Логопедия

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Логопедия
  • проф. д-р Виолета Боянова LOGB508 Практика: Разработка на индивидуална терапевтична програма за развитие на невербални форми на комуникация при деца с комуникативни нарушения LOGB611 Практика: Изследвания върху ранна езикова онтогенеза в детството LOGB715 Проект:"Програми за ранна превенция на комуникативните нарушения" LOGB816 Проект:"Методи за оценка на възрастни с комуникативни нарушения-приложение и анализ на получени резултати" SODB215 Езикова и речева патология
  • проф. д-р Орлин Тодоров LOGB606 Емоционални разтройства при деца с комуникативни нарушения
  • доц. д-р Александра Иванова LOGB728 Артерапевтични практики при деца с комуникативни нарушения
  • доц. д-р Екатерина Тодорова LOGB502 Онтогенеза на комуникативната компетентност, фонетика и фонология, билингвизъм LOGB512 Проект:"Анализ и приложение на методи за изследване на езиковото и говорно развитие при деца" LOGB605 Артикулационни нарушения при деца и възрастни LOGB610 Семинар: Образователен мениджмънт LOGB613 Проект:"Методи за оценка на деца с обучителни трудности-приложения и анализ на получени резултати" LOGB703 Диагностика и терапия на езикови нарушения LOGB714 Проект:"Приложение на методи на терапия при деца с обучителни трудности" LOGB802 Диагностика и терапия на нарушения на четенето и писането - деца и възрастни LOGB814 Практика:"Приложение на методи на работа с деца и възрастни с нарушения на четенето"
  • доц. д-р Златка Михова SODB302 Семейството и динамиката му (Семейно консултиране)
  • доц. д-р Маргарита Станкова LOGB506 Практика: Методи на изследване в работата с деца и възрастни с психични нарушения LOGB507 Практика: Детско развитие - работа с тестове и събиране на данни LOGB512 Проект:"Анализ и приложение на методи за изследване на езиковото и говорно развитие при деца" LOGB602 Флуентни нарушения LOGB607 Практика: Оценка на нарушения на когнитивното развитие LOGB702 Разстройства от аутистичния спектър LOGB711 Семинар: Умения за анкетиране, обработка и анализ на данни LOGB713 Семинар: Ранни интервенции и родителско поведение при разтройства от аутистичния спектър LOGB715 Проект:"Програми за ранна превенция на комуникативните нарушения" LOGB803 Диагностика и терапия на Дизартрии - деца и възрастни LOGB815 Семинар:"Методи на работа с деца и възрастни с дизартрия и афазия"
  • доц. д-р Полина Михова LOGB812 Семинар: Проблеми в здравето и безопастността, превенция, комуникативни взаимодействия
  • Магдалена Димитрова LOGB611 Практика: Изследвания върху ранна езикова онтогенеза в детството
  • Цветанка Генова-Стоянова LOGB803 Диагностика и терапия на Дизартрии - деца и възрастни