Лингводидактика

Кратко представяне на програмата:

МП "Лингводидактика" подготвя специалисти, които преподават чужди езици. В нея се разглеждат съвременни лингводидактични теории и практическото им приложение при анализиране на конкретни проблеми, свързани с преподаването на чужди езици. Изграждат се специалисти, които отговарят на изискванията за професионални и междукултурни компетенции и имат необходимите знания и умения за професионално усъвършенстване на професионалните си умения, за критично отношение към собствената си работа, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика.

В програмата могат да се обучават студенти с филологическа бакалавърска степен по съответния език, както и други студенти, за които е предвиден задължителен подготвителен модул.

прочети още
Лингводидактика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Базов учител по чужд език
Специалност: Филология
Квалификация: магистър по чуждоезиково обучение

Специализация: Учител по чужд език на деца
Специалност: Филология
Квалификация: магистър по чуждоезиково обучение

Специализация: Учител по чужд език на възрастни
Специалност: Филология
Квалификация: магистър по чуждоезиково обучение

Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Специалност: Филология
Квалификация: магистър по чуждоезиково обучение

Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
Специалност: Филология
Квалификация: магистър по чуждоезиково обучение

Практики:

Програмата осигурява текуща педагогическа практика и преддипломен стаж в общински, държавни и частни училища.

Международна мобилност:

Студентите от програма "Лингводидактика" имат възможност да кандидатстват всяка учебна година за осъществяване на студентска мобилност и за включване в курсове и семинари за професионална квалификация в Англия, Германия, Испания, Франция, Русия и други европейски страни по линия на европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм+".

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с приложен характер и с тясна хуманитарна насоченост. Завършилите програмата са филолози, специалисти в областта на чуждоезиковото обучение, които:

- притежават задълбочени познания в областта на лингвистиката, езикознанието, психологията, дидакатиката и методиката на ЧЕО;

- умеят да анализират учебни процеси и да намират оптимални решения на конкретните проблеми от практиката на изучаването и преподаването на чужди езици в различи възрасти и образователни степени;

- умеят да използват съвременните информационни и комуникационни технологии и да интегрират знанията за културата на носителите на езика в учебния процес по чужд език;

- притежават стратегии за самостоятелно придобиване на знания и за научноизследователска работа;

- могат да подпомагат подготовката на кадри в областта на чуждоезиковото обучение и да бъдат мултипликатори на усвоените професионални знания и умения на работното място.

Дипломиране:

Държавен (практико-приложен) изпит - 5 кр.

И

Защита на магистърска теза ИЛИ полагане на държавен изпит - съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ" - 10 кр.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като преподаватели по сътветния чужд език във всички видове институции и във всички форми на чуждоезиково обучение.

Департамент, предложил програмата:

Англицистика