPB662 Практика: Преводаческа практика ESPB712 История на испанската литература ESPB751 Консекутивен превод ESPB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB810 Практически испански език ESPB812 История на испаноамериканската литература ESPB830 Превод при делови преговори ESPB851 Симултанен превод ESPB890 Стаж: Преводачески стаж
 • доц. д-р Борислав Георгиев BCLB631 Социолингвистика
 • доц. д-р Галина Куртева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Елена Паспаланова OOOK038 Психология
 • доц. д-р Елена Савова BCLB560 Образователни теории BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB565 Самостоятелна работа "Образователни теории" BCLB660 Методика на ЧЕО и АВИТО - І част BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB762 Стратегии и техники в ЧЕО BCLB766 Дидактика BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение
 • доц. д-р Илиян Боянов OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Лидия Василева BCLB563 Възрастова психология BCLB663 Педагогическа психология
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB005 Практическа граматика на английския език (В2)
 • доц. д-р Морис Фадел OOOK074 Как да четем и разбираме литературно произведение
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB660 Методика на ЧЕО и АВИТО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Цвете Лазова OOOK115 Култура, минало, национална идентичност
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • гл. ас. д-р Венета Сиракова ESPB510 Практически испански език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB537 Практика: Преводаческа практика ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB653 Превод на икономически текст ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB662 Практика: Преводаческа практика ESPB710 Практически испански език ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB810 Практически испански език ESPB812 История на испаноамериканската литература ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB838 Превод на художествен текст ESPB890 Стаж: Преводачески стаж
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова ESPB616 Бизнес испански език
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • гл. ас. д-р Мария Нейкова BCLB766 Дидактика LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език)
 • гл. ас. д-р Мария Спасова ESPB625 Самостоятелна работа "Автентични текстове"
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език)
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Христо Гьошев OOOK003 Основни философски понятия
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • гл. ас. Станимир Мичев ESPB511 Фонетика и фонология на испанския език ESPB537 Практика: Преводаческа практика ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB610 Практически испански език ESPB615 Техники на устния превод ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB662 Практика: Преводаческа практика ESPB710 Практически испански език ESPB711 Лексикология на испанския език ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB811 Синтаксис на испанския език ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB830 Превод при делови преговори ESPB851 Симултанен превод ESPB890 Стаж: Преводачески стаж
 • д-р Людмил Дуриданов OOOK080 Ключови умения за общуване
 • преп. Валентина Славова ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB652 Превод на административно-правни документи ESPB890 Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Даниела Контрерас ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж
 • преп. Десислава Зарева LEAB013 Разговор и слушане с разбиране (на английски език)
 • преп. Любка Славова ESPB512 История и култура на Испания ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB652 Превод на административно-правни документи ESPB653 Превод на икономически текст ESPB712 История на испанската литература ESPB830 Превод при делови преговори ESPB890 Стаж: Преводачески стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж OOFL141 Испански език, А1 OOFL241 Испански език, А2 OOFL341 Испански език, В1.1 OOFL441 Испански език, В1.2
 • преп. Милена Григорова LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език)
 • преп. Румяна Петкова ESPB516 Делова кореспонденция ESPB616 Бизнес испански език ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО и АВИТО - І част BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията
 • преп. Свилена Джурковска ESPB625 Самостоятелна работа "Автентични текстове" ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • Даниела Меса   ESPB516 Делова кореспонденция