Общообразователни курсове по чужд език

Кратко представяне:

Факултетът за базово образование на НБУ осъществява обучението в общообразователните курсове по чужд език на студенти и докторанти в НБУ.

Административното осигуряване на обучението в ООК по чужд език се осъществява от програмни консултанти в офис 125 - I корпус на НБУ.

Обучението на студентите в НБУ в ООК по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки, арабски) цели покриването на задължителните общообразователни изисквания за умения по чужд език, съотнесени към равнище B1 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Студентите, които се обучават в програми с дистанционна форма, изучават ООК по чужд език (английски, немски, руски или испански) през първите две години, като достигат до равнище В1.

Курсове по чужди езици

За покриване на задължителните общообразователни изисквания по чужд език и придобиване на кредити се предлагат курсове на четири нива (А1, А2, В1.1 и В1.2) по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки и арабски език.

ООК по чужд език се записва след установяване на входното равнище на студента чрез диагностичен тест, който се провежда електронно (http://e-test.nbu.bg) или в НБУ.

В зависимост от показаните резултати, студентите се разпределят в ООК по чужд език, както следва:

- Да запишат курс на ниво А1, А2, В1.1 или В1.2, ако диагностичният тест ги изведе на ниво по-ниско от В1.2.

- Или да се явят на финален изпит (писмен и устен) на ниво В1.2, ако диагностичният тест ги изведе на ниво, по-високо от В1.2.

Студентите преминават в по-горно равнище при успешно покрито предходно ниво.

Придобиване на задължителни общообразователни кредити за умения по чужд език

Придобиването на задължителните кредити от общообразователен курс за умения по чужд език се осъществява:

- Чрез обучение в НБУ. Всички студенти се обучават в ООК по чужд език в НБУ и завършват равнище В1. 2. Всеки курс е от 120 аудиторни часа по който се придобиват 9 кредита за съответното ниво. Кредитите за четирите нива са 36 и се набират чрез текущо оценяване по време на четирите семестъра. Студентите, които нямат оценка от всички компоненти на текущото оценяване и нямат оформен краен резултат, се явяват на финален изпит по време на сесията за всяко ниво. Изпитът за ниво В1.2 се състои от две независими една от друга части: писмена и устна.

- Чрез директно явяване на изпит, след диагностичен тест за определяне на входното равнище по чуждия език, с получени резултати за ниво В2. или по-високо.

- Чрез акредитиране на международен сертификат по чужд език. Списък на сертификати, които се акредитират за курсове по чужд език e публикуван в MOODLE НБУ. (http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/442825/mod_resource/content/6/certif-new.pdf) Консултации за валидността на сертификатите, подлежащи на акредитация, се дават в офис 411- II корпус на НБУ.

Обучение на студенти, покрили изискваните кредити по-рано от предвидените четири семестъра

Студентите, покрили изискваните кредити по-рано от предвидените четири семестъра или акредитирали международен сертификат, имат следните възможности за обучение:

- да продължат обучението си безплатно по същия чужд език в некредитни 120 часови аудиторни курсове (през първите четири семестъра) на равнища В2, С1 и С2;

- да продължат обучението си безплатно по друг чужд език в 120 часови аудиторни курсове (през първите четири семестъра);

- да продължат обучението си безплатно по друг чужд език в некредитни 60 часови аудиторни курсове по езици (старогръцки, латински, древноегипетски и руски) (http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2014&PageShow=programpresent&P_Menu=courses&Fac_ID=2&M_PHD=&P_ID=1987&TabIndex=1&P_Name=%CA%F3%F0%F1%EE%E2%E5%20%EF%EE%20%E8%E7%EA%F3%F1%F2%E2%E0) през първите четири семестъра. Студентите, записали посочените курсове от четирите семестъра и имат успех мн.добър 4,50 могат да запишат, ако желаят, minor-програма - втора специалност съответно: "Старогръцки и латински език", "Египтология" и "Русистика".

прочети още
Общообразователни курсове по чужд език