Управление на бизнеса и предприемачество

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BABB528 Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BABB629 Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BABB855 Проект: Управление на проекти BABB859 Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие BAEB006 Основи на стопанското управление BUBB512 Самостоятелна работа: Мениджмънт и предприемачество BUBB600 Евристични методи и управленски решения BUBB806 Управление на проекти и програми BUBB807 Самостоятелна работа: Евристични методи и управленски решения
 • проф. Здравко Гъргаров BABB545 Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Ангел Георгиев BABB646 Предприемачество и бизнес
 • доц. д-р Виктор Аврамов BABB537 Управление на промените BABB539 Самостоятелна работа: "Управление на промените" BABB646 Предприемачество и бизнес BABB733 Самостоятелна работа: Управление на иновационния процес BABB857 Самостоятелна работа: Предприемачество BUBB512 Самостоятелна работа: Мениджмънт и предприемачество BUBB600 Евристични методи и управленски решения BUBB807 Самостоятелна работа: Евристични методи и управленски решения
 • доц. д-р Димитър Панайотов BABB502 Организационно поведение BABB528 Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BABB629 Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BABB859 Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие BUBB513 Самостоятелна работа: Организационна култура и предприемачество
 • доц. д-р Кирил Радев BABB528 Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BABB700 Стратегически мениджмънт BABB725 Проект: Стратегически подходи в бизнеса BABB732 Семинар: Бизнес анализ BABB733 Самостоятелна работа: Управление на иновационния процес BUBB500 Конкурентоспособност и иновации BUBB513 Самостоятелна работа: Организационна култура и предприемачество
 • доц. д-р Милена Караилиева BABB629 Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB610 Управление и развитие на човешките ресурси BUBB612 Самостоятелна работа: Управление и развитие на човешките ресурси
 • доц. д-р Надя Маринова BABB545 Управление на маркетинговата дейност BUBB611 Семинар: Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BUBB104 Концептуални и практически основи на предприемачеството
 • доц. д-р Юлиана Василева BABB855 Проект: Управление на проекти BABB857 Самостоятелна работа: Предприемачество BABB859 Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие BUBB500 Конкурентоспособност и иновации BUBB806 Управление на проекти и програми
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BABB842 Ценова политика BABB854 Самостоятелна работа: Ценова политика
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUBB511 Семинар: Въведение в икономиката