Управление на бизнеса и предприемачество

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на правото, Държавно и публично управление, Общество, икономика и бизнес, Въведение в административни теории и системи, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Концептуални и практически основи на предприемачеството, Основи на стопанското управление, Основи на маркетинга, Организационно поведение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB070 Общество, икономика и бизнес
 • проф. д-р Веселин Методиев BUBB300 Институционален мениджмънт
 • проф. д-р Веселина Манева GENB016A Основи на правото
 • проф. д-р Красимир Калинов BAEB035 Икономическа (бизнес) статистика
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура BAEB029 Местна власт и икономическо развитие GENB070 Общество, икономика и бизнес GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация GENB015 Държавно и публично управление
 • проф. Здравко Гъргаров BUBB650 Международен маркетинг
 • доц. д-р Албена Павлова ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура ADMB313 Административни комуникации
 • доц. д-р Александър Вълков BABB604 Производствен мениджмънт
 • доц. д-р Ангел Георгиев BABB646 Предприемачество и бизнес BABB704 Управление на иновационния процес BABB728 Риск мениджмънт GENB070 Общество, икономика и бизнес
 • доц. д-р Ботьо Захаринов BUBB402 Управление на ресурси
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов BABB507 Компютърни приложения в бизнеса
 • доц. д-р Георги Пеев GENB073 Въведение в административни теории и системи
 • доц. д-р Георги Петков BAEB035 Икономическа (бизнес) статистика
 • доц. д-р Дарян Бойков BABB545 Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Димитър Панайотов BABB502 Организационно поведение BABB540 Практика по бизнес администрация BABB729 Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса BUBB510 Самостоятелна работа: Лидерство и предприемачество BUBB809 Лидерство, предприемачество и фирмена култура
 • доц. д-р Елмира Банчева BABB537 Управление на промените BUBB515 Семинар: Корпоративно управление и организационна промяна BUBB600 Евристични методи и управленски решения BUBB619 Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BUBB301 Бизнес планиране
 • доц. д-р Кирил Радев BABB604 Производствен мениджмънт BABB642  Практика: Учебно тренировъчна фирма BABB700 Стратегически мениджмънт BABB703 Бизнес анализ BAEB727 Стаж по бизнес администрация-І BUBB500 Конкурентоспособност и иновации BUBB803 Системи за управление на качеството
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев BABB517 Теория на организацията BABB729 Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса BABB843 Управление на проекти BABB862 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BAEB006 Основи на стопанското управление BAEB024 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики BUBB510 Самостоятелна работа: Лидерство и предприемачество BUBB600 Евристични методи и управленски решения BUBB609 Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес
 • доц. д-р Мария Николова BUBB801 Предприемачество в Е-бизнеса
 • доц. д-р Михаил Михайлов BABB517 Теория на организацията BABB700 Стратегически мениджмънт BUBB400 Стратегии за управление на бизнеса
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB010 Основи на маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова BABB540 Практика по бизнес администрация BABB545 Управление на маркетинговата дейност BABB861 Стаж по бизнес администрация ІІ BABB862 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BAEB010 Основи на маркетинга BAEB024 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики BUBB650 Международен маркетинг BUBB801 Предприемачество в Е-бизнеса
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BABB542 Институционална икономика BABB651 Семинар: Дебатът "Акционери и заинтересовани страни" BAEB020 Икономически теории и експериментална икономика BAEB022 Семинар: Отношенията - институционална среда, бизнес и социален сектор BAEB023 Семинар: Успешни бизнес модели и предприемачески профили BAEB024 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики BUBB104 Концептуални и практически основи на предприемачеството BUBB618 Отчетност на корпоративната социална отговорност BUBB703 Социално предприемачество
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB011 Въведение във финансите
 • доц. д-р Соня Алексиева BUBB708 Рекламна политика
 • доц. д-р Станислава Георгиева BABB536 Счетоводство на предприятието
 • доц. д-р Стефан Стефанов BUBB101 Принципи на микроикономиката BUBB201 Принципи на макроикономиката
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMB004 Гражданско общество и неправителствен сектор GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов GENB073 Въведение в административни теории и системи
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BABB842 Ценова политика BUBB709 Контролинг системи
 • гл. ас. д-р Виктор Аврамов BABB517 Теория на организацията BABB537 Управление на промените BABB540 Практика по бизнес администрация BABB542 Институционална икономика BABB651 Семинар: Дебатът "Акционери и заинтересовани страни" BAEB025 Семинар: Европейска регулация и икономически отношения BUBB400 Стратегии за управление на бизнеса BUBB504 Индустриална организация BUBB510 Самостоятелна работа: Лидерство и предприемачество BUBB515 Семинар: Корпоративно управление и организационна промяна BUBB600 Евристични методи и управленски решения BUBB609 Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес
 • гл. ас. д-р Елена Благоева ADMB041 Управленска етика
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUBB101 Принципи на микроикономиката
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BUBB705 Данъци и данъчна политика
 • гл. ас. д-р Ирена Николова BUBB817 Управление на малкия и среден бизнес
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BUBB301 Бизнес планиране
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMB041 Управленска етика
 • гл. ас. д-р Мария Иванова BAEB727 Стаж по бизнес администрация-І
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB015 Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Милена Караилиева BABB861 Стаж по бизнес администрация ІІ BAEB727 Стаж по бизнес администрация-І BUBB619 Управление на човешкия капитал
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BUBB708 Рекламна политика
 • гл. ас. д-р Теодора Ризова BAEB727 Стаж по бизнес администрация-І
 • гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева BABB646 Предприемачество и бизнес BABB704 Управление на иновационния процес BABB843 Управление на проекти BABB862 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BUBB500 Конкурентоспособност и иновации BUBB609 Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес GENB070 Общество, икономика и бизнес
 • ас. д-р Екатерина Цветанова BABB728 Риск мениджмънт BUBB505 Финансиране на бизнеса и иновациите
 • ас. Карина Симова BABB536 Счетоводство на предприятието BAEB007 Основи на счетоводството
 • Росица Цанкова BABB628 Бизнес право
 • Цанко Донков   BUBB809 Лидерство, предприемачество и фирмена култура