Англицистика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна мейджър програма и в майнър програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Майнър програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Майнър програма „Англицистика“ – Специалност „Преподавател по английски език“ подготвя специалисти-филолози, които владеят английски език на ниво професионална компетентност и притежават нужните теоретични и практически умения за преподаване на английски като чужд език.

прочети още
Англицистика
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB525 Проект " Великобритания - литературни и културни традиции" ENGB625 Проект "Американски културни традиции"
 • проф. д-р Дияна Янкова ENGB552 Превод на обществено - политически текст ENGB570 Самостоятелна работа: "Превод на публицистичен текст" ENGB580 Самостоятелна работа "Превод на общестено - политически текст" ENGB611 Морфология на английския език ENGB652 Превод на икономически текст ENGB653 Превод на юридически текст ENGB680 Самостоятелна работа: Превод на икономически текст ENGB691 Самостоятелна работа "Превод на юридически текст" ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB790 Проект "Терминология на международните организациии и терминологични банки" ENGB792 Проект: "Специализиран превод" ENGB880 Самостоятелна работа по компютър и превод ENGB893 Превод от български на английски език
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB606 Съвременно преводознание ENGB614 Техники в устния превод ENGB642 Проект: "Устен превод" ENGB751 Симултанен превод ENGB752 Консекутивен превод ENGB783 Проект: "Консекутивен превод" ENGB790 Проект "Терминология на международните организациии и терминологични банки" ENGB792 Проект: "Специализиран превод" ENGB894 Проект: "Работа в преводаческа агенция"
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB510 Семинар: Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB511 Семинар: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB565 Самостоятелна работа "Образователни теории" BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB511 Фонетика и фонология на английския език ENGB570 Самостоятелна работа: "Превод на публицистичен текст" ENGB590 Самостоятелна работа по превод на научно - популярен текст ENGB792 Проект: "Специализиран превод" ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB880 Самостоятелна работа по компютър и превод
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB511 Семинар: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB660 Методика на ЧЕО и АВИТО - І част BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики": ENGB610 Практически английски език ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB811 Синтаксис на английския език ENGB911 Проект "Хоспитиране" ENGB915 Проект "Педагогическа практика"
 • гл. ас. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB766 Дидактика
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО"
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" ENGB610 Практически английски език ENGB611 Морфология на английския език ENGB811 Синтаксис на английския език
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB532 Проект "Практическа английска граматика" ENGB590 Самостоятелна работа по превод на научно - популярен текст ENGB606 Съвременно преводознание ENGB609 Проект: Екипна работа при превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB781 Проект "Писмен превод и редактиране на преводен текст" ENGB833 Проект "Филмов превод" ENGB854 Филмов превод
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" ENGB510 Практически английски език ENGB911 Проект "Хоспитиране" ENGB915 Проект "Педагогическа практика"
 • преп. Андрей Андреев ENGB518 Техники на писмения превод ENGB529  Проект: "Писмен превод" ENGB552 Превод на обществено - политически текст ENGB609 Проект: Екипна работа при превод ENGB652 Превод на икономически текст ENGB653 Превод на юридически текст ENGB680 Самостоятелна работа: Превод на икономически текст ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB754 Превод на художествен текст ENGB780 Самостоятелна работа "Превод на художествен текст" ENGB893 Превод от български на английски език ENGB894 Проект: "Работа в преводаческа агенция"
 • преп. Благовеста Троева BCLB510 Семинар: Приобщаващо образование
 • преп. Велка Харизанова ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж"
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО и АВИТО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB770 Самостоятелна работа: "Методи за проверка на знанията и уменията" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": ENGB510 Практически английски език ENGB911 Проект "Хоспитиране" ENGB915 Проект "Педагогическа практика"