Германистика (Немски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Въведение в психологията, Европа - история, култура и общество, Европейският съюз, Антропология, Митология и религия, Древните цивилизации и др.; практически курсове като: Медии и политика, Основни философски понятия, Кино и литература, Ключови умения за общуване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Германистика (Немски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Учител по немски език
Специалност: Германистика
Квалификация: филолог, учител по немски език

Модул: Превод
Специалност: Германистика
Квалификация: филолог, преводач с немски език

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети в Германия, Австрия, Белгия, Словения, Словакия, Сърбия, Турция, както и по програма CEEPUS.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата, историята и политическото развитие на немскоезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на немски език;

- умения да извършват писмен и устен превод от и на немски език; да преподават немски език; да анализират съвременните езикови явления.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на държавни изпити.

Специализация "Превод"

Държавен изпит по английски език (писмен и устен) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен изпит по превод (писмен и устен) - 4 кр. (2 кр. + 2 кр.)

Специализация "Преподавател по чужд език"

Държавен изпит по английски език (писмен и устен) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен квалификационен изпит по преподаване на английски език - 4 кр.

Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филолог, преподавател по немски език; преводач с немски език; като преводачи, консултанти, редактори в печатни и електронни медии; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика