Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политология, Държавно и публично управление, Въведение в археологията; практически курсове - Общество и сигурност; Международни организации в сигурността; Възгледи в сигурността; Икономика, бизнес, сигурност; Политика и фактори на сигурност; Проблеми на наказателното право и наказателния процес и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB002 Организация на международната сигурност SECB011 Сигурността на малката държава SECB504 Отбранителна сигурност SECB563 Практика " Отбранителна сигурност" SECB620 Моделиране при управление на кризи SECB716 Стаж: Изграждане и усъвършенстване на способности за управление при кризи SECB824 Управление при кризи с невоенен характер
 • проф. Димитър Йончев, д.н. GENB018 Глобалният свят SECB003 Възгледи в сигурността SECB023 Политика и фактори на сигурност SECB512 Разузнаване SECB605 Равнища на сигурност SECB667 Практика: Външно наблюдение
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията
 • проф. Николай Радулов, д.н. RESB605 Държавна служба в системите за сигурност SECB701 Специални разузнавателни средства SECB769 Стаж: Специални разузнавателни средства SECB804 Управление на специалните служби
 • проф. Райна Николова, д.н. GENB016B Основи на правото
 • проф. Руси Маринов, д.н. SECB745 Кризисен мениджмънт
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. SECB020 Идеята за държавност SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма
 • проф. Христо Иванов, д.н. RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология
 • проф. д-р Венелин Георгиев RESB823 Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска RESB828 Защита на критичната инфраструктура SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB820 Оценка и управление на риска
 • проф. д-р Георги Ботев SECB807 Дейности по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи SECB822 Национална система за управление при кризи
 • проф. д-р Калин Гайдаров SECB746 Стаж: Разследване на престъпления SECB752 Агресия и социална девиация SECB755 Психология на човешкото поведение SECB756 Психологически основи на разкриването и разследването на престъпления SECB828 Криминалистическа техника SECB829 Криминалистическа тактика SECB846 Криминалистическа експертиза SECB847 Съдебно-психологични експертизи SECB850 Стаж: Криминалистически експертизи
 • проф. д-р Людмил Георгиев SECB021 Благополучие и сигурност
 • проф. д-р Мартин Канушев SECB753 Социология на престъпността SECB754 Наказателни институции и социални регулации
 • проф. д-р Ненко Дойков RESB705 Противодействие на общата престъпност - тактически аспекти SECB025 Стрелкова подготовка SECB026 Специална полицейска тактика за противодействие на организираната престъпност и тероризма SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти SECB543 Организация и тактика на охранителната дейност SECB622 Полицейско право SECB885 Стаж: Организация и тактика на охранителната дейност
 • проф. д-р Никифор Стефанов SECB721 Риск и защита при ядрени, химически и биологически и инциденти
 • проф. д-р Николай Арабаджийски GENB015 Държавно и публично управление SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB017 Културно различие и разбиране
 • проф. д-р Росен Ташев GENB016B Основи на правото
 • проф. д-р Тилчо Иванов SECB022 Икономика, бизнес, сигурност
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018 Глобалният свят SECB001 Общество и сигурност SECB002 Организация на международната сигурност SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол
 • доц. Тодор Коларов, д.н. SECB024 Наказателно право и наказателен процес SECB610 Конституционно право и защита на правата на гражданите SECB800 Международно хуманитарно право SECB817 Стаж: Дейности по хуманитарно подпомагане на бежанци по време на кризи и военни конфликти
 • доц. д-р Васил Янарлиев SECB848 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления против личността SECB849 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления
 • доц. д-р Йордан Бакалов RESB602 Гражданско общество и противодействие на корупцията в местната администрация SECB009 Гражданаско общество и граждански контрол SECB520 Вътрешен ред и сигурност SECB526 Самостоятелна работа: Политики на сигурност в Република България в началото на 21 век SECB723 Правен режим за защита на класифицираната информация SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век SECB799 История и организация на полицията и специалните служби
 • доц. д-р Маргарита Станкова SECB757 Психопатология на криминалната личност
 • доц. д-р Маргарита Шивергева SECB514 Национална и европейска икономическа сигурност
 • доц. д-р Ралица Костадинова SECB024 Наказателно право и наказателен процес
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB602 Информационни системи в сигурността SECB663 Самостоятелна работа "Информационни системи в сигурността" SECB774 Човешкият фактор в информационните системи. Компютърна етика
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова SECB563 Практика " Отбранителна сигурност" SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB759 Етика и криминология
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB015 Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Румен Петров SECB757 Психопатология на криминалната личност
 • д-р Захари Бисеров RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ
 • д-р Калчо Таушанов SECB702 Оперативно-издирвателна дейност
 • д-р Петър Арабаджийски SECB744 Гражданска сигурност
 • д-р Румен Гигов SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред
 • д-р Тихомир Стойчев SECB023 Политика и фактори на сигурност SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB700 Конфликти и сигурност SECB703 Основи на криминологията SECB741 Корпоративно и фирмено разузнаване SECB758 Превенция и противодействие на криминалното поведение SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB801 Контраразузнаване
 • Любомир Шебов   SECB828 Криминалистическа техника SECB829 Криминалистическа тактика SECB846 Криминалистическа експертиза SECB850 Стаж: Криминалистически експертизи
 • Николай Георгиев Марков   RESB723 Единна спасителна система RESB822 Управление при извънредни ситуации SECB805 Религиите и сектите в България
 • Яна Михайлова   SECB800 Международно хуманитарно право SECB817 Стаж: Дейности по хуманитарно подпомагане на бежанци по време на кризи и военни конфликти