История на България от Средновековието до наши дни

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "История" в НБУ е създадена за да отговори на нарастването на интереса към България и Балканите днес. Тяхното достойно присъствие в Европейската общност изисква задълбочено изучаване, познаване и представяне на историческото наследство, като важна част от културното многообразие на европейското минало. Българската историческа наука е сред първите в света по отношение на изследването на историята и настоящето на региона на Балканите. Програмата е с акцент върху българската, балканската и европейска история от Средните векове до наши дни. Целта е да бъдат подготвени млади учени, които да работят в областта на балканистиката, византологията, османистиката, новата и най-нова история. Програмата е създадена в сътрудничество с Института по история и Института по Балканистика при БАН. Осъществени са контакти с чужди университети в Германия, Франция Турция, Гърция и Македония.

прочети още
История на България от Средновековието до наши дни

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: История и археология
Научна специалност: история на България (от Средновековието до наши дни)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма по История ще могат:

- да извършват задълбочен критичен анализ на академични и управленски текстове;

- сравнителен анализ на синхронни и диахронни процеси и събития.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация:

90 кредита - от научно-изследователска дейност;

30 кредита - от изпитите за докторски минимум (по специалност, по чужд език и по компютърни умения);

10 кредита - от посещение на курсове, семинари, школи;

20 кредита - от преподавателска и / или експертна дейност;

30 кредита - от защита на докторска дисертация

Департамент, предложил програмата:

История