Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)
 • проф. Мони Алмалех, д.н. BULB590 Български книжовен език
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. BULB533 Семинар "Всекидневното писане: писма, автобиографии, дневници" BULB534 Писане за медии: изграждане на текст BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB734 Семинар "Практика в литературно издание" BULB748  Проект "Жанрове и модели на културната журналистика", BULB793 Публичната реч: писане и произнасяне BULB857 Проект: "Формиране и водене на издателска поредица" BULB907 Семинар "Цензура и автоцензура"
 • проф. Михаил Неделчев BULB532 Проект "Личности на българската литература и журналистика" BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB560 Семинар "Образователни пътувания" BULB569 Семинар "Литературна история" BULB793 Публичната реч: писане и произнасяне BULB857 Проект: "Формиране и водене на издателска поредица"
 • доц. Едвин Сугарев, д.н. BULB642 Редактиране на журналистически и литературен текст BULB748  Проект "Жанрове и модели на културната журналистика", BULB795 Как се правият вестник, списание и книга BULB820 Професията "редактор в медия"
 • доц. д-р Борислав Георгиев BULB641 Съвременна езикова култура BULB643 Проект "Език, литература и медии" BULB897 Стилова редакция и корекция на текст
 • доц. д-р Емилия Дворянова BULB794 Практикум по творческо писане BULB905 Лятна школа по творческо писане
 • доц. д-р Йордан Ефтимов BULB532 Проект "Личности на българската литература и журналистика" BULB643 Проект "Език, литература и медии" BULB644 Семинар "Факт и измислица в текста" BULB736 Семинар "Фотография и литература" BULB748  Проект "Жанрове и модели на културната журналистика", BULB794 Практикум по творческо писане BULB896 Книгите и печатните медии в епохата на интернет BULB907 Семинар "Цензура и автоцензура"
 • доц. д-р Мария Огойска BULB820 Професията "редактор в медия"
 • доц. д-р Морис Фадел BULB533 Семинар "Всекидневното писане: писма, автобиографии, дневници" BULB534 Писане за медии: изграждане на текст BULB642 Редактиране на журналистически и литературен текст BULB643 Проект "Език, литература и медии" BULB644 Семинар "Факт и измислица в текста" BULB795 Как се правият вестник, списание и книга BULB896 Книгите и печатните медии в епохата на интернет
 • гл. ас. д-р Биляна Курташева BULB532 Проект "Личности на българската литература и журналистика" BULB569 Семинар "Литературна история" BULB748  Проект "Жанрове и модели на културната журналистика", BULB795 Как се правият вестник, списание и книга BULB857 Проект: "Формиране и водене на издателска поредица" BULB897 Стилова редакция и корекция на текст
 • гл. ас. Бойка Бъчварова BULB641 Съвременна езикова култура