Плакат и рекламен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Пластични изкуства - Плакат и рекламен дизайн към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Плакат и рекламен дизайн
Квалификация: графичен дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти, придобиват знания и умения:

Знания:

" В областта на компютърната графика и мултимедийните технологии и специализирана фотография

" В областта на историята и съвременното развитие на приложната графика

" В областта на рекламата и маркетинга

Умения:

" Да изпълняват самостоятелно проекти за плакат и рекламен дизайн

" Да проектират различни рекламни материали и цялостен графичен дизайн

" Да създават уникални художествени проекти в различните жанрове на плаката

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като художници - графични и рекламни дизайнери в специализирани фирми, както и на свободна практика, като художници - проектанти в областта на графичния и рекламен дизайн

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства