Геология и околна среда -ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове в модулите "Геология" и "Опазване на околната среда".

Увеличаващото се потребление на изчерпаеми природни ресурси повишава търсенето на геолози за работа в геолого-проучвателните и минно-добивни компании и лабораториите за изследване на минерали, скали и руди. Повишава се търсенето на геолози и в проектантски и консултантски организации за установяване на геоложките особености на район и възможните геоложки рискове в него при реализация на проекти.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Математика, Физика, Науки за Земята и природната среда, Биология; практически курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, които водят до съответната професионална квалификация.

прочети още
Геология и околна среда -ДО

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Геология
Специалност: Геология
Квалификация: геолог

Модул: Опазване на околната среда
Специалност: Опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Лаборатории:

Лаборатория по гемология

Лаборатория по природни бедствия и рискове

Лаборатория по химия

Лаборатория по биология

Лаборатория по морска биология

Лаборатория по зоология и ботаника

Компетенции на завършилите програмата:

- завършилите модул "Геология" получават знания в областта на геологията - строежа на Земята, нейната геоложка история, процесите на образуване на минерали, скали и руди; умения за извършване на геолого-проучвателни дейности и лабораторна работа.

- завършилите модул "Опазване на околната среда" получават знания в областта на опазването на околната среда - замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и др.; умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване.

Професия и възможни заемани длъжности:

- завършилите модул "Геология" са геолози в геолого-проучвателни и минно-добивни компании, лаборатории за изследване на минерали, скали и руди, експерти в проектантски и консултантски организации и др.

- завършилите модул "Опазване на околната среда" са експерти по опазване на околната среда в държавни и общински администрации и структури, мениджъри и консултанти в екологични отдели и организации, изследователи в научни институти.