Сценичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Чрез обучение в майнър програма се придобива допълнителна специализация от друга бакалавърска програма, различна от основната. Допълнителната специализация се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

Студентите записват майнър програма във втора част на бакалавърската програма /от V до VIII семестър /.

прочети още
Сценичен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Сценичен дизайн
Квалификация: дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти, придобиват знания и умения:

Знания:

" В областите на развитието на художественото сценично оформление и костюма в различните епохи и страни

" В областите на основните понятия за сценично пространство и форма

" В областите на компютърните технологии, проективната геометрия, 2 и 3D компютърно проектиране

Умения:

" Да използуват различни материали и техните специфични изразни средства при проектирането на сценичен дизайн и дизайн на костюм;

" Експертни умения и интердисциплинарен подход в екипна работа;

" Готовност за изследователски процес;

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като сценични дизайнери, художници в театри, телевизионни и киностудиа, както и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства