Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. LEAB176 Институции и международни отношения (на руски език)
 • доц. Тодор Коларов, д.н. LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Елена Савова LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране LEAB174 Културна история на Европа (на руски език) LEAB283 Практически руски език - III част LEAB284 Практически руски език - IV част
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB173 Специализиран превод (руски-английски)
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB155 Проект: Извличане на колокации LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB163 Проект: Работно място на преводача Wordfast LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB167 Проект: Работно място на преводача SDLTRADOS
 • доц. д-р Радослава Илчева LEAB283 Практически руски език - III част
 • доц. д-р Татяна Фед LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB155 Проект: Извличане на колокации LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB169 Руски език за администрацията LEAB170 Професионална кореспонденция (на руски език) LEAB171 Руски език за бизнеса LEAB173 Специализиран превод (руски-английски) LEAB175 Синтез и редактиране (на руски език) LEAB222 Странознание (на руски език) LEAB281 Практически руски език - I част LEAB282 Практически руски език - II част LEAB283 Практически руски език - III част LEAB284 Практически руски език - IV част
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB174 Културна история на Европа (на руски език) LEAB222 Странознание (на руски език)
 • ас. Петя Петкова - Сталева LEAB162 Проект: Учебен семинар