Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Екология и опазване на околната среда
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. ESEB015 Дистанционни методи за изследване на Земята
 • проф. Рангел Гюров, д.н. ADMB819 Политики за защита на околната среда EEMB033 Практика: Геология ESCB606 Инженерна екология ESCB607 Природа и култура ESCB824 Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите ESEB003 Топография и GPS ESEB033 Селищна екология GENB054 Науки за Земята и природната среда GEOB101 Опазване на околната среда
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. EAEB015 Геофизика и сеизмология EEMB041 Радиационна екология EEMB065 Атмосфера и климат EEMB067 Самостоятелна работа: Сравнение на метеорологични данни ESEB029 Статистика и екологично прогнозиране
 • проф. д-р Даниела Пиларска EEMB006 Развитие на биосферата EEMB042 Генномодифицирани организми EEMB060 Биоразнообразие на растителния и животинския свят EEMB062 Практика: Защитени зони
 • доц. д-р Биляна Костова EAEB003 Геология и петрология EAEB037 Класически източници на енергия EEMB012 Геоморфология EEMB033 Практика: Геология EEMB034 Стаж: Екология EEMB035 Стаж: Управление на околната среда EEMB039 Семинар: Седиментни скали - същност и практическо значение ESCB300 Минералогия ESCB601 Хидрология и хидрогеология ESEB001 Природни ресурси и природоползване ESEB019 Седиментология и кватернерна геология ESEB044 Опазване на минералните ресурси GEOB102 Кристалография
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EAEB002 Гео и биотехнологии и екологично взаимодействие EEMB005 Екологичен мониторинг EEMB023 Технологии за пречистване на флуиди ESEB005 Почвознание и опазване на почвените ресурси ESEB025 Бизнес среда и устойчиво развитие ESEB035 Рекултивация и възстановяване на нарушени терени ESEB045 Биоенергия и биогорива
 • доц. д-р Вилма Стоянова EEMB004 Созология EEMB015 Екологична химия EEMB019 Биогеохимия EEMB034 Стаж: Екология EEMB035 Стаж: Управление на околната среда EEMB041 Радиационна екология ESCB305 Физикохимия ESCB723 Агроекология ESCB821 Екология на човека GENB056 Неорганична и органична химия GEOB101 Опазване на околната среда GEOB103 Въведение в природознанието GEOB203 Основи на екологията
 • доц. д-р Галина Сачанска CELB011 Основи на микробиологията GENB007 Основи на биологията
 • доц. д-р Георги Илиев GENB001A Математика
 • доц. д-р Надя Маринова ESCB602 Управление на проекти ESCB603 Икономика и управление на околната среда ESEB018 Проект "Разработване на екологичен проект" ESEB025 Бизнес среда и устойчиво развитие
 • доц. д-р Ралица Берберова ADMB819 Политики за защита на околната среда EEMB003 Екологична информация и органи на управление EEMB034 Стаж: Екология EEMB035 Стаж: Управление на околната среда EEMB040 Околна среда и туризъм EEMB066 Третиране и управление на отпадъците ESCB506 Екологични катастрофи ESCB741 Защитени територии ESCB853 Семинар "Третиране на отпадъци" GEOB101 Опазване на околната среда
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева ESCB720 Горски екосистеми
 • д-р Стоян Мишев GENB053 Физика и астрономия
 • Атанас Русев ESEB006 Геоинформационни системи в екологията
 • Миглена Пейчинова ESCB721 Екологично законодателство и норми