Финанси - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще баде изградено специализирано познание в областта на финансите. Съществена особеност на програмата е нейната гъвкавост, което означава, че студентите сами могат да формират своя научен и приложен профил. Те могат по иновативен начин, под ръководството на преподаватели, да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостоятелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната финансова пратика. Освен обучение в основни научни направления, като Микро- и Макроиономика, Международна икономика, Основи на счетоводството и др. студентите изучават Въведение във финансите, Основи на управлението и т.н.

прочети още
Финанси - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Финанси
Квалификация: икономист

Практики:

Практическото обучение включва стажове във фирми, финансови институции, банки, фондове, инвестиционни посредници и др..

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Руска Федерация, Словения, Финландия, Полша и Гърция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на фирмените и публичните финанси, финансовия мениджмънт, бюджетите на публичната власт и оптималното им финансово осигуряване с данъци и такси, за парите, банките и кредита; за застраховането и социалното осигуряване; за инвестициите и капиталовия пазар; за международните финанси, анализа на финансовия риск, бизнес оценяването;

- Придобиват умения, необходими за работа в сложната и динамична финансова среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: финансисти, експерти в частния и публичния сектор на икономиката - във фирми, банки, застрахователни, осигурителни и инвестиционни дружества и компании, експерти на организирания капиталов пазар, представители на фирми, съветници-експерти и консултанти в специализирани консултантски компании, дейност като предприемач с финансова и бизнес насоченост.

Департамент, предложил програмата:

Икономика