Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание, Митология и религия, История на България, Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство; общообразователни курсове в областта на хуманитарните науки, филологията и науките за културата. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)
 • проф. Виолета Дечева, д.н. OOOK234 История на театъра
 • проф. Евгения Иванова, д.н. OOOK068 Балканите
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика OOOK011 Реторика и говорна култура
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености
 • проф. Мария Попова, д.н. OOOK014 Семиотика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. BULB590 Български книжовен език BULB966 Семинар „Български синтаксис“ GENB023 Наука за езика KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" OOOK243 Библейска култура
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание OOOK167 Българинът на власт и в опозиция
 • проф. д-р Кристиан Банков OOOK072 Общество и стилове на живот
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Мартин Канушев OOOK183 История и социология на сексуалността
 • проф. д-р Михаил Неделчев BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB740 История на културната периодика BULB742 Как се прави вестник и списание BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB791 Практика "Литературна история" BULB818 Професията "литературен сътрудник" (Как се работи с литературната история) BULB963 Психология на творческия процес (избираема дисциплина) BULB964 Литературата и Библията в училище, (избираема дисциплина) GENB024 Наука за литературата KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" OOOK205 Света гора - Атон OOOK212 Българска литература SEMB405 Градът като цялостен текст
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание OOOK210 Модерният университет
 • доц. Анисава Милтенова, д.н. BULB316 Старобългарски език
 • доц. Едвин Сугарев, д.н. BULB515 Българските дебати BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB743 Българският литературен канон - формиране и проблематизиране BULB791 Практика "Литературна история" BULB820 Професията "редактор в медия" BULB910 Уеб-периодика, форуми, блогове
 • доц. Пламен Дойнов, д.н. BULB525 Издателски центрове и книгоразпространение в България (20 - 21 век) BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB541 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB615 Редакционни политики: от "Дневник" до "Уикенд" BULB616 Сценарии, пиеси, диалози: четене и писане BULB714 Литературният пазар днес BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB787 Ученическият писмен текст (факултативна дисциплина) BULB789 Творческо писане за ученика (избираема дисциплина) BULB791 Практика "Литературна история" BULB817 Професията "критик" BULB967 Семинар „Годините на литературата (от 1907 до 1989)“ KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" OOOK212 Българска литература
 • доц. д-р Андрей Бояджиев BULB316 Старобългарски език
 • доц. д-р Борислав Георгиев BULB797 Семинар „Българска морфология“ BULB965 Функционална грамотност по български език (избираема дисциплина) LLTB550 Основни проблеми на съвременната езикова практика
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BULB961 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Емилия Дворянова BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB789 Творческо писане за ученика (избираема дисциплина) BULB905 Лятна школа по творческо писане
 • доц. д-р Зарко Ждраков OOOK107 Съкровищата на България
 • доц. д-р Ирина Георгиева BULB619 Дума - знак и значение OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Йордан Ефтимов BULB525 Издателски центрове и книгоразпространение в България (20 - 21 век) BULB526 Кино, телевизия, литераура BULB580 Западноевропейски и американски литератури BULB615 Редакционни политики: от "Дневник" до "Уикенд" BULB620 История на печатната журналистика в България - XIX - XX век BULB714 Литературният пазар днес BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB790 Практика "Най-четените български книги" BULB796 Интерпретаторски подходи към художествения текст в средното училище (избираема дисциплина) BULB910 Уеб-периодика, форуми, блогове KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание"
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия
 • доц. д-р Морис Фадел BULB515 Българските дебати BULB524 Западноевропейски литератури (15-19 век) BULB580 Западноевропейски и американски литератури BULB597 Балкански литератури BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB787 Ученическият писмен текст (факултативна дисциплина) BULB790 Практика "Най-четените български книги" BULB799 Стаж «Текуща практика“ BULB882 Пресрелийс: съставяне и редактиране KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" OOOK074 Как да четем и разбираме литературно произведение
 • доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева BULB596 Увод в методикаана обучението по български език и литература BULB785 Методика на обучението по български език BULB786 Методика на обучението по литература BULB788 Хоспитиране
 • доц. д-р Светла Янева OOOK202 Българското Възраждане
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Биляна Курташева BULB526 Кино, телевизия, литераура BULB597 Балкански литератури BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB743 Българският литературен канон - формиране и проблематизиране BULB788 Хоспитиране BULB790 Практика "Най-четените български книги" BULB816 Професията "редактор в издателство" KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание"
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство
 • гл. ас. д-р Георги Гочев BULB592 Антична литература
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев BULB798 Семинар Проверка на знания и умения чрез тест“
 • гл. ас. д-р Мария Огойска BULB740 История на културната периодика BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB816 Професията "редактор в издателство" BULB964 Литературата и Библията в училище, (избираема дисциплина) KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание" OOOK205 Света гора - Атон
 • гл. ас. д-р Методи Коралов BULB784 Психология за бъдещи учители, 1 част BULB960 Психология за бъдещи учители, 2 част
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK176 Култура и философия на насилието
 • гл. ас. Бойка Бъчварова BULB797 Семинар „Българска морфология“ BULB968 Стажантска практика
 • гл. ас. Владимир Игнатов OOOK011 Реторика и говорна култура
 • ас. Георги Цонев BULB799 Стаж «Текуща практика“ BULB962 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
 • д-р Георги Текев OOOK210 Модерният университет
 • д-р Милен Томов BULB815 Работата на коректора
 • ..... ..... BULB783 Педагогика, 1 част BULB959 Педагогика, 2 част