Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Студентите имат възможност да изберат да продължат следването си в модул "Моден дизайн" или в модул "Констуиране в модата"

прочети още
Мода
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Христо Петров KROB505 Машини и съоръжения за шевната промишленост
 • проф. д-р Емилия Панайотова ARTB685 Проект - текстил - щампи ARTB858 Проект "Текстилни експерименти и повърхности" KROB508 Текстилно материалознание MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB304 Текстилен дизайн - I част MODB508 Печатни техники в текстила - І част MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част MODB806 Уникални техники в текстила
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Христо Петров KROB504 Технология и организация на шевното производство
 • доц. д-р Тодор Стоилов KROB610 Машини и съоръжения за трикотажната промишленост
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Елена Тодорова KROB708 Конструктивни детайли в облеклото MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB408 Модни аксесоари - ІІ част MODB507 Проект: Аксесоари MODB509 Модни аксесоари - І част MODB606 Проект: Модни допълнения MODB608 Модни аксесоари - ІІ част MODB805 Детайли в облеклото
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Кристина Савова ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB941 Стилистика на българския национален костюм KROB501 Технически скици MODB003 Графични изображения в модата MODB006 Визуализация на модна фигура MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB307 Модна графика MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB405 Модни тенденции MODB601 Етно мода MODB604 История на модата MODB700 Стаж MODB701 Нестандартни практики в модата MODB702 Мода и конфекция MODB703 Обемно проектиране в материал MODB800 Стаж MODB801 Дизайн колекция MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB506 Corel Draw - технически скици KROB510 CAD система OPTIITEX KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB512 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB513 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB514 Проект: Corel Draw - технически скици KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB605 AutoCAD - конструиране на облекло KROB606 CAD система SPEEDSTEP KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB614 Проект: AutoCAD - конструиране на облекло KROB701 Конструиране на дамско връхно облекло KROB702 Моделиране на дамско връхно облекло KROB703 Конструиране - експерименти KROB704 Моделиране - експерименти KROB705 CAD ASSYST - конструиране на облекло KROB706 CAD ASSYST - градиране на облекло KROB709 Стаж в производствено предприятие - дамско връхно облекло KROB801 Конструиране на дамско бельо KROB802 Моделиране на дамско бельо KROB806 Стаж в производствено предприятие MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB302 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB407 Компютърно конструиране на облекло (AutoCAD) MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB510 Технология в модата MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB705 CAD системи в модната индустрия MODB802 Конструиране на облекло - VІ част MODB803 CAD системи в модната индустрия MODB805 Детайли в облеклото MODB810 Конструктивни експерименти и градиране
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода KROB506 Corel Draw - технически скици KROB514 Проект: Corel Draw - технически скици MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw MODB204 Компютърно проектиране: Photoshop MODB306 Фирмен стил на модна марка MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн
 • гл. ас. д-р Яна Дворецка ARTB648 Традиционни облекла ARTB849 Експериментална и авангардна мода KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB700 Стаж MODB703 Обемно проектиране в материал MODB709 Теория на модата MODB800 Стаж MODB801 Дизайн колекция MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки
 • ас. д-р Росица Рангелова MODB707 Дизайн на детско облекло
 • ас. Николай Пачев MODB706 Стайлинг
 • преп. Станимир Божилов MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • преп. Татяна Пенчева-Георгиева KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB508 Текстилно материалознание KROB509 Технология на облеклото I част KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB512 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB513 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB609 Технология на облеклото II част KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB701 Конструиране на дамско връхно облекло KROB702 Моделиране на дамско връхно облекло KROB703 Конструиране - експерименти KROB704 Моделиране - експерименти KROB707 Технология на облеклото III част KROB709 Стаж в производствено предприятие - дамско връхно облекло KROB801 Конструиране на дамско бельо KROB802 Моделиране на дамско бельо KROB805 Технология на облеклото IV част KROB806 Стаж в производствено предприятие MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB302 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB510 Технология в модата MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB700 Стаж MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB800 Стаж MODB802 Конструиране на облекло - VІ част
 • Дарина Манченко KROB803 Мулаж KROB804 Обемно изображение
 • Кристина Колодеева ARTB941 Стилистика на българския национален костюм MODB601 Етно мода MODB701 Нестандартни практики в модата
 • Мария Миличин MODB708 Детайли в облеклото - І част
 • Рени Бинева KROB606 CAD система SPEEDSTEP
 • Теодора Момекова ARTB648 Традиционни облекла ARTB849 Експериментална и авангардна мода ARTB930 Трикотаж, І част ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB938 Трикотаж - ІІ част KROB501 Технически скици KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век KROB608 Трикотаж MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB405 Модни тенденции MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB506 Проект : Дамско облекло MODB604 История на модата MODB605 Проект: Традиционни облекла MODB701 Нестандартни практики в модата MODB702 Мода и конфекция MODB709 Теория на модата