Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Морфология в дизайна, Идеи и практически решения в интериорния дизайн, Художествено проектиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Интериорен дизайн
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB981 Практически курс "Дизайн на комплексни обекти в градска среда" ARTB982 Практически курс "Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развле-чение" ARTB983 Стаж във фабрика за мебели ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора" ARTB986 Стаж във фабрика за мебели INTB113 Класически и нетрадиционни подходи към техники и материали в интериорния дизайн INTB302 Визуален език в дизайна - I част INTB402 Визуален език в дизайна - II част
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Георги Гиков ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация - І част
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ралица Стефанова ARTB983 Стаж във фабрика за мебели ARTB986 Стаж във фабрика за мебели INTB034 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - I част INTB035 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - II част INTB104 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - I част INTB106 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. д-р Янчо Генчев INTB009 Основи на конструирането - І част INTB013 Основи на конструирането - ІІ част
 • доц. Банко Банков ARTB597 Дизайн на жилищен интериор ARTB690 Самостоятелна работа "Дизайн на жилищен интериор" ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB699 Самостоятелна работа "Интериор на търговски обекти" ARTB971 Практически курс "Дизайн на жилищен интериор" ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB986 Стаж във фабрика за мебели
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Биляна Калоянова ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB822 Съоръжения за спорт и рекреация - ІІ част ARTB920 Екодизайн ARTB923 Организация на пространство в обществени сгради ARTB972 Практически курс "Дизайн на градска среда" ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването" ARTB983 Стаж във фабрика за мебели ARTB986 Стаж във фабрика за мебели INTB301 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - І част INTB401 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - ІІ част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Гергана Стефанова ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част ARTB916 Въведение в архитектурното проектиране-ІІ част
 • гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова ARTB679 Семинар "Арт шоп" ARTB798 Проект "Дизайн на детската среда" ARTB976 Практика ARTB977 Практика INTB025 Методика на дизайна - I част INTB026 Дизайн работилница - I част INTB027 Методика на дизайна - II част INTB028 Дизайн работилница - II част INTB509 Дизайн за жилищна среда за деца INTB510 Дизайн за обществена среда за деца
 • гл. ас. д-р Иво Попов ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама ARTB622 Проект "Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама" ARTB915 Визуална комуникация за градска среда ARTB976 Практика INTB107 Функционална обвързаност на формоизграждането INTB108 Форма и цвят в интериорния дизайн INTB112 Цветоизграждане в интериорния дизайн INTB201 Структурна комбинаторика INTB511 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - I част INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част
 • гл. ас. д-р Светослав Анев ARTB726 Макетиране ARTB976 Практика ARTB977 Практика INTB030 Дизайн на мебели - I част INTB032 Дизайн на мебели - II част INTB036 Пластично моделиране в дигитална среда INTB110 Основи на проектирането в интериорния дизайн - I част INTB111 Основи на проектирането в интериорния дизайн- ІІчаст
 • гл. ас. д-р Софрони Върбев ARTB598 Дизайн на градска среда ARTB691 Самостоятелна работа "Дизайн на градска среда" ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB817 Продуктдизайн ARTB912 Интериорна графика ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB977 Практика ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн" INTB011 Графично представяне на дизайнерски продукт INTB017 Графично оформление на портфолио
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTB528 Компютърно проектиране на триизмерни пространства ARTB827 Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max) ARTB891 Компютърно проектиране : триизмерни пространства ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD) ARTB976 Практика ARTB986 Стаж във фабрика за мебели INTB206 Основи в компютърното проектиране (Sketchup)
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB623 Компютърни експерименти ARTB983 Стаж във фабрика за мебели INTB007 Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator
 • д-р Румен Кожухаров ARTB990 Модулни системи за обзавеждане на обществена сграда
 • преп. Илиана Гълъбова-Гикова ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн"
 • Мария Маринова ARTB989  Конструкции, технологии и материали в интериорния дизайн