Журналистика и ПР

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по журналистика и връзки с обществеността, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на различните медии и комуникациите в социалните мрежи. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни структури и кампании в социалните мрежи, свързани с медиите, маркетинга, бизнеса и политиката.

прочети още
Журналистика и ПР

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1523
Квалификация: 1915

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в агенции за социални медии и мрежи, утвърдени агенции за връзки с обществеността и вътрешни отдели за връзки с обществеността в частни фирми, в национални обществени и частни медии, утвърдени онлайн медии, печатни, електронни и интернет медии и др. Студентите могат да проведат стажовете си в Българска национална телевизия, Българско национално радио, Национален дворец на културата, Вестникарска група България ООД, Програма "Достъп до информация" и университетските печатни издания.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция и Великобритания.

Компетенции на завършилите програмата:

- познават управленските теории в исторически и съвременен контекст;

- познават организацията, управлението и структурата на медийните индустрии и тяхната роля в общественото пространство;

- имат достатъчно познания за култура, изкуство, медии и политика за изграждане на собствени критерии в медийната практика;

- умеят да анализират и оценяват медийни структури, организацията и управлението на електронните медии и другите средства за масова комуникация;

- умеят да управляват творчески екипи в аудиовизуалното производство и владеят механизмите за организиране и управление на екип;

- владеят управленски инструментариум, който им позволява да провеждат медийна и програмна политика;

- познават механизмите за организиране и управление на връзките с обществеността;

- имат задълбочени познания относно комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката на връзките с обществеността в новите социални канали за комуникация;

- владеят механизмите за организиране на управлението на връзките с обществеността в модерните, ориентирани към комуникациите организации;

- притежават умения да управляват самостоятелно кампании в новите социални медии и мрежи;

- умеят да използват интердисциплинарен подход при анализ и оценка на информационния и медиен контекст в съвременните общества.

Дипломиране:

Завършването на обучението става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да работят в медии, агенции за връзки с обществеността и рекламни фирми, в отделите по комуникации на държавната администрация, местната власт и частните фирми.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация