Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО
  • проф. Рангел Гюров, д.н. EEMB033D Практика: "Геология" EEMB044D Самостоятелна работа: Глобални промени в климата EEMB048D Самостоятелна работа: Пречистване на водите ESCB824D Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите ESEB033D Селищна екология ESEB037D Проект: Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия GEOB101D Опазване на околната среда
  • проф. Цветан Георгиев, д.н. EEMB008D Опазване на атмосферния въздух от замърсяване
  • доц. д-р Биляна Костова EEMB033D Практика: "Геология" EEMB050D Проект: Екологични проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми ESEB037D Проект: Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия GEOB201D Основи на геологията
  • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005D Екологичен мониторинг EEMB059D Самостоятелна работа: Управление на околната среда ESEB005D Почвознание и опазване на почвените ресурси
  • доц. д-р Вилма Стоянова EEMB041D Радиационна екология EEMB043D Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB049D Семинар: Химични замърсители на водите EEMB056D Проект:Екологични торове - добри практики ESCB723D Агроекология GEOB101D Опазване на околната среда
  • доц. д-р Ралица Берберова EEMB003D Екологична информация и органи на управление EEMB032D Практика: Защитени територии EEMB040D Околна среда и туризъм EEMB045D Проект: Антропогенно въздействие върху защитените територии ESCB741D Защитени територии ESEB010D Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB037D Проект: Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия GEOB101D Опазване на околната среда
  • д-р Анелия Радулова GEOB201D Основи на геологията