Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB509 Семинар: "Антично изкуство и култура" HACB527 Антично изкуство по българските земи HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Самостоятелна работа "Подготовка на текст за публикуване " HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • проф. д-р Ирина Генова HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB700 Европейското изкуство през ХІХ век HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB723 Изкуството на Барока и Просвещението HACB728 Самостоятелна работа "Каталогизиране на произведения на модерното изкуство" HACB770 Проект:"Армениджмънт на Ново и Съвременно изкуство" HACB806 Практика в галерия - II част HACB831 Практика "Документация на видео и дигитално изкуство" HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • доц. д-р Боян Манчев HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACB512 Практика в музей - I част HACB615 Изкуството на Северния Ренесанс HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB770 Проект:"Армениджмънт на Ново и Съвременно изкуство" HACB806 Практика в галерия - II част HACB824 Изкуството на ХХ век
 • доц. д-р Наталия Христова HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Самостоятелна работа "Подготовка на текст за публикуване " HACB724 Традиции и иновации в модерната българска култура HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB512 Практика в музей - I част HACB527 Антично изкуство по българските земи HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB617 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура" HACB668 Проект:"Артмениджмънт на Средновековието и Възрожденското културно наследство" HACB727 Самостоятелна работа "Музейно документиране на средновековни и възрожденски паметници"
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACB151 Тракийското изкуство HACB509 Семинар: "Антично изкуство и култура" HACB512 Практика в музей - I част HACB518 Изкуство на Балканите и Мала Азия в праисторията HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"
 • доц. Борис Данаилов HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB728 Самостоятелна работа "Каталогизиране на произведения на модерното изкуство" HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект" HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB512 Практика в музей - I част HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB614 Изкуството на Италианския Ренесанс HACB668 Проект:"Артмениджмънт на Средновековието и Възрожденското културно наследство" HACB722 Българско Възрожденско изкуство
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"
 • д-р Катерина Гаджева HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена