Социология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Философия на морала, правото и политиката, Статистика, Увод в социалната психология; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Социология
 • проф. Георги Фотев, д.н. APLB612 Социология на културата PHIB536 Произход и основи на модерната демокрация PHIB750 Отваряне на социологическите дисциплини SOCB004 Емпирично и теоретично социологическо познание SOCB007 Обществото в трансформация SOCB018 Рискове и заплахи в съвременното общество SOCB602 Обществото на знанието SOCB755 Социални мрежи и роли
 • проф. Кольо Коев, д.н. PHIB751 Социологически парадигми за образованието PHIB852 Социология на публичността PHIB853 Социология на икономиката SOCB002 Четене и разбиране на социологически текстове SOCB003 Идеи в социологията SOCB006 Всекидневието в социологически фокус SOCB011 Всекидневие и жизнен свят SOCB016 Всекидневни интерпретации и социологическо тълкуване SOCB101 История на социологическите идеи SOCB102 Институции на знанието SOCB250 Класици на социологията SOCB502 Социална демография SOCB503 Идеи в етнометодологията SOCB537 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - І част SOCB753 Етнометодологически анализ на разговори
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Димитър Вацов GENB028 Философия на морала, правото и политиката PHIB615 Философия на гражданското общество и човешките права
 • проф. д-р Енчо Герганов GENB002A Статистика SOCB754 Социометрика
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология PHIB552 Социални норми и патологии PHIB650 Технологии и власт SOCB001 Съвременни социологически практики SOCB010 Институции и властови отношения SOCB015 Диагностика и разрешаване на социални кризи SOCB017 Методи и практики на социална регулация SOCB303 Генеалогия и диогностика на социалните кризи SOCB403 Социология на правото SOCB531 Стаж в социологическа агенция - I част SOCB533 Семинар: Социологически дискусионен клуб - I част SOCB633 Семинар: Социологически дискусионен клуб - II част SOCB634 Практика: Събиране и анализ на социологически данни - ІІ част SOCB804 Биополитика и сигурност SOCB854 Социално изключване и бедност
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание GENB028 Философия на морала, правото и политиката
 • доц. д-р Георги Петков GENB002A Статистика
 • доц. д-р Елица Димитрова SOCB851 Социологически маркетинг
 • доц. д-р Ясен Захариев SOCB635 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - ІІ част SOCB803 Медии и публики
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска APLB715 Социология на града PHIB652 Социология на общностите PHIB754 Социология на етническите отношения SOCB005 Изследователски проект и изследователски процес SOCB009 Изследователски методи SOCB012 Неравенства и равенство на възможностите SOCB014 Социалните конфликти като изследователски случаи SOCB501 Социологически теории за модерността SOCB505 Социология на религиите SOCB536 Практика: Събиране и анализ на социологически данни - І част SOCB553 Социални индикатори SOCB601 Качествени методи SOCB630 Стаж в социологическа агенция - II част SOCB701 Методи за анализ на данни SOCB703 Социална промяна и идентификация SOCB853 Социална работа
 • Леа Вайсова SOCB536 Практика: Събиране и анализ на социологически данни - І част