Англицистика (Английски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове : Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Обща социология, Антропология, Митология и религия; практически курсове: Практическа граматика, Академични умения, Комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и разнообразни извънаудиторни учебни форми - самостоятелни работи, творчески изяви, проекти с използване на езикови технологии и др. През четвъртата година програмата предлага две специализации, преподавател и преводач, които водят до професионална квалификация. Студентите в програмата задължително изучават втори чужд език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB516 Стара британска литература ENGB525 Проект " Великобритания - литературни и културни традиции" ENGB616 Нова британска литература ENGB625 Проект "Американски културни традиции" ENGB627 Американска културна история ENGB712 Стара американска литература ENGB812 Нова американска литература ENGB840 Американска поезия на XIX и XX век
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Дияна Янкова ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB538 Проект: Междукултурни аспекти на превода ENGB552 Превод на обществено - политически текст ENGB611 Морфология на английския език ENGB652 Превод на икономически текст ENGB653 Превод на юридически текст ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB714 Културна история на Канада ENGB716 Стилистика ENGB731 Лингвистика на текста ENGB750 Превод на публицистичен текст ENGB809 Стаж: "Преводачески стаж" ENGB893 Превод от български на английски език
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB538 Проект: Междукултурни аспекти на превода ENGB606 Съвременно преводознание ENGB614 Техники в устния превод ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB751 Симултанен превод ENGB752 Консекутивен превод ENGB809 Стаж: "Преводачески стаж" ENGB816 Фразеология на английския език
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB508 Проект: Приообщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB766 Дидактика
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB011 Английски език чрез медийни текстове ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB019 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB511 Фонетика и фонология на английския език ENGB517 Британска културна история ENGB527 Проект: "Разбиране на съвременни английски диалекти" ENGB538 Проект: Междукултурни аспекти на превода ENGB605 Практика: Информационни технологии в превода ENGB675 Самостоятелна работа "Английски език чрез медии" ENGB750 Превод на публицистичен текст
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB766 Дидактика ENGB015 Академични умения на английски език ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB021 Умения за четене и интерпретация на текстове LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език)
 • доц. д-р Мария Стамболиева ENGB016 Практическа граматика на английски език
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB660 Методика на ЧЕО и АВИТО - І част BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част ENGB018 Английски език чрез литературни текстове ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране" ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB710 Практически английски език ENGB717 Писмено изложение ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB811 Синтаксис на английския език
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО"
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB502 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието ENGB015 Академични умения на английски език ENGB019 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език)
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB502 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда ENGB015 Академични умения на английски език ENGB019 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB605 Практика: Информационни технологии в превода ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране" ENGB611 Морфология на английския език ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB811 Синтаксис на английския език
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB017 Учебен превод ENGB532 Проект "Практическа английска граматика" ENGB606 Съвременно преводознание ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB731 Лингвистика на текста ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB810 Практически английски език ENGB854 Филмов превод
 • ас. Сияна Харизанова BCLB803 Приобщаващо образование BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение ENGB015 Академични умения на английски език ENGB510 Практически английски език ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране" ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж"
 • преп. Андрей Андреев ENGB018 Английски език чрез литературни текстове ENGB518 Техники на писмения превод ENGB552 Превод на обществено - политически текст ENGB580 Самостоятелна работа "Превод на общестено - политически текст" ENGB616 Нова британска литература ENGB652 Превод на икономически текст ENGB653 Превод на юридически текст ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB710 Практически английски език ENGB714 Културна история на Канада ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB754 Превод на художествен текст ENGB809 Стаж: "Преводачески стаж" ENGB810 Практически английски език ENGB893 Превод от български на английски език
 • преп. Благовеста Троева BCLB508 Проект: Приообщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Галина Величкова BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB610 Практически английски език
 • преп. Десислава Зарева ENGB842 Културна история на Шотландия
 • преп. Милена Григорова LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език)
 • преп. Наталия Петкова ENGB610 Практически английски език
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО и АВИТО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB015 Академични умения на английски език ENGB510 Практически английски език ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране" ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж"