Социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата се основава на убеждението на авторите й, че мисията на социалната работа в България сега е да се повиши социалния капитал в българските общности и да се промени разбирането за природата на представителната демокрация. Програмата съоръжава бъдещите специалисти в социалната работа с умения да оценяват, разбират и преобразуват отношенията между хората. Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование, а през третата и четвъртата се организира в общи и специализирани курсове преподаващи теорията и практиката на социалната работа.

прочети още
Социална работа
 • проф. Георги Фотев, д.н. OOOK092 Рисковото общество
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB008 Човешкият мозък
 • проф. Мария Грозева, д.н. OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Райна Николова, д.н. OOOK245 Право и култура
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология
 • проф. д-р Виолета Боянова GENB008 Човешкият мозък
 • проф. д-р Димитър Вацов OOOK088 Граждани и гражданско общество
 • проф. д-р Евгений Дайнов OOOK041 Политиката: основните школи и подходи
 • проф. д-р Лидия Денкова OOOK088 Граждани и гражданско общество
 • проф. д-р Людмил Георгиев OOOK017 Регионализация и глобализъм в световното развитие
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Орлин Тодоров OOOK048 Идеи и практики в Психоанализата
 • проф. д-р Тома Томов GENB042 Отношения между хората OOOK039 Човешки отношения SODB523 Процесите в обществото като контекст на социалната работа SODB527 Съвременният контекст на социалната работа:индивид и общество по време на криза SODB530 Практика:Социална работа в институциите SODB623 Терапевтична ситуация SODB624 Социална оценка на случая SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • проф. д-р Христо Тодоров OOOK003 Основни философски понятия
 • доц. д-р Васил Гарнизов OOOK009 Идеи в антропологията
 • доц. д-р Екатерина Тодорова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • доц. д-р Елена Паспаланова OOOK038 Психология
 • доц. д-р Златка Михова SODB526 Развитие в юношеството и зрелостта SODB530 Практика:Социална работа в институциите SODB626 Семейно интервю и оценка на семейство SODB745 Социална работа със случай: зависимости SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB844 Социална работа по случай: лица с интелектуални затруднения SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение OOOK232 Човешкото здраве
 • доц. д-р Маргарита Шивергева OOOK223 Европейският съюз
 • доц. д-р Момчил Баджаков OOOK040 Политология за неполитолози
 • доц. д-р Ралица Костадинова OOOK225 Право
 • доц. д-р Стоян Ставру OOOK178 Биоетика и биоправо - въведение
 • доц. д-р Харалан Александров SODB523 Процесите в обществото като контекст на социалната работа SODB529 Самостоятелна работа:Анализ на социални политики SODB604 Етични проблеми на работата със случаи SODB621 Социалнато законодателство SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB841 Социална работа в условията на демографска криза SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Цвете Лазова OOOK115 Култура, минало, национална идентичност
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова OOOK223 Европейският съюз
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова OOOK053 Пол и култура
 • гл. ас. д-р Иван Начев OOOK223 Европейският съюз
 • гл. ас. д-р Румен Петров OOOK232 Човешкото здраве SODB522 Програми от грижи в клиничната социална работа SODB605 Социалната служба : управление SODB606 Групова анализа
 • гл. ас. д-р Светлозар Василев OOOK039 Човешки отношения SODB504 Координиране (водене) на случая: принципи SODB528 Тялото и умът на човека и ранното им развитие SODB530 Практика:Социална работа в институциите SODB622 Психиатрична оценка SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB842 Социална работа по случай: лица с асоциално поведение и правонарушители SODB846 Социална работа със случай: жертви на насилие SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK176 Култура и философия на насилието
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • ас. Антоанета Матеева SODB513 Самостоятелна работа: Клинично интервю SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB527 Съвременният контекст на социалната работа:индивид и общество по време на криза SODB530 Практика:Социална работа в институциите SODB624 Социална оценка на случая SODB741 Социална работа със случай: безработни SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB845 Социална работа по случай: старост SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • ас. Майя Младенова SODB524 Измерения на индивидуалното развитие SODB530 Практика:Социална работа в институциите SODB607 Психодрама SODB625 Клинично интервю и оценка SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB742 Социална работа със случай: бедност SODB843 Социална работа по случай: емигранти SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB743 Социална работа в условията на гетоизация SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето
 • д-р Людмил Дуриданов OOOK080 Ключови умения за общуване
 • д-р Яна Кацарова SODB507 Психосоциална рехабилитация
 • Николай Колев OOOK053 Пол и култура